Projekt „Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej” jest organizowany przez Instytut Sprawiedliwości w Warszawie (organizator projektu) w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger (partner projektu)

 

 PARTNERZY STRATEGICZNI 

 

Uniwersytet w Stavanger

 

Uniwersytet w Stavanger (UIS), położony na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii.  Na uczelni kształci się 12 000 studentów i pracuje 1 600 pracowników. W stałej współpracy w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej Uniwersytet cieszy się otwartym i kreatywnym klimatem dla edukacji oraz upowszechniania badań i innowacji.

Uniwersytet w Stavanger ma międzynarodowy i innowacyjny charakter oraz stanowi siłę napędową dla rozwoju wiedzy i procesu zmian społecznych. Uniwersytet podzielony jest na sześć wydziałów, na które składa się łącznie trzynaście szkół oraz Muzeum Archeologiczne. Uczelnia posiada również jednostkę zajmującą się kształceniem ustawicznym.

Uczelnia dąży do zwiększenia swojego zasobu wiedzy poprzez umiędzynarodowienie, dzięki programom takim jak Erasmus i Nordplus. Ma ponad 400 umów partnerskich z instytucjami na całym świecie dotyczących programów wymiany studentów i pracowników akademickimi. Od 2012 r. Uniwersytet w Stavanger jest jedynym norweskim członkiem Europejskiego Konsorcjum Uniwersytetów Innowacyjnych (ECU) (http://www.eciu.org/). ECIU jest wiodącą siecią ścisłej współpracy poprzez promowanie innowacji opartych na badaniach naukowych. Od momentu powstania w 2002 r. jako sieć nordycka, rozwinęła się ona w międzynarodową sieć badawczą zrzeszającą ponad 90 badaczy i doktorantów z 9 krajów.

Uniwersytet jest właścicielem wielu regionalnych, krajowych i międzynarodowych ośrodków badawczych. Projekty obejmują zarówno technologie morskiej energii wiatrowej, zarządzania ryzykiem, jak i technologie zdrowotne. Dla Projektu „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy w Domowej” przeznaczone są trzy ośrodki badawcze: Centre for learning environment and behavioural research, oraz The Reading Centre. (https://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/) oraz jedno z wiodących norweskich środowisk kompetencyjnych w zakresie badań nad przedszkolami – FILIORUM (https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/filiorum-senter-for-barnehageforskning/forskning/, finansowane przez Radę ds. Badań Naukowych Norwegii).

Dążenie do ciągłego dostosowywania się do obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa jest auto-definicją Uniwersytetu. Innowacyjność i przedsiębiorczość są podstawą programów edukacyjnych, a przekształcanie wyników badań naukowych w produkty, usługi, firmy i miejsca pracy jest głównym obszarem zainteresowania. Dlatego Uczelnia posiada Centrum Badań nad Innowacyjnością https://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/centre-for-innovation-research/.

Uniwersytet w Stavanger stawia sobie ambitne cele, które sprawiają, że dzięki krytycznym i niezależnym badaniom jest pożądanym partnerem badawczym. Sprawozdanie z badań z 2019 r. wykazało, że UIS wykazało pozytywne zmiany w zakresie wszystkich wskaźników badawczych w 2019 r. w zakresie: jakości i liczby publikacji naukowych, przyznawania grantów UE i The Research Counsel of Norway, a także w zakresie przewodów doktorskich i habilitacji.

Departament Badań Naukowych (FA) w ramach Uniwersytetu jest odpowiedzialny za ogólne doradztwo strategiczne i ocenę dla zespołu zarządzającego Uniwersytetem, z naciskiem na działalność badawczą. FA jest odpowiedzialna za sekretariat: Komitet Badawczy, Komitet Etyki Badań, FANE UiS. FA oferuje usługi administracyjne i narzędzia do promowania strategicznych celów badawczych uczelni. FA przyczynia się do zapewnienia jakości badań poprzez ścisłą współpracę z innymi jednostkami w UiS oraz z podmiotami rozwoju regionalnego.

W ramach programu „Horyzont 2020” UIS otrzymał 5 projektów  w ramach programów Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Innowacyjne Sieci Szkoleniowe (ITN) jako partner oraz 1 projekt Enviro Citizen (koordynator) w ramach programu „Nauka z i dla społeczeństwa” (SWAFS). UiS od kilku lat współpracuje celowo z MSCA i opracował m.in. własne programy wsparcia w ramach MSCA Individual Fellowship i MSCA ITN. Uczelnia utrzymuje wskaźnik powodzenia wniosków do programu „Horyzont 2020” na poziomie 29%. Jest to jeden z najwyższych wskaźników sukcesu norweskich uczelni.

