RAPORTY

Prawo prywatne:

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Prawo karne i kryminologia

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Prawo rodzinne

2016

Analizy wymiaru sprawiedliwości

2016

 

2016

PRAWO PRYWATNE

 [412] Stosowanie art. 207 k.p.c. w praktyce sądowej – dr Dagmara Olczak-Dąbrowska, Sylwia Janas

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

 [389] Analiza obrazu normatywnego deliktów administracyjnych – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, dr Paweł Czarnecki, Patrycja Balcer, Aneta Leszczyńska

 [388] Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego – dr Anna Janus-Dębska, Małgorzata Gronkiewicz-Ostaszewska

PRAWO RODZINNE

 [375] Orzecznictwo w sprawach o zniesienie separacji – prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 [368] Działalność prokuratur rejonowych – analiza statystyczna – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. IWS dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, Katarzyna Drapała, Anna Więcek-Durańska

 [366] Koszty postępowań sądowych w sprawach rozwodowych  dr Paweł Ostaszewski, Justyna Włodarczyk-Madejska, Kamil Joński

 [364] Tłumaczenia poświadczone w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Paweł Ostaszewski, Justyna Włodarczyk-Madejska

2015

PRAWO PRYWATNE

 [348] Orzecznictwo w sprawach o wykonywanie kontaktów z dziećmi – prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk

 [344] Proces o ustalenie ojcostwa w aspekcie realizacji praw ojców – prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

 [337] Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. IWS dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska

 [334] Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych – prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko

 [333] Przekazywanie skazanych na kary pozbawienia wolności – prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko

 [324] Struktura kar orzekanych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej – prof. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska
 [322] Nieobyczajny wybryk – art.140 k.w. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania) – Krzysztof Wala (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy)
 [320] Stosowanie przepisu art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot

2014

PRAWO PRYWATNE
 [314] Umowa o roboty budowlane – prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała
[312] Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach z zakresu własności przemysłowej – prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. nadzw. dr hab Paweł Podrecki:

 [306] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez Sąd Najwyższy – Teresa Bielska-Sobkowicz

 

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
 [299] Posiedzenia organizacyjne sądu I instancji (art. 349 k.p.k.) – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, prof. nadzw. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

 [295] Dostęp w procesie karnym do materiałów objętych klauzulą tajne lub ściśle tajne – prof. nadzw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
 

[293] Przestępczość, polityka karna i penitencjarna w Polsce w latach 1990 –2012/2013 (Atlas Przestępczości w Polsce  5) 

[291] Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki. Analiza orzeczeń sądowych w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k. – dr Konrad Buczkowski 

[290] Znieważenie uczuć religijnych. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – dr Magdalena Budyn-Kulik 

 [289] Zniszczenie lub uszkodzenie zabytku. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – dr Magdalena Budyn-Kulik, dr Marek Kulik 

 [288] Perspektywa ustanowienia Prokuratora Europejskiego – prof. dr hab. Eleonora Zielińska
[287] Utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby – art. 191a k.k. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Katarzyna Nazar-Gutowska
[286] Zabójstwo eutanatyczne (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa 

 [285] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot
 [284] Spójność karania. Obraz statystyczny stosowania sankcji karnych w poszczególnych okręgach sądowych – prof. nadzw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski 

2013

PRAWO PRYWATNE
[278] Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim a wybrane standardy międzynarodowej ochrony praw człowieka, dr Maciej Domański 

[277] Przedmiotowy zakres nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego nad uchwałami samorządu notarialnego – dr Piotr Rylski 

[272] Powództwa przeciwegzekucyjne małżonka z art. 840 § 1 pkt 3) i 8401 Kodeksu postępowania cywilnego – dr Jerzy Słyk 

