Tymczasowe aresztowanie

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp 7

 

Część pierwsza. STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PRZEZ ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W ŚWIETLE DA­NYCH STATYSTYCZNYCH (Przemysław Kalinowski) 9
Stosowanie tymczasowego aresztowania w praktyce organów prokuratury 12
Dynamika tymczasowych aresztowań 12
Kontrola sądowa stosowania tymczasowego aresztowania 15
Orzeczenia sądowe wobec osób tymczasowo aresztowanych w toku postępowania karnego 18
Osoby tymczasowo aresztowane wśród ogółu osądzonych 18
Osoby uniewinnione, wobec których stosowano areszt tymczasowy w toku postępowania 24
Osoby tymczasowo aresztowane, wobec których sądy umorzyły postę­powanie 26
Osoby tymczasowo aresztowane wśród skazanych 27
Skazani na karę pozbawienia wolności ogółem 27
Skazani na karę pozbawienia wolności bez zawieszenia jej wykonania 29
Skazani na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania30
Skazani na karę ograniczenia wolności 30
Skazani na karę grzywny samoistnej 32
Tymczasowe aresztowanie w Polsce na tle innych krajów europejskich (Beata Gruszczyńska) 32

 

Część druga. STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PRZEZ ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W ŚWIETLE BADAŃ AKTOWYCH {Michał Jankowski, Zbigniew Skarżyński, Marek Marczewski) 37
Analiza rezultatów 40
Czyny zarzucane tymczasowo aresztowanym40
Stosowanie tymczasowego aresztowania przez prokuratora i sąd 40
Uchylanie postanowień o tymczasowym aresztowaniu 42
Rodzaje orzeczeń 44
Przewlekłość postępowania 45
Udział adwokata 45
Weryfikacja hipotez 46
Podsumowanie 50
Aneks 1. 54
Aneks 2. 69

 

Summary 79


qq online qq online qq online qq online