Adopcje zagraniczne w praktyce polskich sądów

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów 18

 

WSTĘP 19

 

Część I. PRZYSPOSOBIENIE POWODUJĄCE PRZENIESIENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA ZA GRANICĘ JAKO ŚRODEK PRZECIWDZIAłANIA SKUTKOM SIEROCTWA SPOŁECZNEGO W POLSCE 31

 

Rozdział pierwszy. SIEROCTWO SPOŁECZNE 33

I. Uwagi wstępne 33
1. Demograficzna struktura rodzin (s 33)
2. Sytuacja ekono­miczna rodzin (s 35)
3. Sytuacja zdrowotna rodzin (s 37)
4. Przejawy patologii społecznej w rodzinach (s 38)
II. Pojęcie i skala zjawiska sieroctwa społecznego w Polsce 40
III. Rodziny biologiczne sierot społecznych umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 43
IV. Skutki wychowania zakładowego sierot społecznych 46
1. „Choroba sieroca” (s 47)
2. Rozwój i stan zdrowia dzieci wychowywanych w placówkach (s 50)
3. Wpływ wychowania zakła­dowego na późniejsze losy dzieci (s 52)

 

Rozdział drugi. PRZYSPOSOBIENIE JAKO ŚRODEK PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SIEROCTWA SPOŁECZNEGO 55

I. Wpływ wychowania w zastępczym środowisku rodzinnym na ograniczenie negatywnych skutków sieroctwa społecznego oraz wychowania zakładowego 55
1. Problemy wychowawcze napotykane przez rodziców adop­cyjnych (s 56)
2. Postawy wychowawcze rodziców adopcyj­nych (s 59)
3. Powodzenie przysposobienia w świetle ba­dań (s 61)
II. Udział przysposobienia w rozwiązywaniu problemów sieroctwa społecznego w Polsce w latach 1992-1995 68
1. Ustalenia statystyczne (s 68)
2. Przysposobienie powodujące przeniesienie dziecka za granicę jako środek rozwiązywania skut­ków sieroctwa społecznego w latach 1957-1993 w świetle analiz akt spraw sądowych o orzeczenie przysposobienia (s 70)

 

Rozdział trzeci. ORGANIZOWANIE PRZYSPOSOBIENIA W POLSCE 76

I. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 76
1. Proces tworzenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (s 76)
2. Organizowanie przysposobienia przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (s 80)
3. Ośrodki adop­cyjno-opiekuńcze tworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 sierpnia 1993 r (s 82)
4. Przygoto­wanie „adopcji zagranicznych” w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 sierpnia 1993 r (s 86)
5. Przygotowa­nie „adopcji zagranicznych” przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy w Warszawie (s 90)
II. Prawnomiędzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zasad przygotowywania przysposobień międzynarodowych 92
1. Przygotowanie przysposobienia międzynarodowego według Konwencji o Prawach Dziecka (s 94)
2. Dobór stron przy­sposobienia międzynarodowego po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 sierpnia 1993 r (s 98)
3. Konwencja haska o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego {s 101)
4. Obowiązek prze­ciwdziałania uzyskiwaniu „niestosownych korzyści finansowych” z przysposobienia powodującego przeniesienie dziecka do innego kraju (s 106)

 

Rozdział czwarty. ZASADA SUBSYDIARNOŚCI PRZYSPOSO­BIENIA POWODUJĄCEGO PRZENIESIENIE MAŁOLETNIEGO OBYWATELA POLSKIEGO ZAMIESZKAŁEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĘ 118

I. Przysposobienia powodujące przeniesienie dziecka do in­nego kraju orzekane przed 7 lipca 1991 r 119
1. Dobro dziecka przysposabianego przez osobę zamieszkałą za granicą (s 120)
2. Dobro dziecka jako przesłanka orzeczenia przysposobienia (z uwzględnieniem sytuacji wnioskodawcy za­mieszkałego za granicą) w świetle orzecznictwa Sadu Najwyższego (s 123)
II. Zamiana stanu prawnego po wejściu w życie Konwencji o Prawach Dziecka w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej 125
1. Obowiązywanie art 20 i 21 Konwencji o prawach dziecka ex proprio vigore (s 125)
2. „Adopcje zagraniczne” w świetle uchwały III CZP 48/92 Sądu-Najwyższego z 12 czerwca 1992 r (s 127)
III. Zasada subsydiarności przysposobienia powodującego zmianę miejsca zamieszkania przysposobionego dziecka w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w in­nym państwie w świetle art 1142 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 130
1. Miejsce zamieszkania dziecka w Rzeczypospolitej Polskiej i jego zmiana wskutek orzeczenia „przysposobienia międzynaro­dowego” (s 130)
2. Odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne dla przysposabianego dziecka (s 134)
3. Przysposobienie po­wodujące przeniesienie miejsca zamieszkania dziecka za granicę jako jedyny sposób zabezpieczenia dziecku odpowiedniego zastęp­czego środowiska rodzinnego (s 136)
4. Wyjątki od zasady pierw­szeństwa przysposobienia w kraju (art 1142 § 2 kro) (s 139)