Więcej informacji: https://www.uis.no/en

 

Przykłady istotnych tematów badań

 

Badania na Uniwersytecie w Stavanger odbywają się w ramach programów doktoranckich, zdefiniowanych obszarów badawczych, ośrodków i wielu indywidualnych projektów. Wiele z finansowanych zewnętrznie działań badawczych realizowanych jest również we współpracy z instytutem badawczym – Norweskim Centrum Badawczym NORCE AS.

Dodatkowo na Uniwersytecie działa grupa badawcza „Relacje Zawodowe”. Grupa ta jest zaangażowana w interdyscyplinarne badania mające na celu poprawę jakości pracy relacyjnej w zawodach związanych z opieką społeczną, takich jak pielęgniarstwo, nauczanie i inne w dziedzinie zdrowia, opieki i pracy socjalnej.  Posiada również grupę badawczą ds. usług socjalnych, która bada, w jaki sposób usługi socjalne w Norwegii i krajach nordyckich zmieniają się ze względu na wyzwania społeczne.

Uczelnia  prowadzi również projekt COLAB, który koncentruje się na współpracy w ramach Criminal Justice Services. Celem COLAB jest walidacja modelu laboratorium zmian gotowego do wdrożenia w praktyce. Buduje również społeczność praktyków, która wzbogaca międzynarodowy potencjał badawczy i współpracę dla osiągnięcia tego celu. Poznanie tego modelu może być przydatne dla naszego polskiego partnera, jak również dla wdrożenia i ewaluacji modelu przemocy domowej.

Warto również wspomnieć o interdyscyplinarnych badaniach nad tematyką dobra dziecka, w zakresie opieki nad dziećmi, pracy ochronnej, edukacji i badań. Na szczególną uwagę zasługuje polityka i prawa regulujące opiekę nad dziećmi (CWS), wzbogacone o doświadczenia specjalistów, dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, którzy mają kontakt z CWS.

 

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet w Stavanger

 

Wydział Studiów Społecznych (WNS), oferuje studia licencjackie w zakresie pracy socjalnej i opieki nad dziećmi. Oferuje również kilka programów magisterskich, w których dwa są programami międzynarodowymi w języku angielskim, które poruszają również kwestie rodzinne oraz przemocy domowej. WNS UIS jest koordynatorem konsorcjum programu Erasmus Mundus Joint Master degree (EMJMD) oraz Erasmus Mundus dotyczącego pracy społecznej z rodzinami i dziećmi (MFAMILY). Pracuje z instytucjami partnerskimi takimi jak: Instytut Uniwersytetu Lizbońskiego (Portugalia), Uniwersytet w Göteborgu w Szwecji oraz Uniwersytet w Makere (Uganda).

 

NORCE Norweskie Centrum Badawcze AS

 

NORCE Norwegian Research Centre AS jest jednym z największych niezależnych instytutów badawczych w Norwegii. Wraz ze spółkami zależnymi NORCE, grupa zatrudnia 1000 pracowników z całego świata, a jej obroty wynoszą ponad 1,3 mld koron norwerskich. Głównymi udziałowcami NORCE są: Uniwersytet w Bergen, Uniwersytet w Stavanger, Uniwersytet w Tromsø i Uniwersytet w Agder. NORCE jest nowym i przyszłościowym instytutem badawczym, posiadającym wiedzę specjalistyczną w wielu dziedzinach. NORCE prowadzi badania i innowacje w dziedzinie energii, opieki zdrowotnej, klimatu, środowiska, nauk społecznych i technologii.

NORCE jest właścicielem Norweskiego Centrum Badań nad Przemocą i Stresem Traumatycznym (NKVTS) https://www.nkvts.no/english/. NKVTS ma na celu zapobieganie i zmniejszanie zdrowotnych i społecznych konsekwencji przemocy i stresu traumatycznego. Opracowuje, informuje i raportuje o dobrych praktykach oraz przyczynia się do rozwoju akademickiego obszaru przeciwdziałania przemocy i stresowi traumatycznemu. W imieniu władz norweskich NORCE prowadzi również Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego i Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą. Centrum przyczynia się do rozpowszechnia wiedzy i doświadczenia w dziedzinie praktyki opartej na dowodach i badaniach wysokiej jakości.

Dział nauk społecznych NORCE będzie współpracował przy Projekcie „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy w Domowej”. Dział jest zaangażowany w badania zajmujące się wieloma dziedzinami społecznymi: zdrowiem i opieką społeczną, migracją i integracją, innowacjami, polityką i usługami publicznymi, życiem zawodowym i innymi.