 [270] Orzecznictwo w sprawach o „odzyskanie” pełnej władzy rodzicielskiej – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska
[269] Opinia o „Koncepcji zmian w prawie rodzinnym w zakresie usprawnienia postępowań w sprawach rodzinnych (w aspekcie materialnym i procesowym)” – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk, konsultacja w zakresie postępowania cywilnego dr Piotr Rylski, dr Jacek Sadomski, mgr Marek Jaślikowski
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
 [268] Wywieranie bezprawnego wpływu na świadka i sposoby zapobiegania temu zjawisku – prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka, dr Dariusz Jagiełło, prok. Stanisław Momot
[267] Wielka korupcja na przykładzie przestępstw z art. 228 § 5 i 229 § 4 k.k. (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – mgr Paweł Bachmat
[266] Prokuratorska praktyka ścigania przestępstw z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo bankowe. Przypadki umorzeń oraz odmów wszczęcia postępowania – mgr Paweł Bachmat 

 [263] Wykroczenie z art. 142 k.w. (racolage) – prof. dr hab. Marek Mozgawa 

[262] Postępowanie w sprawach o przestępstwa „stadionowe” – trudności z ustalaniem sprawstwa oraz ich wpływ na sprawność procesu – dr Michał Jankowski, dr Konrad Buczkowski 

 [261] Przeciwdziałanie naruszeniom zakazu wstępu na imprezę masową – dr Michał Jankowski, dr Konrad Buczkowski 

[257] Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych uregulowanych ustawą – Prawo o adwokaturze oraz ustawą o radcach prawnych – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka 

[254] Postępowanie ze skazanymi, którzy popełnili przestępstwo w związku z zaburzeniami osobowości w aspekcie potrzeby stosowania środków zabezpieczających po wykonaniu kary – dr hab. Teresa Gardocka
[253] Przestępstwo lichwy (w świetle badań empirycznych) – dr Patrycja Kozłowska-Kalisz, dr Agnieszka Szczekala, pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy 

 [252] Efektywność kosztowa sądownictwa powszechnego – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Paweł Ostaszewski (konsultacja – dr Marek Marczewski, Krzysztof Wasilewski)
[251] „Porwania rodzicielskie”. Analiza umorzeń i odmów wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k. – Katarzyna Drapała, dr Konrad Buczkowski 

[250] Przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego lub osoby nieporadnej – art. 211 k.k. (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. uprowadzeń rodzicielskich) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Marek Kulik, dr Agnieszka Szczekala
[249] Stosowanie środków zabezpieczających w prawie karnym wybranych państw europejskich – dr Marek Kulik 

2012

PRAWO PRYWATNE
[248] Poręczenie w praktyce orzeczniczej – dr Roman Trzaskowski 

[247] Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego – dr Jacek Sadomski 

[246] Skuteczność doręczeń w procesie cywilnym – dr Piotr Rylski 

[245] Instytucja wyjawienia majątku w praktyce sądów powszechnych – Marek Jaślikowski 

[244] Ochrona posiadania nieruchomości i służebności gruntowych – dr Michał Warciński 

[243] Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w orzecznictwie sądów w latach 2010-2011 – analiza empiryczna – Mikołaj Wild
[242] Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska 

[241] Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka (art. 97 § 2 k.r.o.) – dr Jerzy Słyk 

[240] Orzekanie o oddaleniu powództwa o rozwód w sprawach, w których małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci” – dr Maciej Domański 

[239] Opinie sporządzane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w sprawach opiekuńczych i rozwodowych – Paweł Ostaszewski 

[237] Zapis na sąd polubowny – dr Grażyna Laszuk
[236] Rozdzielność płci nupturientów jako przesłanka istnienia małżeństwa (art. 1 k.r.o.) – dr Maciej Domański
[234] Rozwiązanie stosunku przysposobienia w orzecznictwie sądów powszechnych w latach 2010-2011 – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska
[233] Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej (art. 446 § 4 k.c.) w orzecznictwie sądów powszechnych – dr Jacek Sadomski, Mikołaj Wild 

[232] Nieważność (szeroko rozumiana) czynności prawnej dokonanej w formie aktu notarialnego w orzecznictwie sądów powszechnych – dr Roman Trzaskowski
 [231] Kontrola abstrakcyjna wzorców umów w świetle badań sądowych – dr Roman Trzaskowski, Mikołaj Wild

