Projekt

Zarządzanie ludźmi w organizacji

Zespół implementacyjny

Aktualnie prowadzone prace skupiają się na wytworzeniu eksperckich opracowań związanych z poszczególnymi obszarami. W związku z tym, konieczne jest dokonanie, poprzez badania związane z zarządzaniem ludźmi w organizacji, podejścia analitycznego dotyczącego zarządzania z wykorzystaniem technologii utrudniających dokonywanie przestępstw w tym zakresie. Co istotne, podejmowane kompleksowe działania naukowe przyjmą pozycję u źródła problemu, koncentrując się na kwestii zarządzania oraz ocenie poziomu zaawansowania i zakresu wykorzystania technologii utrudniających dokonywanie przestępstw w zarządzaniu ludźmi w organizacji. W ramach prowadzonych badań zostanie pozyskana, a także zaktualizowana wiedza na temat zagranicznych rozwiązań w dziedzinie zarządzania ludźmi w organizacji oraz zagrożeń dla podstawowych zasad polskiego porządku prawnego.

Podejmowane badania dotyczą następujących płaszczyzn analitycznych:

1. Analiza prawa pracy w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie prawa pracy w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie prawa pracy w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z jego możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy normami prawa pracy a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie norm prawa pracy, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie postulatów de lege ferenda dla polskiego ustawodawcy w ramach prawa pracy, które w wyższym stopniu zniwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

2. Analiza pakietów socjalnych i ich wykorzystanie w świetle przepisów prawnych w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie pakietów socjalnych i ich wykorzystania w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie pakietów socjalnych i ich wykorzystania w świetle przepisów prawnych w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy pakietami socjalnymi i ich wykorzystaniem a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów pakietów socjalnych i sposobów ich wykorzystania, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych typów pakietów socjalnych i nowych sposobów ich wykorzystania, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

3. Analiza zarządzania operacjami w zakładzie ubezpieczeń w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie przepisów o ochronie danych osobowych w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej – RODO);

 Zdefiniowanie przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy przepisami o ochronie danych osobowych a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów

 Wskazanie konkretnych norm ochrony danych osobowych, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej – RODO);

 Zaproponowanie postulatów de lege ferenda dla polskiego ustawodawcy w ramach przepisów o ochronie danych osobowych, które w wyższym stopniu zniwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

4. Analiza odpowiedzialności prawnej dyrektorów personalnych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie odpowiedzialności dyrektorów personalnych w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie odpowiedzialności dyrektorów personalnych w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z jej możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy przepisami o odpowiedzialności dyrektorów personalnych a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów

 Wskazanie konkretnych norm odpowiedzialności dyrektorów personalnych, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie postulatów de lege ferenda dla polskiego ustawodawcy w ramach przepisów o odpowiedzialności dyrektorów personalnych, które w wyższym stopniu zniwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

5. Analiza compliance jako narzędzie zarządzania ryzykiem prawnym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie zastosowania compliance w Polsce i zagranicą (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie compliance w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy zastosowania compliance a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie konkretnych modeli compliance, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych modeli compliance, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

6. Analiza kompetencji dyrektora personalnego i roli zarządzania ludźmi organizacji w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie kompetencji dyrektora i roli zarządzania ludźmi w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie kompetencji dyrektora i roli zarządzania ludźmi w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy kompetencjami dyrektora i rolą zarządzania ludźmi a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów kompetencji dyrektora, w ramach roli zarządzania ludźmi, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych typów kompetencji dyrektora, w ramach roli zarządzania ludźmi, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

7. Analiza problematyki różnorodności płci, kultur i generacji jako potencjał organizacyjny w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie problematyki różnorodności płci, kultur i generacji (jako potencjał organizacyjny) w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie różnorodności płci, kultur i generacji (jako potencjał organizacyjny) w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy różnorodnością płci, kultur i generacji (jako potencjał organizacyjny) a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie konkretnych modeli różnorodności płci, kultur i generacji (jako potencjał organizacyjny), które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych modeli różnorodności płci, kultur i generacji (jako potencjał organizacyjny), które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

8. Analiza nowych standardów bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie standardów bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie standardów bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi standardami bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie konkretnych rodzajów standardów bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych standardów bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

9. Analiza procesu negocjacji w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie procesów negocjacji w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie procesów negocjacji w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy procesami negocjacji a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów procesów negocjacji, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych typów procesów negocjacji, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

10. Analiza stylów przywódczych, w tym przywództwa przez wartość w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie stylów przywódczych (w tym przywództwa przez wartość) w Polsce i zagranicą (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie stylów przywódczych (w tym przywództwa przez wartość) w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy konkretnymi modelami stylów przywódczych (w tym przywództwa przez wartość) a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów stylów przywódczych (w tym przywództwa przez wartość), które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w Polsce jak i zagranicą (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych stylów przywódczych (w tym przywództwa przez wartość), które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

11. Analiza zagadnienia satysfakcji z równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Zbadanie satysfakcji z równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie satysfakcji z równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy poziomem satysfakcji z równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie mechanizmów wpływających na satysfakcję z równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w Polsce jak i zagranicą (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych typów mechanizmów wpływających na satysfakcję z równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

12. Analiza masowych rekrutacji i zastosowania nowoczesnych technologii w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