 

Część II. PRZYSPOSOBIENIE MAŁOLETNICH OBYWATELI POLSKICH PRZEZ OSOBY ZAMIESZKAŁE ZA GRANICĄ W ŚWIETLE ANALIZY AKT SĄDOWYCH 143

Uwagi wstępne 145

CHARAKTERYSTYKA STRON WNIOSKOWANEGO PRZYSPOSOBIENIA ORAZ SPOSOBU ICH DOBORU

 

Rozdział pierwszy. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCÓW ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ 149

I. Państwo, w którym mieszkali wnioskodawcy 150
II. Stan cywilny i sytuacja rodzinna wnioskodawców 153
1. Dane ogólne (s 153)
2. Wnioskodawcy — małżonkowie (s 153)
3. Wnioskodawczynie — samotne kobiety (s 155)
4. Wniosko­dawcy — samotni mężczyźni (s 156)
III. Charakterystyka kobiet wnioskujących o przysposobienie 156
1. Wiek wnioskodawczyń w chwili złożenia w sądzie wniosku o przysposobienie (s 156)
2. Wykształcenie (s 157)
3. Praca zawodowa (s 158)
4. Stan zdrowia (s 158)
5. Narodowość (s 159)
6. Obywatelstwo (s 159)
IV. Charakterystyka mężczyzn wnioskujących o przysposobienie 160
1. Wiek wnioskodawców w chwili złożenia w sądzie wniosku o przysposobienie (s 160)
2. Wykształcenie (s 161)
3. Praca za­wodowa (s 161)
4. Stan zdrowia (s 161)
5. Narodowość (s 162)
6. Obywatelstwo (s 162)
V. Sytuacja majątkowa wnioskodawców 163
VI. Związki wnioskodawców z Polską 164
VII. Charakterystyka osób zamieszkałych za granicą, które wniosły o przysposobienie polskich dzieci w zbadanych sprawach, rozpoznanych w okresie od 2 listopada 1995 r do 31 marca 1996 r 165
VIII. Charakterystyka porównawcza wnioskodawców zamieszkałych w kraju i za granicą 167
1. Stan cywilny i sytuacja rodzinna wnioskodawców zamieszkałych za granicą i wnioskodawców zamieszkałych w Polsce (s 167)
2. Wiek, stan zdrowia, wykształcenie i aktywność zawodowa wnioskodwczyń (s 169)
3. Wiek, stan zdrowia, wykształcenie i aktyw­ność zawodowa wnioskodawców (s 170)
4. Sytuacja majątkowa osób wnioskujących o przysposobienie (s 171)

 

Rozdział drugi. DZIECI, KTÓRYCH DOTYCZYŁ WNIOSEK O PRZYSPOSOBIENIE 174

I. Wiek i stan zdrowia przysposabianych dzieci 174
II. Prawna i faktyczna sytuacja dzieci przysposabianych przez osoby zamieszkałe za granicą 178
1. Prawna przynależność dzieci do rodziny (dane uwzględniające dwoje dzieci) (s 178)
2. Dzielenie rodzeństw (s 179)
3. Sytuacja faktyczna i prawna dzieci w chwili złożenia wniosku (s 180)
III. Charakterystyka porównawcza sytuacji prawnej i faktycznej dzieci, o których przysposobienie wnioskowały osoby zamieszkałe w kraju i za granicą 181
IV. Charakterystyka dzieci, o których przysposobienie wnio­skowano w okresie od 2 listopada 1995 r do 31 marca 1996 r 183

 

Rozdział trzeci. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA RODZICÓW DZIECI, O KTÓRYCH PRZYSPOSOBIENIE UBIEGAŁY SIĘ OSOBY ZAMIESZKAŁE ZA GRANICĄ 188

I. Matki dzieci, których dotyczył wniosek 189
1. Wiek matek w dniu urodzenia dziecka (s 189)
2. Stan zdro­wia matek w dniu urodzenia dziecka (s 190)
3. Wykształcenie matek (s 190)
4. Przejawy patologii społecznej matek (s 191)
5. Władza rodzicielska matek (s 191)
II. Ojcowie dzieci, których dotyczył wniosek 192
1. Wiek ojców w dniu urodzenia się dzieci (s 192)
2. Stan zdro­wia ojców w dniu urodzenia się dzieci (s 192)
3. Wykształcenie ojców (s 192)
4. Przejawy patologii społecznej ojców (s 193)
5. Władza rodzicielska ojców (s 193)
III. Wzajemne stosunki znanych rodziców przysposabianych dzieci w chwili wpłynięcia do sądu wniosku o przysposobienie 193
IV. Krótka charakterystyka rodziców dzieci, o których przysposobienie ubiegały się osoby zamieszkałe za granicą w okresie od 2 listopada 1995 r do 31 marca 1996 r194