 [229] Odwołanie darowizny wykonanej – dr Michał Warciński
[226] Postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika – dr Jerzy Słyk 

[225] Postępowanie poprzedzające zawarcie małżeństwa prowadzone przez kierownika USC – dr Maciej Domański
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[223] Powrotność do przestępstwa nieletnich opuszczających zakłady poprawcze. Raport z badań – Katarzyna Drapała, Roman Kulma
[220] Przestępstwa na szkodę wierzycieli (art. 300-302 k.k.). Zakres zjawiska i jego wpływ na zaburzenia prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego – Konrad Buczkowski 

 [216] Realizacja zasady jawności w polskim procesie karnym – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka
 [215] Skuteczność nieizolacyjnych środków zapobiegawczych – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka (opracowanie statystyczne dr Marek Marczewski)
 [213] Odpowiedzialność karna za przestępstwo hackingu – Filip Radoniewicz, pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Marka Mozgawy 

 [212] Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawiska nękania – dr Magdalena Budyn-Kulik, prof. dr hab. Marek Mozgawa 

 [211] Wzajemne uznawania kar o charakterze pieniężnym – prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko 

 [210] Warunkowe przedterminowe zwolnienie – wybrane aspekty praktyki – dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot
[208] Atypowe przypadki korupcji w ocenach sądów i prokuratur na przykładzie przestępstw z art. 228 i 229 k.k. – Paweł Bachmat 

[205] Efektywność sądowej kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, przebywających w domach pomocy społecznej i zakładach leczenia psychiatrycznego – prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka 

 [202] Skazanie bez rozprawy w kontekście praw pokrzywdzonego – prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka
[198] Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.). Ocena skuteczności zwalczania patologii w pozyskiwaniu środków na cele gospodarcze – Konrad Buczkowski
 [197] Przyczyny niedostatecznego wykorzystania ustawy o dozorze elektronicznym – dr Michał Jankowski, Artur Kotowski, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny
[196] Zgwałcenie w małżeństwie (w świetle badań empirycznych) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Patrycja Kozłowska-Kalisz
[195] Zgwałcenia popełniane przez kobiety – prof. dr hab. Marek Mozgawa 

[194] Przypadki drobnej korupcji w ocenach sądów na przykładzie przestępstw z art. 228 § 2 i 229 § 2 k.k. – Paweł Bachmat

2011

PRAWO PRYWATNE
[193] Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych – Marek Jaślikowski
 

[192] Unieważnienie małżeństwa w praktyce sądowej w 2010 r. – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska 

[191] Realizacja prawa do kontaktów z dziećmi – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska 

[190] Rozwiązanie problemu podmiotów nieprzerejestrowanych do Krajowego Rejestru Sądowego przyjęte w ustawie z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym – z punktu widzenia prawa europejskiego, analizy historycznej i porównawczej – Mikołaj Wild 

 [189] Poręczenie i gwarancja bankowa – dr Roman Trzaskowski
[188] Rozstrzyganie sporów wyborczych – analiza praktyki sądowej – dr Jacek Sadomski
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[182] Praktyka przyznawania świadczeń z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw – dr Stanisław Łagodziński
[181] Umieszczanie osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w domach pomocy społecznej (w kontekście gwarancji procesowych) – prof. dr hab. Teresa Gardocka 

[180] Ekstradycja (rozważania dogmatyczne i wyniki badań empirycznych) – Marta Mozgawa-Saj
[178] Karnoprawna ochrona zwierząt. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania przestępstw z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – prof. zw. dr hab. Marek Mozgawa oraz dr Magdalena Budyn-Kulik, dr Marek Kulik i prof. dr hab. Katarzyna Dudka 

[177] Statystyczny obraz przestępstwa znęcania się nad zwierzętami – Paweł Ostaszewski
 [176] Analiza postępowań karnych oraz przed sądem dla nieletnich o wybrane czyny karalne popełnione przez osoby w wieku 15-17 lat – dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała, Anna Więcek-Durańska 