Analiza masowych rekrutacji w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości:

 Zbadanie masowych rekrutacji w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie masowych rekrutacji w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy masowymi rekrutacjami a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów masowych rekrutacji, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych typów masowych rekrutacji, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości:

 Zbadanie zastosowania nowoczesnych technologii w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie zastosowania nowoczesnych technologii w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy zastosowaniem nowoczesnych technologii a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie konkretnych rodzajów nowoczesnych technologii, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych typów zastosowania nowoczesnych technologii, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

Spodziewanym produktem prac Zespołu Implementacyjnego są rekomendacje o  charakterze postulatów de lege ferenda dla polskiego ustawodawcy. W związku z powyższym, prace Zespołu Implementacyjnego są nakierunkowane na wypracowanie jasnych, klarownych i bezwarunkowych rekomendacji dla polskiego ustawodawcy w celu wprowadzenia zmian w systemie normatywnym odpowiadających głównym założeniom Projektu. Planowana jest również publikacja wieloautorskiej monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (80 punktów – na podstawie aktualnego wykazu wydawnictw punktowanych zawartego w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe) Opracowanie będzie dotyczyć analizy powiązań pomiędzy prawem, gospodarką i technologią w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości na rynku finansowym.

Dodatkowo, w ramach realizacji Projektu powstała monografia naukowa Report on selected solutions of law, business and technologies preventing crimes” wydana przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Opracowanie zostało przygotowane w międzynarodowej kooperacji z udziałem ekspertów m.in. ze Stanford Research Institute oraz IESE Busieness School. Raport przedstawia wybrane zagadnienia w kontekście problematyki dotyczącej zapobiegania przyczynom przestępczości na przykładzie czterech obszarów:  finansowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz zarządzania ludźmi w organizacjach. Szczególny nacisk został położony na identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz metod implementacji międzynarodowych praktyk w celu zapobiegania przyczynom przestępczości.

Monografia naukowa pt. „Zarządzanie Ludźmi w Organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości” – nowa publikacja Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Monografia naukowa pt.: „Zarządzanie Ludźmi w Organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości” stanowi produkt prac analitycznych, podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości, organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w obszarze Zarządzania Ludźmi w Organizacji. W monografii naukowej, co oczywiste, przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia, związane z tytułowym problemem. Na opracowanie składają się teksty autorstwa dziewięciu ekspertów.

 

Monografia naukowa dotyczy istotnych oraz aktualnych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz metodami zapobiegania jej przyczynom. Sektor zarządzania ludźmi w organizacji stanowi jeden z najważniejszych filarów polskiej gospodarki, który wpływa na prawidłowe oraz bezpieczne funkcjonowanie państwa. Z tego powodu przedmiotowa problematyka zasługuje na szczególną uwagę praktyki, teorii oraz legislatury. Efektywne eliminowanie przestępczości w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji wymaga sformułowania konkretnych metod zwalczania tego rodzaju aktywności, a w szczególności wskazania odpowiednich działań zapobiegawczych. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania stanowią istotne głosy w dyskusji na temat przemian, jakim ulegać powinno polskie prawo karne gospodarcze oraz na jakie zagadnienia powinni zwrócić uwagę prawodawcy w aspekcie zwiększania bezpieczeństwa sektora zarządzania ludźmi w organizacji.

Seria monografii naukowych „Zapobieganie przyczynom przestępczości” – nowe publikacje Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się seria monografii naukowych dotyczących zapobiegania przyczynom przestępczości w modułach

 

  • Assessing Foundations;
  • Improving Performance;
  • Transforming People and Organizations;
  • Heading Into the Future.

 

W  serii stworzonej w ramach projektu „Prawo, gospodarka, technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” znalazły się następujące pozycje:

 

  • Monografia naukowa pt. „Identyfikacja przyczyn przestępczość w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Metody zapobiegania przestępczości” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne” (Warszawa 2020).

 

Monografia naukowa pt. „Identyfikacja przyczyn przestępczość w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie” skupia się wokół pierwszego modułu Assessing Foundations, który polegał na zidentyfikowaniu problemu przestępczości w Polsce i na świecie w świetle wybranych sektorów polskiej gospodarki.

 

Monografia naukowa pt. „Metody zapobiegania przestępczości” odnosi się do drugiego modułu Improving Performance, który został skoncentrowany na rozwiązaniach zidentyfikowanych problemów w module Assessing Foundations w świetle wybranych sektorów polskiej gospodarki.

 

Monografia naukowa pt. „Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach” dotyczy trzeciego modułu Transforming People and Organizations, który dokonywał naukowej oceny metod zapobiegania przestępczości w module „Improving Performance” i odpowiadał na pytanie, jak rozwiązania te mogą zmieniać funkcjonowanie organizacji oraz ludzkie zachowania.

 

Monografia naukowa pt. „Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne” odnosiła się do czwartego, ostatniego modułu: Heading into the Future, który dokonywał podejścia analitycznego dotyczącego przyszłości i przyszłych zmian, w szczególności na podstawie wcześniejszych modułów: Assessing Foundations, Improving Performance, Transforming People and Organizations.

 

Książki przedstawiają wyjątkową wartość naukową, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, w związku z czym można polecić je szerokiemu gronu odbiorców.

Projekt

Prawo, gospodarka i technologia

na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości


qq online qq online qq online qq online