STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 

SEKCJA PRAWA I PROCESU KARNEGO

Sekcja Prawa i Procesu Karnego zajmuje się badaniem prawa karnego materialnego i procesowego.

W ramach sekcji prowadzone są prace obejmujące:
– badania z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego w świetle praktyki sądowej i prokuratorskiej,
– badania nad wykonywaniem kar i  środków karnych,
– analizy prawno-porównawcze,
– zagadnienia międzynarodowych instrumentów prawnych związanych z prawem karnym.

Ze szczegółowych badań o charakterze kryminologicznym na podkreślenie zasługują analizy dotyczące problematyki przestępczości i odpowiedzialności nieletnich, zagadnienia probacji, analiza krajowych i zagranicznych badań dotyczących stosowania narzędzi diagnostyczno-prognostycznych, zwłaszcza w kontekście powrotności do przestępstwa, funkcjonowanie instytucji mediacji w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich.

W skład Sekcji Prawa i Procesu Karnego wchodzą:
 prof. zw. dr hab. Łukasz Pohl – kierownik
 prof. zw. dr hab. Eleonora Zielińska
 prof. IWS dr hab. Adam Taracha
 dr Konrad Buczkowski
 dr Konrad Burdziak
 mgr Paweł Bachmat
 mgr Paulina Banaszak
mgr Bartłomiej Oręziak
 mgr Roland Mariusz Szymczykiewicz

 

 

SEKCJA PRAWA I PROCESU CYWILNEGO

Sekcja Prawa i Procesu Cywilnego prowadzi badania i analizy dotyczące funkcjonowania w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych instytucji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Przedmiotem zainteresowania członków Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego są w szczególności zagadnienia dotyczące:
– kognicji sądów powszechnych,
– alternatywnych i polubownych sposobów rozwiązywania sporów,
– postępowania dowodowego, itp.

W ramach sekcji są również prowadzone badania dotyczące dochodzenia roszczeń przez pracowników.

W skład Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego wchodzą:

 dr Jędrzej Kondek – kierownik
 dr Witold Borysiak
dr Mariusz Grabowski
dr Nikodem Rycko

mgr Kamila Chmiel

mgr Łukasz Piebiak

mgr Paweł Wadecki

 

 

SEKCJA PRAWA RODZINNEGO

Sekcja Prawa Rodzinnego prowadzi badania dotyczące funkcjonowania w praktyce wymiaru sprawiedliwości instytucji materialnego prawa rodzinnego oraz powiązanych z nimi unormowań procesowych.

Wśród zakresu prowadzonych w ramach sekcji badań wskazać należy między innymi na:
– analizę, konsultację i opiniowanie projektów zmian prawnych w zakresie prawa rodzinnego,
– weryfikację na podstawie wyników badań empirycznych efektywności wprowadzonych rozwiązań na gruncie prawa rodzinnego,
– monitorowanie potrzeb zmian obowiązującego prawa, zgłaszane m.in. przez przedstawicieli środowiska sędziów rodzinnych i kuratorów sądowych oraz określa kierunki reformy systemu sądownictwa rodzinnego.

W skład Sekcji Prawa Rodzinnego wchodzą:
 dr Jerzy Słyk – kierownik
 prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska
 dr Maciej Domański

 

 

SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Sekcja Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości realizuje ekonomiczne, statystyczne i socjologiczne badania nad ustrojem wymiaru sprawiedliwości, jego poszczególnymi instytucjami oraz ich efektywnością.

W zakresie prac sekcji pozostają takie obszary, jak:
– wskaźniki efektywności wymiaru sprawiedliwości,
– kognicja sądów i innych podmiotów i jednostek organizacyjnych,
– badania opinii publicznej i opinii przedstawicieli różnych grup zawodowych
– analizy ekonomiczne i statystyczne przepisów prawa.

Do zadań sekcji należy także prowadzenie monitoringu potrzeb i społecznych ocen wymiaru sprawiedliwości, jego obrazu statystycznego i medialnego oraz kosztów i efektów funkcjonowania tego systemu. Członkowie sekcji wspierają również projekty badawcze realizowane w innych sekcjach Instytutu, szczególnie w zakresie doboru próby do badań, konstrukcji narzędzi badawczych i baz danych, analiz statystycznych oraz oceny skutków proponowanych zmian prawnych i organizacyjnych.

W skład Sekcja Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości wchodzą:
 dr Paweł Ostaszewski – kierownik
 prof. zw. dr hab. Andrzej Siemaszko
 dr Marek Marczewski
dr Justyna Włodarczyk-Madejska
mgr Joanna Klimczak

 

 

SEKCJA PRAW PODSTAWOWYCH

Sekcja Praw Podstawowych prowadzi badania i analizy dotyczące funkcjonowania instytucji prawnych odnoszących się do sfery publicznej i prywatnej, w tym praktyki orzeczniczej TK, SN i sądów krajowych, ETPC, TSUE oraz działalności organizacji i instytucji międzynarodowych i europejskich.

Badania prowadzone, w ramach Sekcji Praw Podstawowych w sposób szczególny dotyczą, w tym w ujęciu interdyscyplinarnym:
– założeń aksjologicznych instytucji prawnych,
– treści podstawowych zasad polskiego porządku prawnego, w tym z obszaru praw człowieka i instytucji ukierunkowanych na ochronę jego godności oraz autonomii rodziny,
– środków gwarancyjnych tych zasad w aspekcie prawnomiędzynarodowym.

W skład Sekcji Prawa i Procesu Karnego wchodzą:
 dr hab. Piotr Mostowik – kierownik
dr hab. Marek Bielecki
dr hab. Błażej Kmieciak
dr hab. Bartosz Majchrzak
dr Andrzej Pogłódek
dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka

 

 

CENTRUM ANALIZ STARTEGICZNYCH

Centrum Analiz Strategicznych zajmuje się monitorowaniem i wypracowywaniem średnio- i długookresowych działań w obszarze działu sprawiedliwość, koordynacją współpracy z ekspertami zewnętrznymi w tym zakresie, w tym w ramach współpracy międzynarodowej, organizowaniem konferencji, seminariów, kursów oraz realizowaniem działań w zakresie edukacji prawnej.

Projektem Centrum jest m.in. Pracownia Liderów Prawa oraz międzynarodowy projekt Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości.

 

 

WYDAWNICTWO IWS