[175] Praktyczne aspekty ustawy o dozorze elektronicznym – dr Andrzej Ważny

[174] Przestępstwa skarbowe jako czyny bazowe w konstrukcji prania pieniędzy (art. 299 k.k.) – Konrad Buczkowski 

[173] Odpowiedzialność karna za kopiowanie zewnętrznej postaci produktu – art. 24 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dagmara Milewicz-Bednarska (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy) 

[172] Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów (na podstawie zmodyfikowanych danych raportu CEPEJ 2010) – prof. dr hab. Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, dr Marek Marczewski, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
[171] Ławnik – sędzia społeczny. Informator – koncepcja oraz redakcja merytoryczna: dr Michał Jankowski, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Andrzej Ważny 

[170] Wpływ stosowania instytucji z art. 335 i 387 k.p.k. na wymiar kary – dr Michał Jankowski
[169] Orzekanie w sprawach o wykroczenia – dr Michał Jankowski 

 [168] Warunkowe umorzenie postępowania – dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny
 [165] Przestępstwo z art. 257 k.k. – Mateusz Woiński
 [162] Strona podmiotowa wybranych przestępstw przeciwko mieniu – paserstwo – dr Magdalena Budyn-Kulik

2010

PRAWO PRYWATNE
[161] Ochrona czci (dobrego imienia) w polskim prawie cywilnym i karnym (analiza porównawcza) – dr Jacek Sadomski
[158] Zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła 18 lat (raport z badania akt sądowych) – Maciej Domański
 [157] Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy – dr Grażyna Laszuk
[156] Nierozpoznanie istoty sprawy jako podstawa uchylenia przez sąd drugiej instancji orzeczenia do ponownego rozpoznania w postępowaniu cywilnym w praktyce sądów powszechnych – dr Piotr Rylski 

[155] Pozycja ustrojowa i procesowa referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym – dr Piotr Rylski
[154] Poręczenie w perspektywie kodyfikacyjnej – dr Roman Trzaskowski 

[153] Zasiedzenie własności w perspektywie kodyfikacyjnej – dr Roman Trzaskowski 

[152] Wymagania formalne pytań prawnych w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego – Mikołaj Wild 

 [150] Budowa na cudzym gruncie – dr Michał Warciński
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
 [149] Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości. Tendencje w wybranych krajach Unii Europejskiej – opracowali: dr Michał Jankowski, dr Piotr Rylski
[148] Sprawność postępowań karnych w świetle danych statystycznych – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
[147] Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki – dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Dagmara Woźniakowska-Fajst
 [145] Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich – Paweł Ostaszewski
 [144] Statystyczny obraz tymczasowego aresztowania w Polsce i w krajach Unii Europejskiej – Paweł Ostaszewski (opieka naukowa – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko)
 [142] Tymczasowe aresztowanie w sprawach o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 – Stanisław Momot
 [141] Model postępowania odwoławczego od wyroku w postępowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach karnych – dr hab. Teresa Gardocka 
[139] Instytucja zabezpieczenia majątkowego w praktyce sądów i prokuratur – dr Andrzej Ważny
[138] Współpraca zakładów poprawczych z innymi instytucjami w procesie usamodzielniania wychowanków – Roman Kulma
[136] Przestępstwo publicznego propagowania ustroju totalitarnego lub nawoływania do nienawiści (art. 256 § 1 k.k.) – analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – Paweł Bachmat
[135] Prawnokarne aspekty pornografii dziecięcej – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Patrycja Kozłowska-Kalisz

2009

PRAWO PRYWATNE
[131] Grunty warszawskie – wybrane zagadnienia – dr Michał Warciński 

[130] Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Mediacja – dr Jan Brol 

[126] Prekluzja procesowa w praktyce sądów gospodarczych – dr Jacek Sadomski (współpraca Anna Kucharska) 

[125] Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Raport z badania akt sądowych – Maciej Domański
 [124] Zakaz konkurencji w kodeksie pracy – dr Grażyna Laszuk
[122] Orzekanie przysposobienia międzynarodowego z uwzględnieniem stopnia realizacji jego subsydiarności – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska 

