Dr Marcin Romanowski – Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Absolwent prawa na WPiA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów prawniczych (Magister Legum, LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Greifswald i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Dr Marcin Wielec – zastępca Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Absolwent prawa na WPiA na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rozprawę doktorską „Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym” obronił w 2008 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Od 2003 roku asystent, a od 2008 adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UKSW. Autor i współpautor kilku pozycji książkowych oraz szeregu artykułów naukowych z zakresu postępowania karnego.

Prof. dr hab. Łukasz Pohl – Kierownik Sekcji Prawa Karnego

 

W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym wydziale uzyskał też stopnie naukowe doktora (2004 r.) i doktora habilitowanego (2008 r.) nauk prawnych; rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem Pana Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Tobisa, dotyczyła problematyki przestępstwa upozorowania wypadku ubezpieczeniowego, natomiast rozprawa habilitacyjna była poświęcona zagadnieniu normy sankcjonowanej w prawie karnym („Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne”, Poznań 2007). W 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Dr Jerzy Słyk – Kierownik Sekcji Prawa Rodzinnego

 

Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Odpowiedzialność  cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko a sposób i zakres wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej” obronił w 2010 r.

Dr hab. Piotr Mostowik – Kierownik Sekcji Praw Podstawowych

 

Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 r. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym międzynarodowym”, obronił w 2005 r. W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego,na podstawie rozprawy „Odpowiedzialność rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym” i pozostałego dorobku naukowego. 

Dr Paweł Ostaszewski – Kierownik Sekcji Ekonomicznych Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

 

Doktor nauk prawnych, magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, magister pedagogiki, absolwent podyplomowych studiów analiz statystycznych i data mining’u.

W 2006 r. zatrudniony w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego w Sekcji Analiz Statystycznych i Realizacji Badań, od 2014 r. na stanowisku głównego specjalisty badawczo-technicznego. Obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozprawę doktorską pt. „Lęk przed przestępczością.

prof. n. dr hab. Bogumił Szmulik – Kierownik Wydawnictwa Instytutu WymiaruSprawiedliwości

Absolwent Wydziału Prawa UMCS oraz Instytutu Nauk Politycznych UMCS w Lublinie doktor nauk humanistycznych i doktor nauk prawnych. Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji KUL za pracę pt. „Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej”

Uczestnik staży zagranicznych:

Kriminologische Forschungstelle des Kriminalwissenschaftlichen Instituts der Universität zu Köln (Kolonia – Niemcy) oraz Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Freiburg – Niemcy);