Projekt

Rynek energetyczny

Zespół implementacyjny

Aktualnie prowadzone prace skupiają się na wytworzeniu eksperckich opracowań związanych z poszczególnymi obszarami. W związku z tym, konieczne jest dokonanie, poprzez badania związane z rynkiem energetycznym, podejścia analitycznego dotyczącego zarządzania w energetyce z wykorzystaniem technologii utrudniających dokonywanie przestępstw w tym zakresie. Co istotne, podejmowane kompleksowe działania naukowe przyjmą pozycję u źródła problemu, koncentrując się na kwestii zarządzania w energetyce oraz ocenie poziomu zaawansowania i zakresu wykorzystania technologii utrudniających dokonywanie przestępstw energetycznych w tych podmiotach. W ramach prowadzonych badań zostanie pozyskana, a także zaktualizowana wiedza na temat zagranicznych rozwiązań w dziedzinie energetyki oraz zagrożeń dla podstawowych zasad polskiego porządku prawnego.

Podejmowane badania dotyczą następujących płaszczyzn analitycznych:

1. Analiza procesu podejmowania decyzji na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

Rozwiązania organizacyjne w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości

 Określenie przyczyn procesów podejmowania decyzji na rynku energetycznym (np. inicjatywa, metodologia oraz odpowiedzialność);

 Zbadanie występujących rodzajów procesów podejmowania decyzji na rynku energetycznym w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów procesów podejmowania decyzji na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami procesów podejmowania decyzji na rynku energetycznym a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów procesów podejmowania decyzji na rynku energetycznym, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku energetycznym, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych rodzajów procesów podejmowania decyzji na rynku energetycznym, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

2. Analiza zarządzania ryzykiem na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Określenie genezy zarządzania ryzykiem na rynku energetycznym (np. inicjatywa, metodologia oraz odpowiedzialność);

 Zbadanie występujących rodzajów zarządzania ryzykiem na rynku energetycznym w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów zarządzania ryzykiem na rynku energetycznym, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami zarządzania ryzykiem na rynku energetycznym a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów zarządzania ryzykiem na rynku energetycznym, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku energetycznego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych rodzajów zarządzania ryzykiem na rynku energetycznym, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

3. Analiza zarządzania operacjami na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Określenie genezy zarządzania operacjami na rynku energetycznym (np. inicjatywa, metodologia oraz odpowiedzialność);

 Zbadanie występujących rodzajów zarządzania operacjami na rynku energetycznym w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów zarządzania operacjami na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami zarządzania operacjami na rynku energetycznym a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów zarządzania operacjami na rynku energetycznym, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku energetycznego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych rodzajów zarządzania operacjami na rynku energetycznym, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

4. Analiza przestępstw popełnianych na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie występujących rodzajów przestępstw popełnianych na rynku energetycznym w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów przestępstw popełnianych na rynku energetycznym, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami przestępstw popełnianych na rynku energetycznym a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów mechanizmów zapobiegania przestępstw popełnianych na rynku energetycznym, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku energetycznego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych mechanizmów zapobiegania przestępstw popełnianych na rynku energetycznym, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

5. Analiza zorganizowanej przestępczości na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie występujących rodzajów zorganizowanej przestępczości na rynku energetycznym w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów zorganizowanej przestępczości na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy zorganizowaną przestępczością na rynku energetycznym a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów mechanizmów zapobiegania zorganizowanej przestępczości na rynku energetycznym, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku energetycznego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych mechanizmów zapobiegania zorganizowanej przestępczości na rynku energetycznym, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

6. Analiza wykorzystania nowoczesnych technologii w energetyce.

 Zbadanie zastosowania nowoczesnych technologii w energetyce w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w energetyce w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy zastosowaniem nowoczesnych technologii w energetyce a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów nowoczesnych technologii w energetyce, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku energetycznego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie obszarów wykorzystania nowoczesnych technologii w energetyce, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

7. Analiza form dokonywania przestępstw na rynku energetycznym oraz metody zapobiegania im w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

Formy dokonywania przestępstw na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości:

 Zbadanie problematyki form dokonywania przestępstw na rynku energetycznym w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie form dokonywania przestępstw na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy formami dokonywania przestępstw na rynku energetycznym a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów mechanizmów zapobiegających dokonywaniu przestępstw na rynku energetycznym, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku energetycznego zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych mechanizmów zapobiegających dokonywaniu przestępstw na rynku energetycznym, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

Metody zapobiegania dokonywaniu przestępstw na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości

 Zbadanie metod zapobiegania dokonywaniu przestępstw na rynku energetycznym w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie metod zapobiegania dokonywaniu przestępstw na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy metodami zapobiegania dokonywaniu przestępstw na rynku energetycznym a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów metod zapobiegania dokonywaniu przestępstw na rynku energetycznym, które najbardziej niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku energetycznego zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych metod zapobiegania dokonywaniu przestępstw na rynku energetycznym, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

