Tymczasowe aresztowanie

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp 7

 

Część pierwsza. STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PRZEZ ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W ŚWIETLE DA­NYCH STATYSTYCZNYCH (Przemysław Kalinowski) 9
Stosowanie tymczasowego aresztowania w praktyce organów prokuratury 12
Dynamika tymczasowych aresztowań 12
Kontrola sądowa stosowania tymczasowego aresztowania 15
Orzeczenia sądowe wobec osób tymczasowo aresztowanych w toku postępowania karnego 18
Osoby tymczasowo aresztowane wśród ogółu osądzonych 18
Osoby uniewinnione, wobec których stosowano areszt tymczasowy w toku postępowania 24
Osoby tymczasowo aresztowane, wobec których sądy umorzyły postę­powanie 26
Osoby tymczasowo aresztowane wśród skazanych 27
Skazani na karę pozbawienia wolności ogółem 27
Skazani na karę pozbawienia wolności bez zawieszenia jej wykonania 29
Skazani na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania30
Skazani na karę ograniczenia wolności 30
Skazani na karę grzywny samoistnej 32
Tymczasowe aresztowanie w Polsce na tle innych krajów europejskich (Beata Gruszczyńska) 32

 

Część druga. STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PRZEZ ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W ŚWIETLE BADAŃ AKTOWYCH {Michał Jankowski, Zbigniew Skarżyński, Marek Marczewski) 37
Analiza rezultatów 40
Czyny zarzucane tymczasowo aresztowanym40
Stosowanie tymczasowego aresztowania przez prokuratora i sąd 40
Uchylanie postanowień o tymczasowym aresztowaniu 42
Rodzaje orzeczeń 44
Przewlekłość postępowania 45
Udział adwokata 45
Weryfikacja hipotez 46
Podsumowanie 50
Aneks 1. 54
Aneks 2. 69

 

Summary 79