PRAWO KARNO I KRYMINOLOGIA
[120] Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatnoskargowych – dr hab. Katarzyna Dudka, prof. dr hab. Marek Mozgawa 

[119] Zasadność przesłanek branych pod uwagę przy wydawaniu decyzji w sprawie warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności – dr Magdalena Budyn – Kulik, dr Marek Kulik
  

[118] Stanowisko OECD w zakresie uwolnienia od kary denuncjatora – sprawcy przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego – Paweł Bachmat
[117] Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym. Rozważania teoretyczne oraz praktyka prokuratorsko-sądowa – dr Stanisław Łagodziński 

[116] Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.). Wyniki badania aktowego – dr Michał Jankowski
[115] Polskie Badanie Przestępczości ‘07/’09: wybrane rezultaty – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
[114] Zwierzchni nadzór służbowy w praktyce prokuratur apelacyjnych – dr Stanisław Łagodziński, prok. Stanisław Momot 

[112] Efektywność wykonania orzeczeń sądowych o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego – Roman Kulma
[111] Prawnokarna problematyka fałszerstw dzieł sztuki (analiza dogmatyczna i kryminologiczna) – Agnieszka Szczekala (pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Mozgawy)
[110] Aktywność oskarżyciela publicznego na rozprawie głównej w świetle zasady kontradyktoryjności – dr hab. Katarzyna Dudka
[109] Zwrot sprawy prokuratorowi w trybie art. 345 k.p.k. Rezultaty badania ogólnopolskiego – s. Konrad Mielcarek
[108] Skuteczność odzyskiwania korzyści majątkowych uzyskanych przez sprawców przestępstwa. Analiza przepadków orzeczonych na podstawie art. 45 k.k. – Konrad Buczkowski
[107] Analiza spraw dotyczących przestępstw z art. 218 k.k., zakończonych w latach 2006-2008 umorzeniem postępowania przygotowawczego – dr Magdalena Budyn-Kulik 

[106] Odpowiedzialność karna za przestępstwo bigamii (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, Adam Saj 

2008

PRAWO PRYWATNE
[104] Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Część I – Arbitraż – dr Jan Brol 

[102] Zwolnienie cudzoziemca z obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (art. 56 p.a.s.c.) – Maciej Domański
[101] Wady oświadczenia woli w perspektywie kodyfikacyjnej – dr Roman Trzaskowski 

 [98] Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego – analiza prawnoporównawcza w świetle propnowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego – Piotr Rylski (współpraca – dr Jacek Sadomski, dr Roman Trzaskowski, dr Michał Warciński, Mikołaj Wild)
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[95] Przestępstwo narażenia życia lub zdrowia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo art. 220 § 1 i 2 k.k. (praktyka ścigania karnego) – dr Stanisław Łagodziński
[94] Prawnokarne aspekty dzieciobójstwa (art. 149 k.k.). Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – Agnieszka Księżopolska (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy) 

[93] Postępowanie przyspieszone w praktyce (na podstawie badania akt sądowych i prokuratorskich) – dr Michał Jankowski, s. Konrad Mielcarek, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny 

[92] Ustawa o dostępie do informacji publicznej w praktyce prokuratorskiej – prok. Stanisław Momot
[91] Badania aktowe spraw, w których czas trwania tymczasowych aresztowań przekroczył 2 lata – prok. Stanisław Momot (w badaniu akt uczestniczył prok. Krzysztof Karsznicki, obliczenia statystyczne wykonał Paweł Ostaszewski) 

[88] Przestępstwa biernej i czynnej strony płatnej protekcji (art. 230 § 1-2 k.k. i art. 230a § 1-2 k.k.) – praktyka ścigania – Paweł Bachmat
[87] Analiza zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawach o pranie pieniędzy (art. 299 k.k.) – Konrad Buczkowski

2007

PRAWO PRYWATNE
[86] Orzekanie o osobistej styczności z małoletnimi innych osób niż ich rodzice – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska
[85] Orzekanie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska
[84] Praktyka zasądzenia „odpowiedniej sumy pieniężnej” w przypadku stwierdzenia przewlekłości postępowania – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska 