Spodziewanym produktem prac Zespołu Implementacyjnego są rekomendacje o charakterze postulatów de lege ferenda dla polskiego ustawodawcy. W związku z powyższym, prace Zespołu Implementacyjnego są nakierunkowane na wypracowanie jasnych, klarownych i bezwarunkowych rekomendacji dla polskiego ustawodawcy w celu wprowadzenia zmian w systemie normatywnym odpowiadających głównym założeniom Projektu. Planowana jest również publikacja wieloautorskiej monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (80 punktów – na podstawie aktualnego wykazu wydawnictw punktowanych zawartego w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe) Opracowanie będzie dotyczyć analizy powiązań pomiędzy prawem, gospodarką i technologią w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości na rynku finansowym.

Dodatkowo, w ramach realizacji Projektu powstała monografia naukowa Report on selected solutions of law, business and technologies preventing crimes” wydana przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Opracowanie zostało przygotowane w międzynarodowej kooperacji z udziałem ekspertów m.in. ze Stanford Research Institute oraz IESE Busieness School. Raport przedstawia wybrane zagadnienia w kontekście problematyki dotyczącej zapobiegania przyczynom przestępczości na przykładzie czterech obszarów:  finansowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz zarządzania ludźmi w organizacjach. Szczególny nacisk został położony na identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz metod implementacji międzynarodowych praktyk w celu zapobiegania przyczynom przestępczości.

Monografia naukowa pt. „Rynek energetyczny. Zapobieganie przyczynom przestępczości” – nowa publikacja Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Monografia naukowa pt.: „Rynek energetyczny. Zapobieganie przyczynom przestępczości” stanowi efekt prac analitycznych podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w obszarze rynku energetycznego. Opracowanie dotyczy istotnych oraz aktualnych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przestępczości energetycznej oraz metodami zapobiegania jej przyczynom. Sektor energetyczny stanowi jeden z najważniejszych filarów polskiej gospodarki, który wpływa na prawidłowe oraz bezpieczne funkcjonowanie państwa. Z tego powodu przedmiotowa problematyka zasługuję na szczególną uwagę praktyki, teorii oraz legislatury. Efektywne eliminowanie przestępczości na rynku energetycznego wymaga sformułowania konkretnych metod zwalczania tego rodzaju aktywności, a w szczególności wskazania odpowiednich działań zapobiegawczych. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania stanowią istotne głosy w dyskusji na temat przemian, jakim ulegać powinno polskie prawo karne gospodarcze oraz na jakie zagadnienia powinni zwrócić uwagę prawodawcy w aspekcie zwiększania bezpieczeństwa sektora energetycznego.”

Seria monografii naukowych „Zapobieganie przyczynom przestępczości” – nowe publikacje Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się seria monografii naukowych dotyczących zapobiegania przyczynom przestępczości w modułach:

 

  • Assessing Foundations;
  • Improving Performance;
  • Transforming People and Organizations;
  • Heading Into the Future.

 

W  serii stworzonej w ramach projektu „Prawo, gospodarka, technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” znalazły się następujące pozycje:

 

  • Monografia naukowa pt. „Identyfikacja przyczyn przestępczość w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Metody zapobiegania przestępczości” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne” (Warszawa 2020).

 

Monografia naukowa pt. „Identyfikacja przyczyn przestępczość w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie” skupia się wokół pierwszego modułu Assessing Foundations, który polegał na zidentyfikowaniu problemu przestępczości w Polsce i na świecie w świetle wybranych sektorów polskiej gospodarki.

 

Monografia naukowa pt. „Metody zapobiegania przestępczości” odnosi się do drugiego modułu Improving Performance, który został skoncentrowany na rozwiązaniach zidentyfikowanych problemów w module Assessing Foundations w świetle wybranych sektorów polskiej gospodarki.

 

Monografia naukowa pt. „Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach” dotyczy trzeciego modułu Transforming People and Organizations, który dokonywał naukowej oceny metod zapobiegania przestępczości w module „Improving Performance” i odpowiadał na pytanie, jak rozwiązania te mogą zmieniać funkcjonowanie organizacji oraz ludzkie zachowania.

 

Monografia naukowa pt. „Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne” odnosiła się do czwartego, ostatniego modułu: Heading into the Future, który dokonywał podejścia analitycznego dotyczącego przyszłości i przyszłych zmian, w szczególności na podstawie wcześniejszych modułów: Assessing Foundations, Improving Performance, Transforming People and Organizations.

 

Książki przedstawiają wyjątkową wartość naukową, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, w związku z czym można polecić je szerokiemu gronu odbiorców.

Projekt

Prawo, gospodarka i technologia

na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości