STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 

SEKCJA PRAWA I PROCESU KARNEGO

Sekcja Prawa i Procesu Karnego zajmuje się badaniem prawa karnego materialnego i procesowego.

W ramach sekcji prowadzone są prace obejmujące:
– badania z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego w świetle praktyki sądowej i prokuratorskiej,
– badania nad wykonywaniem kar i  środków karnych,
– analizy prawno-porównawcze,
– zagadnienia międzynarodowych instrumentów prawnych związanych z prawem karnym.

Ze szczegółowych badań o charakterze kryminologicznym na podkreślenie zasługują analizy dotyczące problematyki przestępczości i odpowiedzialności nieletnich, zagadnienia probacji, analiza krajowych i zagranicznych badań dotyczących stosowania narzędzi diagnostyczno-prognostycznych, zwłaszcza w kontekście powrotności do przestępstwa, funkcjonowanie instytucji mediacji w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich.

W skład Sekcji Prawa i Procesu Karnego wchodzą:
 prof. zw. dr hab. Łukasz Pohl – kierownik
 prof. zw. dr hab. Eleonora Zielińska

dr Paulina Banaszak-Grzechowiak
 dr Konrad Buczkowski

dr Piotr Lewulis

dr Bartłomiej Oręziak

dr Izabela Urbaniak-Mastalerz
mgr Paweł Bachmat

mgr Marcin Galiński
 mgr Roland Mariusz Szymczykiewicz

 

 

SEKCJA PRAWA I PROCESU CYWILNEGO

Sekcja Prawa i Procesu Cywilnego prowadzi badania i analizy dotyczące funkcjonowania w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych instytucji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Przedmiotem zainteresowania członków Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego są w szczególności zagadnienia dotyczące:
– kognicji sądów powszechnych,
– alternatywnych i polubownych sposobów rozwiązywania sporów,
– postępowania dowodowego, itp.

W ramach sekcji są również prowadzone badania dotyczące dochodzenia roszczeń przez pracowników.

W skład Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego wchodzą:

dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska – kierownik

prof. IWS Piotr Rylski
 dr Witold Borysiak
dr Mariusz Grabowski

 

 

 

SEKCJA PRAWA RODZINNEGO

Sekcja Prawa Rodzinnego prowadzi badania dotyczące funkcjonowania w praktyce wymiaru sprawiedliwości instytucji materialnego prawa rodzinnego oraz powiązanych z nimi unormowań procesowych.

Wśród zakresu prowadzonych w ramach sekcji badań wskazać należy między innymi na:
– analizę, konsultację i opiniowanie projektów zmian prawnych w zakresie prawa rodzinnego,
– weryfikację na podstawie wyników badań empirycznych efektywności wprowadzonych rozwiązań na gruncie prawa rodzinnego,
– monitorowanie potrzeb zmian obowiązującego prawa, zgłaszane m.in. przez przedstawicieli środowiska sędziów rodzinnych i kuratorów sądowych oraz określa kierunki reformy systemu sądownictwa rodzinnego.

W skład Sekcji Prawa Rodzinnego wchodzą:
 dr Jerzy Słyk – kierownik
 prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska
 dr Maciej Domański

 

 

SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Sekcja Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości realizuje ekonomiczne, statystyczne i socjologiczne badania nad ustrojem wymiaru sprawiedliwości, jego poszczególnymi instytucjami oraz ich efektywnością.

W zakresie prac sekcji pozostają takie obszary, jak:
– wskaźniki efektywności wymiaru sprawiedliwości,
– kognicja sądów i innych podmiotów i jednostek organizacyjnych,
– badania opinii publicznej i opinii przedstawicieli różnych grup zawodowych
– analizy ekonomiczne i statystyczne przepisów prawa.

Do zadań sekcji należy także prowadzenie monitoringu potrzeb i społecznych ocen wymiaru sprawiedliwości, jego obrazu statystycznego i medialnego oraz kosztów i efektów funkcjonowania tego systemu. Członkowie sekcji wspierają również projekty badawcze realizowane w innych sekcjach Instytutu, szczególnie w zakresie doboru próby do badań, konstrukcji narzędzi badawczych i baz danych, analiz statystycznych oraz oceny skutków proponowanych zmian prawnych i organizacyjnych.

W skład Sekcja Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości wchodzą:
 dr Paweł Ostaszewski – kierownik

prof. IWS Paweł Waszkiewicz
dr Justyna Włodarczyk-Madejska
mgr Joanna Klimczak

 

 

SEKCJA PRAW PODSTAWOWYCH

Sekcja Praw Podstawowych prowadzi badania i analizy dotyczące funkcjonowania instytucji prawnych odnoszących się do sfery publicznej i prywatnej, w tym praktyki orzeczniczej TK, SN i sądów krajowych, ETPC, TSUE oraz działalności organizacji i instytucji międzynarodowych i europejskich.

Badania prowadzone, w ramach Sekcji Praw Podstawowych w sposób szczególny dotyczą, w tym w ujęciu interdyscyplinarnym:
– założeń aksjologicznych instytucji prawnych,
– treści podstawowych zasad polskiego porządku prawnego, w tym z obszaru praw człowieka i instytucji ukierunkowanych na ochronę jego godności oraz autonomii rodziny,
– środków gwarancyjnych tych zasad w aspekcie prawnomiędzynarodowym.

W skład Sekcji Praw Podstawowych wchodzą:
 dr hab. Piotr Mostowik – kierownik
dr hab. Marek Bielecki
dr hab. Bartosz Majchrzak

dr hab. Jarosław Szymanek
dr Andrzej Pogłódek
dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka

 

 

CENTRUM ANALIZ STARTEGICZNYCH

Centrum Analiz Strategicznych zajmuje się monitorowaniem i wypracowywaniem średnio- i długookresowych działań w obszarze działu sprawiedliwość, koordynacją współpracy z ekspertami zewnętrznymi w tym zakresie, w tym w ramach współpracy międzynarodowej, organizowaniem konferencji, seminariów, kursów oraz realizowaniem działań w zakresie edukacji prawnej.

Projektem Centrum jest m.in. Pracownia Liderów Prawa oraz międzynarodowy projekt Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online