 [83] Skuteczność egzekucji komorniczych – dr Grażyna Laszuk
[81] Roszczenia uzupełniające – dr Roman Trzaskowski
[80] Przesłanki i skutki uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone – dr Roman Trzaskowski
[79] Opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w sprawach o ustalenie kontaktów dziecka z innymi osobami niż rodzice – Paweł Ostaszewski 

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[78] Skargi i wnioski z Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego w działaniu prokuratury. Analiza dogmatyczna – Stanisław Momot 

[77] Uregulowania służące rozerwaniu solidarności współuczestników koniecznych przestępstw korupcyjnych na przykładzie przepisów art. 229 § 6 k.k., art. 230a § 3 k.k., art. 250a § 4 k.k., art. 296a § 5 k.k. i art. 296b § 4 k.k. – Paweł Bachmat 

[76] Przepadek korzyści majątkowej po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 13 czerwca 2003 r. – Konrad Buczkowski 

[75] Ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym – art. 156 § 3 k.k. – w praktyce sądowo-prokuratorskiej – dr Stanisław Łagodziński 

[74] Znikoma społeczna szkodliwość czynu w praktyce prokuratorskiej i sądowej – s. Konrad Mielcarek
[73] Praktyka nadzwyczajnego łagodzenia kary i odstępowania od jej wymierzenia (na przykładzie spraw o zabójstwo i kwalifikowaną postać rozboju) – dr Michał Jankowski, dr Andrzej Ważny (prok. Stanisław Momot – udział w ocenie orzeczeń) 

[72] Odpowiedzialność karna za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Magdalena Budyn – Kulik 

[71] Odpowiedzialność karna za przestępstwa prasowe. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – prof. dr hab. Marek Mozgawa 

2006

PRAWO PRYWATNE
[70] Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych (regulacje prawne, praktyka sądowa) – dr Jan Brol
[68] Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego – dr Roman Trzaskowski
[67] Przepadek świadczenia „niegodziwego” – art. 412 k.c. Model normatywny i empiryczny. (Praktyka stosowania § 287 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury) – Maciej Domański 

[66] Postępowanie zabezpieczające. Komentarz do art. 730-757 k.p.c. – prof. dr hab. Edward Warzocha
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[64] Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w wybranych krajach – (na podstawie materiałów z poszczególnych krajów opracowali: K. Buczkowski, J. Czabański, dr M. Jankowski, prof. dr hab. D. Wójcik)
[62] Wymiar kary łącznej pozbawienia wolności w świetle orzecznictwa sądowego (na podstawie danych Krajowego Rejestru Karnego) – Jacek Czabański
[60] Prawnokarne aspekty pedofilii (art. 200 k.k.). Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Magdalena Budyn – Kulik 

[59] Usuwanie i fałszowanie znaków identyfikacyjnych. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Magdalena Budyn – Kulik
 [56] Uzupełnienie postępowania dowodowego w trybie art. 397 k.p.k. Analiza praktyki – dr Michał Jankowski, dr Stanisław Łagodziński, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny
[55] Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach publiczno-skargowych – dr Stanisław Łagodziński
[54] Podstawy odwoławcze w praktyce sądowej (powoływanie względnych i bezwzględnych podstaw odwoławczych przy uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy karnej do ponownego rozpoznania) – dr Michał Jankowski, dr Andrzej Ważny

2005

PRAWO PRYWATNE
 [51] Wybrane zagadnienia reformy wymiaru sprawiedliwości – głos w dyskusji – sędzia Jacek Sadomski, dr Kamil Zaradkiewicz
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[50] Przestępstwa związane z kartami płatniczymi w praktyce prokuratorsko-sądowej – Konrad Buczkowski
[47] Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Analiza dogmatyczna i wyniki badań empirycznych – Patrycja Kozłowska – Kalisz (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy)
[46] Instytucja dobrowolnego poddania się karze (art. 387 k.p.k.) i skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) w świetle praktyki. Rezultaty badań ogólnopolskich – dr Michał Jankowski, dr Andrzej Ważny 