 

Doświadczenie w zakresie poprzednich badań i projektów badawczych: Nødland, Studsrød i Gjerstad

 

Studsrød, Gjerstad i Nødland posiada doświadczenia badawcze w dziedzinie wspierania rodziny i przemocy domowej.

Nødland jest częścią NORCE w grupie badawczej Welfare w Departamencie Nauk Społecznych. Główne obszary badawcze to opieka społeczna, usługi zdrowotne i kwestie integracji imigrantów, a także kwestie dotyczące organizacji opieki społecznej i zdrowotnej, wykorzystania technologii i podejścia do użytkowników. Są to istotne obszary z punktu widzenia Projektu.

Gjerstad i Nødland uczestniczyły w projekcie NORCE: PAR MIGRATION NAVIGATOR (WLB_GE), dotyczącym społeczno-kulturowych i psychologicznych przewidywań dotyczący równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz równości płci. Projekt badał kwestie WLB (Work-Life Balance) i GE (Gender Equality) z uwzględnieniem pytania, co dzieje się, gdy ludzie przechodzą z kultury mniej egalitarnej (polskiej) do bardziej egalitarnej (norweskiej). Projekt rzucił światło na życie rodzinne i role płciowe w parach (polskie małżeństwa migrantów w Norwegii, norweskie i polskie małżeństwa w Polsce), procesy akulturacji w ogóle i związane z płcią, re-konceptualizację dzieciństwa i rodzicielstwa oraz spotkania polskich migrantów zarobkowych z szeregiem służb miejskich. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Norweskiego Programu Badawczego prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Umowy Projektowej nr Pol- Nor/202343/62/2013. Gjerstad i Nødland uczestniczyły również w projekcie „Migracja zarobkowa do Norwegii Zachodniej – migranci zarobkowi jako zasób w rozwoju regionalnym”. Projekt oferował wgląd w rolę migracji zarobkowej dla zachodniej części Norwegii oraz w to, jak ta rola w różnym stopniu została uznana i odzwierciedlona w polityce komunalnej. Projekt został sfinansowany przez Regionalny Fundusz Badawczy i był realizowany w latach 2013-2016. Gjerstad i Nødland pracowały również w projektach badawczych dotyczących wdrażania innowacji w miejskich usługach zdrowotnych.

Studsrød uczestniczył w PERARES: Projekt „Public Engagement with Research and Research Engagement with Society” (2010-2014) . PERARES był czteroletnim projektem założonym w ramach 7. programu ramowego Wspólnoty Europejskiej, którego celem było wzmocnienie zaangażowania publicznego w badania (PER) poprzez zaangażowanie naukowców i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w formułowanie programów badawczych i proces badawczy. Był zaangażowany m.in. w Pakiet Prac 5 „Strukturyzacja PER w badaniach nad przemocą domową” Uzyskał odpowiednie ogólnoeuropejskie dane i rekomendacje dotyczące badań nad przemocą domową. Ponadto, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeprowadził pilotażowe projekty: „Przemoc domowa w czasie ciąży” oraz wymianę doświadczeń pomiędzy Science Shop Brussels, Cambridge i Stavanger.

UIS oraz Studsrød uczestniczył również w czteroletnim programie (2014-2018): Złożoność rodziny i praca społeczna: Badanie porównawcze rodzinnej pracy socjalnej w różnych systemach opieki społecznej (FASCK). Celem było przeanalizowanie, jak pracownicy społeczni w różnych kontekstach rozumieją pojęcia rodziny i jak opisują swoje własne praktyki i wyniki z rodziną. W badaniu wykorzystano dane z ośmiu krajów (Norwegia, Szwecja, Anglia, Irlandia, Chile, Meksyk, Litwa i Bułgaria) reprezentujące cztery różne systemy polityki rodzinnej (zdemilitaryzowany, częściowo zdemilitaryzowany, familijny i ponownie familijny) i cztery różne obszary usług: opieka społeczna nad dziećmi, nadużywanie narkotyków/alkoholu, rodziny migrujące i niepełnosprawność. Projekt dodał do teoretycznych analiz systemów opieki społecznej, polityki rodzinnej i wsparcia dla rodziny, dyskrecji zawodowej oraz wniósł metodologiczny wkład w przekrojowe badania krajowe.

Studsrød i inne uczelnie wyższe jako wydział nauk społecznych uczestniczyły również w krajowym programie rozwoju i badań „Nowe usługi opieki nad dziećmi” („Det nye barnevernet” (DNB) 2008-2011). Program został sfinansowany przez Norweską Dyrekcję ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny (Bufdir), a jego celem było stworzenie mapy osób korzystających z usług opieki społecznej nad dziećmi oraz poznanie sposobu postrzegania kontaktów przez rodziców.