Dr hab. Marcin Wielec –  Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

 

Profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie na tym Wydziale pełni również funkcje Prodziekana ds. Studenckich na kierunku „Prawo” i kierunku „Człowiek w Cyberprzestrzeni” oraz Kierownika Katedry Postępowania Karnego WPiA UKSW. Absolwent programu typu MBA – Top Public Executive w IESE Business School University of Navarra w Barcelonie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 

WYWIAD Z DYREKTOREM INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

Dr hab. Paweł Sobczyk –  Zastępca Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Katedry Nauk o Państwie i Prawie, Koordynator Centrum Badań nad Prawami Podstawowymi. Członek kilku towarzystw naukowych, komitetów naukowych i redakcyjnych („Przegląd Sejmowy”). Autor: ponad 100 publikacji naukowych, ponad 30 ekspertyz i opinii prawnych, ponad 70 recenzji wydawniczych. Zainteresowania naukowe (w klasycznym ujęciu): prawo konstytucyjne, prawo wyznaniowe, prawa człowieka. Najnowsze pasje naukowe: aksjologia prawa, multicentryczność systemów prawnych, zasada sprawiedliwości.

 

Prof. dr hab. Łukasz Pohl – Kierownik Sekcji Prawa i Procesu Karnego

 

Urodził się w Poznaniu w 1976 r. studia prawnicze, zwieńczone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa, ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2000 r. Promotorem jego pracy magisterskiej o tytule „Pomocnictwo w polskim prawie karnym” była Pani Prof. zw. dr Krystyna Daszkiewicz (ur. 1924), nestorka polskiej karnistyki. Po ukończeniu studiów rozpoczął studia doktoranckie, które realizował w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2004 r.

 

Dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska – Kierownik Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego

 

 

Adwokat, od 2001 roku nauczyciel akademicki i wykładowca, Prorektor ds. Nauki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, ekspert w zakresie prawa prasowego i mediów, autorka opinii prawnych przygotowanych na zlecenie organów regulacyjnych (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) oraz jednostek i instytutów badawczych oraz innych organów (Kancelaria Sejmu), a także stowarzyszeń (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy) i organów konsultacyjnych (Centrum Monitoringu Wolności Prasy).

Dr Jerzy Słyk – Kierownik Sekcji Prawa Rodzinnego

 

 

Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko a sposób i zakres wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej” obronił w 2010 r. Współautor komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz autor publikacji z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i medycznego.

Dr hab. Paweł Ostaszewski – Kierownik Sekcji Ekonomicznych Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, kryminolog, magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, magister pedagogiki, absolwent podyplomowych studiów analiz statystycznych i data mining’u. Zatrudniony w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości od 2006 r. Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor statystyczny „Prawa w Działaniu” oraz „Law • Education • Security”, zastępca sekretarza redakcji „Biuletynu Kryminologicznego”. 

 

Dr hab. Piotr Mostowik – Kierownik Sekcji Praw Podstawowych

 

Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 r. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym międzynarodowym”, obronił w 2005 r. W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego,na podstawie rozprawy „Odpowiedzialność rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym” i pozostałego dorobku naukowego. 

Dr Agnieszka Mikos-Sitek – Kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Doktor nauk prawnych, ukończyła studia magisterskie (1999), a następnie studia doktoranckie (2005) na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2003 r. związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, najpierw jako współpracownik, a od 2006 r. jako adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego, od października 2020 r. kierownik kierunku Prawo.

 

 

Dr Bartłomiej Oręziak – Koordynator Centrum Analiz Strategicznych

 

Koordynator Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, doktor nauk prawnych, były badacz w Central European Professors’ Network 2021 (Grupa badawcza „The Impact of Digital Platforms and Social Media on Freedom of Expression and Pluralism”), były badacz w Central European Professors’ Network 2022 (Grupa badawcza „Right to Privacy”), badacz w Central European Professors’ Network 2023 (Grupa badawcza „Migration Challenges – Legal Responses”), współpracownik na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2017/2018,

 

qq online qq online qq online qq online