Dr hab. Marcin Wielec –  Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

 

Absolwent prawa na WPiA na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Od 2003 roku asystent, a od 2008 adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UKSW. Autor i współpautor kilku pozycji książkowych oraz szeregu artykułów naukowych z zakresu postępowania karnego. Członek Rady Programowo – Naukowej kwartalnika „Probacja“. Absolwent IESE Business School i KSAP.

Dr hab. Paweł Sobczyk –  Zastępca Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Katedry Nauk o Państwie i Prawie, Koordynator Centrum Badań nad Prawami Podstawowymi. Członek kilku towarzystw naukowych, komitetów naukowych i redakcyjnych („Przegląd Sejmowy”). Autor: ponad 100 publikacji naukowych, ponad 30 ekspertyz i opinii prawnych, ponad 70 recenzji wydawniczych. Zainteresowania naukowe (w klasycznym ujęciu): prawo konstytucyjne, prawo wyznaniowe, prawa człowieka. Najnowsze pasje naukowe: aksjologia prawa, multicentryczność systemów prawnych, zasada sprawiedliwości.

Prof. dr hab. Łukasz Pohl – Kierownik Sekcji Prawa i Procesu Karnego

 

W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym wydziale uzyskał też stopnie naukowe doktora (2004 r.) i doktora habilitowanego (2008 r.) nauk prawnych; rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem Pana Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Tobisa, dotyczyła problematyki przestępstwa upozorowania wypadku ubezpieczeniowego, natomiast rozprawa habilitacyjna była poświęcona zagadnieniu normy sankcjonowanej w prawie karnym („Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne”, Poznań 2007).

Dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska – Kierownik Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego

 

 

Adwokat, od 2001 roku nauczyciel akademicki i wykładowca, Prorektor ds. Nauki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, ekspert w zakresie prawa prasowego i mediów, autorka opinii prawnych przygotowanych na zlecenie organów regulacyjnych (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) oraz jednostek i instytutów badawczych oraz innych organów (Kancelaria Sejmu), a także stowarzyszeń (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy) i organów konsultacyjnych (Centrum Monitoringu Wolności Prasy).

Dr Jerzy Słyk – Kierownik Sekcji Prawa Rodzinnego

 

 

Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko a sposób i zakres wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej” obronił w 2010 r. Współautor komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz autor publikacji z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i medycznego.

Dr Paweł Ostaszewski – Kierownik Sekcji Ekonomicznych Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

 

Doktor nauk prawnych, magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, magister pedagogiki, absolwent podyplomowych studiów analiz statystycznych i data mining’u. W 2006 r. zatrudniony w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego w Sekcji Analiz Statystycznych i Realizacji Badań, od 2014 r. na stanowisku głównego specjalisty badawczo-technicznego. Obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozprawę doktorską pt. „Lęk przed przestępczością.

 

Dr hab. Piotr Mostowik – Kierownik Sekcji Praw Podstawowych

 

Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 r. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym międzynarodowym”, obronił w 2005 r. W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego,na podstawie rozprawy „Odpowiedzialność rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym” i pozostałego dorobku naukowego. 

 

Dr Agnieszka Mikos-Sitek – Kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Doktor nauk prawnych, ukończyła studia magisterskie (1999), a następnie studia doktoranckie (2005) na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2003 r. związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, najpierw jako współpracownik, a od 2006 r. jako adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego, od października 2020 r. kierownik kierunku Prawo.

Bartłomiej Oręziak – Koordynator Centrum Analiz Strategicznych

 

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2017/2018, laureat konkursu DOCUP 2020, reprezentant IWS w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, autor kilkudziesięciu tekstów naukowych (artykułów, rozdziałów, glos etc.), kierownik bądź członek międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, a także prelegent i organizator międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Główne zainteresowania: prawo nowych technologii, ochrona praw człowieka, prawo własności intelektualnej, prawo międzynarodowe publiczne oraz prawo i proces karny.