Projekt „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy w Domowej”
jest organizowany przez Instytut Sprawiedliwości w Warszawie (organizator projektu) w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger (partner projektu)
 CEL 

 

Celem projektu jest znalezienie kompleksowych rozwiązań problemu przemocy domowej. W ostatnich latach zjawisko przemocy domowej nasila się w większości krajów europejskich. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zapobieganie, a nie tylko reagowanie na jej skutki. W związku z tym, ważne jest, aby zwiększyć czujność nie tylko na etapie, kiedy rodziny znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie zjawiska przemocy domowej, ale już w momencie, kiedy jeszcze ich nie doświadczają. W literaturze tradycyjnie ten etap nazywany jest zapobieganiem przemocy domowej.

 

 IDEA 

 

Działania prewencyjne są skuteczne, kiedy są wdrażane jako rozwiązania systemowe. W tym kontekście rozumiemy je jako organizację działań na poziomie lokalnym, które zapewnią kompleksową pomoc i wsparcie rodzinom zagrożonym przemocą domową. Rozwiązania systemowe wymagają zaangażowania wielu partnerów na szczeblu centralnym, lokalnym, a także organizacji trzeciego sektora (np. NGO’s, Kościół) i samych rodzin. Sposób powiązania interesariuszy będzie określony przez model integracji/współpracy usług (np. model integracyjny, sieciowy lub półintegracyjny). W Polsce nie ma skutecznych propozycji rozwiązań systemowych w zakresie zapobiegania przemocy domowej. Wydaje się, że stworzenie tego modelu jest spełnieniem wymagań, które wynikają z art. 7 Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zwanej też Konwencją Stambulską, który stanowi o tworzeniu kompleksowych i skoordynowanych polityk, dotyczących działań, służących zapobieganiu wszelkim formom przemocy. Kluczowym elementem projektu jest opracowanie systemu zintegrowanych rozwiązań w zakresie zapobiegania przemocy domowej, który mógłby zostać implementowany po fazie testowej w wybranych gminach.

 


 DZIAŁANIA 

 

Projekt ma trwać 44 miesiące i został podzielony na cztery fazy:

1. Faza diagnostyczna
Pierwsza faza projektu przewiduje ocenę systemu wsparcia relacyjnego w zapobieganiu przemocy domowej w Polsce i Norwegii poprzez przegląd literatury i dokumentów w różnych językach, zogniskowane wywiady grupowe, ocenę dostępności usług związanych z zapobieganiem przemocy domowej w Polsce i Norwegii oraz opracowanie Skali Oceny Ryzyka Relacyjnego
2. Realizacja

W fazie wdrożeniowej zostanie przygotowana publikacja na temat wzmacniania relacji rodzinnych.
3. Ocena modelu
W trzeciej fazie projektu zostaną opracowane narzędzia do oceny opracowanego modelu. Model będzie oceniany w oparciu o opracowane narzędzia. W końcowej części tej fazy zostanie przygotowany raport z badań modelowych.
4. Faza upowszechniania
W ostatniej fazie projektu zostanie zorganizowana w Polsce konferencja oraz seminarium, podczas których specjaliści, naukowcy, decydenci i politycy będą mogli dowiedzieć się więcej o wypracowanym modelu. Ponadto będą zachęcani do jego wdrożenia w swoich gminach. Naukowcy uczestniczący w projekcie będą mieli również możliwość zaprezentowania wyników swoich badań na konferencjach międzynarodowych.

 

 FUNDUSZE NORWESKIE 

 

Fundusze Norweskie i fundusze EOG czyli Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W nowym okresie finansowania (2014-2021) kwota 2,8 mld euro zostanie udostępniona 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z trzema krajami-darczyńcami. 3 maja 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Unią Europejską w sprawie funduszy norweskich i funduszy EOG na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r. Fundusze norweskie przyczyniają się do wypracowania lepszych rozwiązań w obszarze profilaktyki przemocy domowej poprzez współpracę naukowców i praktyków z Polski i Norwegii.

Więcej informacji o Funduszach Norweskich: https://funduszenorweskie.pl/