Projekt „Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej” jest realizowany przez Instytut Sprawiedliwości w Warszawie (organizator projektu) w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger (partner projektu)

 

„Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej” korzysta z dofinansowania o wartości 8 791 999, 25 otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest znalezienie kompleksowych rozwiązań problemu przemocy domowej.

 

 

 CEL 

Celem projektu jest znalezienie kompleksowych rozwiązań problemu przemocy domowej. W ostatnich latach zjawisko przemocy domowej nasila się w większości krajów europejskich. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zapobieganie, a nie tylko reagowanie na jej skutki. W związku z tym, ważne jest, aby zwiększyć czujność nie tylko na etapie, kiedy rodziny znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie zjawiska przemocy domowej, ale już w momencie, kiedy jeszcze ich nie doświadczają. W literaturze tradycyjnie ten etap nazywany jest zapobieganiem przemocy domowej.

 

 

 IDEA 

Działania prewencyjne są skuteczne, kiedy są wdrażane jako rozwiązania systemowe. W tym kontekście rozumiemy je jako organizację działań na poziomie lokalnym, które zapewnią kompleksową pomoc i wsparcie rodzinom zagrożonym przemocą domową. Rozwiązania systemowe wymagają zaangażowania wielu partnerów na szczeblu centralnym, lokalnym, a także organizacji trzeciego sektora i samych rodzin. Sposób powiązania interesariuszy będzie określony przez model integracji/współpracy usług (np. model integracyjny, sieciowy lub półintegracyjny). W Polsce nie ma skutecznych propozycji rozwiązań systemowych w zakresie zapobiegania przemocy domowej. Wydaje się, że stworzenie tego modelu jest spełnieniem wymagań, które wynikają z art. 7 Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zwanej też Konwencją Stambulską, który stanowi o tworzeniu kompleksowych i skoordynowanych polityk, dotyczących działań, służących zapobieganiu wszelkim formom przemocy. Kluczowym elementem projektu jest opracowanie systemu zintegrowanych rozwiązań w zakresie zapobiegania przemocy domowej, który mógłby zostać implementowany po fazie testowej w wybranych gminach.

 

 

 DZIAŁANIA 

Projekt ma trwać 44 miesiące i został podzielony na cztery fazy:

1. Faza diagnostyczna
Pierwsza faza projektu przewiduje ocenę systemu wsparcia relacyjnego w zapobieganiu przemocy domowej w Polsce i Norwegii poprzez przegląd literatury i dokumentów w różnych językach, zogniskowane wywiady grupowe, ocenę dostępności usług związanych z zapobieganiem przemocy domowej w Polsce i Norwegii oraz opracowanie Skali Oceny Ryzyka Relacyjnego
2. Realizacja

W fazie wdrożeniowej zostanie przygotowana publikacja na temat wzmacniania relacji rodzinnych.
3. Ocena modelu
W trzeciej fazie projektu zostaną opracowane narzędzia do oceny opracowanego modelu. Model będzie oceniany w oparciu o opracowane narzędzia. W końcowej części tej fazy zostanie przygotowany raport z badań modelowych.
4. Faza upowszechniania
W ostatniej fazie projektu zostanie zorganizowana w Polsce konferencja oraz seminarium, podczas których specjaliści, naukowcy, decydenci i politycy będą mogli dowiedzieć się więcej o wypracowanym modelu. Ponadto będą zachęcani do jego wdrożenia w swoich gminach. Naukowcy uczestniczący w projekcie będą mieli również możliwość zaprezentowania wyników swoich badań na konferencjach międzynarodowych.

 FUNDUSZE NORWESKIE 

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  • #1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  • #2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  • #3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  • #4 kultura, społeczeństwo obywatelskie,dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  • #5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

 

Więcej informacji o Funduszach Norweskich

 

PROGRAM SPRAWIEDLIWOŚĆ