Zespoły badawcze

 

Zespół badawczy ds. prawnej ochrony rolników

Cel: opracowanie propozycji odpowiednich ram prawnych (w tym propozycji de lege ferenda) dla skuteczniejszej ochrony rolników w kontekście aktualnych zagrożeń wynikających z funkcjonowania w społeczeństwie (prawo karne, cywilne, administracyjne), z uwzględnieniem m. in. aspektów i uwarunkowań dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, instrumentów prawnych ochrony rolników, w tym dobrostanu zwierząt gospodarskich, współczesnych uwarunkowań prawnych rynku nieruchomości rolnych oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności

 

 • János Ede Szilágyi (HU)
 • Martin Csirszki (HU)
 • Zsófia Hornyák (HU)
 • Rafał Adamus (PL)
 • Marek Strzała (PL)
 • Artur Lis (PL)

 

 

 

Zespół badawczy ds. prawnej ochrony dzieci z niepełnosprawnościami

Cel: opracowanie propozycji odpowiednich ram prawnych (w tym propozycji de lege ferenda) dla skuteczniejszej ochrony dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście aktualnych zagrożeń wynikających z funkcjonowania w społeczeństwie (prawo karne, cywilne, administracyjne) z uwzględnieniem m. in. aspektów i uwarunkowań dotyczących oceny obowiązującego i planowanego prawodawstwa (norm prawa krajowego i międzynarodowego),  propozycji nowych lub aktualizacji obowiązujących interpretacji lub środków prawnych dla skuteczniejszej ochrony dzieci z niepełnosprawnościami oraz przyszłych wyzwań dotyczących zagadnienia dzieci z niepełnosprawnościami (w tym nowych technologii);

 

 • Katarzyna Roszewska (PL)
 • Márta Benyusz (HU)
 • Nora Jakab (HU)
 • Zsuzsa Wopera (HU)
 • Wojciech Lis (PL)
 • Paweł Zając (PL)

 

 

 

Zespół badawczy ds. zagadnienia wolności sumienia w aspekcie instytucjonalnym

Cel: opracowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych (w tym propozycji de lege ferenda) w zakresie wolności sumienia w aspekcie instytucjonalnym, z uwzględnieniem m. in. aspektów i uwarunkowań dotyczących problemów teoretycznych i praktycznych wolności sumienia i klauzuli sumienia, poglądów na doktrynę o wolności sumienia w aspekcie instytucjonalnym w Polsce i na Węgrzech, orzecznictwa dotyczącego wolności sumienia w aspekcie instytucjonalnym w Polsce i na Węgrzech oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, różnych podmiotów (w tym szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, fundacji, stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego, jako podmiotów wolności sumienia;

 

 • Lóránt Csink (HU)
 • Balázs Schanda (HU)
 • Ádám Rixer (HU)
 • Marta Osuchowska (PL)
 • Michał Zawiślak (PL)
 • Zdzisław Zarzycki (PL)

 

 

 

Zespół badawczy ds. cyberprzestępczości

Cel: opracowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych (w tym propozycji de lege ferenda) w zakresie m. in. rozwiązań zwiększających efektywność prawa dotyczącego cyberprzestępczości, z uwzględnieniem aspektów i uwarunkowań dotyczących propozycji nowych lub aktualizacji istniejących definicji cyberprzestrzeni i cyberprzestępstw (w tym cybernękania) wobec postępu technologicznego XXI w., propozycji nowych lub aktualizacji istniejących kategoryzacji cyberprzestępstw ze względu na atakowane dobro, typizacji obecnie znanych i nowych typów cyberprzestępstw, propozycji nowych lub usprawnienia istniejących metod ścigania i przeciwdziałania cyberprzestępczości (w tym zwalczania przyczyn cyberprzestępczości) z zachowaniem standardów ochrony praw człowieka, propozycji nowych lub unowocześnienia istniejących typów elektronicznego materiału dowodowego wykorzystywanego w postępowaniu karnym,  oceny obecnego i planowanego prawodawstwa w zakresie cyberprzestępczości, w tym zasad relacji prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego w sprawach z zakresu cyberprzestępczości oraz jurysdykcji sądów,  oceny aktualnych standardów współpracy międzynarodowej w zakresie cyberprzestępczości i związanych z nią propozycji nowych lub aktualizacji istniejących standardów zwiększających efektywność współpracy międzynarodowej, propozycji metod ochrony szczególnych grup społecznych przed cyberprzestępczością (np. dzieci lub osób starszych) oraz obecnych i prognozowanych przyszłych trendów w cyberprzestępczości (np. wykorzystywanie sztucznej inteligencji).

 

 • Agnieszka Gryszczyńska (PL)
 • Ferenc Sántha (HU)
 • Judit Jacsò (HU)
 • Erika Róth (HU)
 • Piotr Burczaniuk (PL)
 • Rafał Wielki (PL)