Prostytucja

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów 9

 

Wstęp 13

 

Marek Kuryłowicz

Prawne aspekty prostytucji w państwie rzymskim

(Legal aspects of prostitution in the Roman state) 17

Grzegorz Smyk

Kwalifikacja czynów nierządnych w nowożytnych kodyfikacjach prawa karnego przełomu XIX i XX w.

(The legal qualification of prostitution in modern criminal law codifications at the turn of the 19th and 20th centuries) 32

Anna Przyborowska-Klimczak

Zwalczanie prostytucji w świetle prawa międzynarodowego

(Combating prostitution in the light of international law) 50

Joanna Piórkowska-Flieger, Krzysztof Wala

Tak zwane przestępstwa okołoprostytucyjne (art. 204 k.k.)

(The so-called offences connected with prostitution (Article 204 of the Polish Criminal Code)) 72

Patrycja Kozłowska-Kalisz, Katarzyna Nazar-Gutowska

Doprowadzenie innej osoby do uprawiania prostytucji (art. 203 k.k.)

(Causing another person to engage in prostitution (Article 203 of the Criminal Code)) 95

Marek Mozgawa

Uwagi na temat wykroczenia z art. 142 k.w.

(Some remarks about the petty offence described by Article 142 of the Code of Petty Offences) 117

Marek Kulik

Przestępstwa „okołoprostytucyjne” w ujęciu porównawczym

(Offences connected with prostitution from the comparative law perspective)… 137

Wiaczesław Nawrocki, Mikołaj Seńko

Przestępstwa okołoprostytucyjne w ukraińskim prawie karnym

(Offences connected with prostitution in the Ukrainian criminal law) 176

Wiesław Kozielewicz

Przestępstwa okołoprostytucyjne w orzecznictwie Sądu Najwyższego

(Offences connected with prostitution in the Supreme Court’s judicature). … 194

Jacek Sobczak

Prostytucja w Internecie

(Prostitution in the web) 211

Monika Płatek

Genderowe ujęcie zjawiska prostytucji. Aspekty kryminologiczne

(Gender perception of the prostitution phenomenon. Criminological aspects). .. 226

Magdalena Budyn-Kulik

Psychologiczne i wiktymologiczne aspekty prostytucji

(Psychological and victimological aspects of prostitution) 257

Beata Gruszczyńska

Szacowanie rozmiarów prostytucji – wybrane aspekty metodologiczne

(Assessing the scale of prostitution – chosen methodological aspects) 294

Marek Marczewski

Przestępstwa związane z prostytucją w świetle statystyki policyjnej i sądowej

(Offences connected with prostitution in the light of police and court statistics) 307

Monika Kępa

Podatkowe skutki prostytucji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

(Fiscal consequences of prostitution in the area of the personal income tax). .. 321

 

FRAGMENT KSIĄŻKI


qq online qq online qq online qq online