[44] Powództwo adhezyjne w praktyce – dr Andrzej Ważny

2004

PRAWO PRYWATNE
[43] Unieważnienie uznania dziecka i stwierdzenie nieważności uznania w praktyce sądowej w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Sprawozdanie z badania pilotażowego – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska
[42] Sprawy o odebranie dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej w praktyce sądowej – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska
 [41] Spółdzielnia europejska – dr Roman Trzaskowski
 [39] Reprezentacja w spółkach kapitałowych – Anna Kucharska
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
 [36] Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych. Wyniki badań empirycznych – Marzena Kruk, prof. dr hab. Dobrochna Wójcik
[35] Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i kryminologiczne – Magdalena Budyn – Kulik (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy 

2003

PRAWO PRYWATNE
[31] Spory na tle umów o pracę, umów zlecenia i kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek kapitałowych – Anna Kucharska 

[30] Problematyka zasiedzenia gruntów Skarbu Państwa i gmin (w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r.) – dr Roman Trzaskowski
[29] Spółki jednoosobowe – wybrane problemy prawne – Jacek Sadomski 

[28] Wstępna ocena celowości normatywnego uporządkowania stosunków własnościowych na Ziemiach Odzyskanych w świetle przepisów polskiego prawa cywilnego – Jacek Sadomski, dr Roman Trzaskowski, dr Kamil Zaradkiewicz
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[26] Przestępstwo bezprawnego pozbawienia wolności (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa
[24] Przestępstwo zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.). Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – prof. dr hab. Marek Mozgawa (przy współpracy Magdaleny Kanadys – Marko)
[22] Przestępstwo znęcania się (art. 207 § 1 k.k.) – rezultaty badań empirycznych – Katarzyna Drapała, dr Michał Jankowski

[19] Sprawność postępowania sądowego w sprawach karnych rozpoznawanych w pierwszej instancji przez warszawskie sądy rejonowe (w świetle badań aktowych) – Andrzej Kryże, Piotr Niedzielak, Krzysztof Petryna

2002

PRAWO PRYWATNE
[18] Depozyty sądowe (analiza praktyki i uwagi de lege ferenda) – dr Jan Brol 

 [16] Poglądy pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na temat tajemnicy przysposobienia – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska  / wyniki badań wykorzystano w artykule: Poglądy pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na temat tajemnicy przysposobienia, RODZINA I PRAWO nr 3(3) z 2006 r.
 [15] Rozwiązanie stosunku przysposobienia (Raport z badania akt spraw sądowych o rozwiązanie stosunku przysposobienia, w których orzeczenie kończące postępowanie w sprawie zapadło w 1999 r. i 2000 r.) – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska / wyniki badań wykorzystano w artykule: Uwagi na temat rozwiązania stosunku przysposobienia (w:) IUS ET LEX. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002.
 [14] Zniesienie separacji – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska / wyniki badań wykorzystano w artykule: Zniesienia separacji orzeczone w okresie do dnia 30 czerwca 2002 r., Przegląd Sądowy nr 6 z 2003 r.
[10] Ochrona dóbr osobistych naruszonych lub zagrożonych przez środki masowego przekazu (analiza orzecznictwa sądów powszechnych) – Jacek Sadomski [/su_note]

 [8] „Mienie zabużańskie” jako otwarta kwestia majątkowa w prawie polskim – Jacek Sadomski, dr Roman Trzaskowski, dr Kamil Zaradkiewicz, 2002 częściowo opublikowano
R. Trzaskowski, Charakter prawny możliwości zaliczenia wartości pozostawionego mienia zabużańskiego (art. 212 ustawy o gospodarce nieruchomościami), Przegląd Sądowy 2003, nr 11/12.
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
 [6] Prawnokarne aspekty prawa autorskiego (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, Jacek Radoniewicz
 [3] Zwalczanie terroryzmu – standardy europejskie – prof. dr hab. Eleonora Zielińska

qq online qq online qq online qq online