 

Rozdział czwarty. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCÓW ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ ORAZ DZIECI W SPRAWACH O PRZYSPOSOBIENIE PASIERBÓW 197

I. Charakterystyka wnioskodawców 197
1. Miejsce zamieszkania (s 198)
2. Obywatelstwo (s 198)
3. Wiek (s 198)
4. Stan zdrowia (s 199)
5. Wykształcenie (s 199)
6. Sytuacja majątkowa (s 199)
7. Zatrudnienie (s 200)
8. Sytuacja rodzinna (s 201)
9. Decyzja o przysposobieniu (s 202)
I. Charakterystyka dzieci, których dotyczył wniosek 202
1. Wiek (s 202)
2. Stan zdrowia (s 203)
3. Sposób ustalenia pochodzenia przysposabianych dzieci od ojców (s 203)
4. Związek dziecka z rodzicem, który nie jest małżonkiem wnioskodawcy (s 203)
III. Charakterystyka porównawcza przysposabianych pasierbów przez wnioskodawców zamieszkałych w Polsce i za granicą 204

 

Rozdział piąty. DOBÓR STRON WNIOSKOWANEGO PRZYSPOSOBIENIA W ŚWIETLE BADANIA SPRAW ROZPOZNA­NYCH W OKRESIE OD 1 LIPCA 1992 R DO 30 CZERWCA 1993 R 208

I. Podmiot pośredniczący w doborze stron wnioskowanego przysposobienia 208
II. Przygotowanie wnioskodawców do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych 214
1. Okres od pierwszego spotkania z dzieckiem do złożenia wniosku o jego przysposobienie (tempus deliberandi) (s 215)
2. Formy styczności z dzieckiem przed złożeniem wniosku o jego przysposobienie (s 215)
III. Charakterystyka porównawcza doboru stron zamierzonych przysposobień „krajowych” i „zagranicznych” 217
1. Podmiot pośredniczący w doborze stron wnioskowanego przysposobienia (s 217)
2. Przygotowanie wnioskodawców do peł­nienia funkcji rodziców adopcyjnych Czas podejmowania decyzji o złożeniu wniosku o przysposobienie (s 219)

 

Rozdział szósty. DOBÓR STRON WNIOSKOWANEGO PRZYSPOSOBIENIA W ŚWIETLE BADANIA SPRAW ROZPOZNA­NYCH W OKRESIE OD 2 LISTOPADA 1995 R DO 31 MARCA 1996 R 222

I. Podmiot pośredniczący w doborze stron wnioskowanego przysposobienia 224
II. Przygotowanie wnioskodawców do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych 225
1. Okres od pierwszego spotkania z dzieckiem do złożenia wnio­sku o jego przysposobienie (s 225)
2. Formy styczności z dziec­kiem przed złożeniem wniosku o jego przysposobienie (s 227)

 

Rozdział siódmy. OCZEKIWANIA WOBEC SĄDÓW W POSTĘPOWANIU ROZPOZNAWCZYM229
I. Ustalenie obywatelstwa wnioskodawców 230
II. Ustalenie prawa właściwego 232
1. Umowy dwustronne (s 232)
2. Stosowanie art 22 ppm — zagadnienia ogólne (s 236)
3. Stosunek normy art 22 § 2 ppm do normy art 22 § 1 ppm (s 237)
4. Ustalenie prawa właściwego w przypadku przysposobienia wspólnego przez małżonków o róż­nym obywatelstwie (s 240)
5. Zakres statutu adopcyjnego — sygnalizacja problemów istotnych dla treści orzeczenia (s 243)
III. Badanie warunków środowiskowych i kwalifikacji wychowawczych wnioskodawców244
IV. Gromadzenie informacji dotyczących przysposabianego dziecka, jego sytuacji rodzinnej oraz możliwości przysposobienia w Polsce 247

 

Rozdział ósmy. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O PRZYSPOSOBIENIE POWODUJĄCE PRZENIESIENIE MAŁOLETNIEGO OBYWATELA POLSKIEGO ZAMIESZKAŁEGO W KRAJU ZA GRANICĘ 249

I. Jurysdykcja krajowa Właściwość sądu 249
1. Uwagi ogólne (s 249)
2. Jurysdykcja w świetle zawartych przez Polskę umów dwustronnych (s 250)
3. Jurysdykcja krajowa polskich sądów według kodeksu postępowania cywilnego (s 253)|
4. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądów roz­poznających sprawy o przysposobienie (s 254)
II. Udział prokuratora w postępowaniu 258
1. Uwagi ogólne (s 258)
2. Udział prokuratora w postępowaniach o przysposobienie międzynarodowe rozpoznanych między 1 lipca 1992 r a 30 czerwca 1993 r (s 261)
3. Udział prokuratora w postępowaniach o przysposobienie międzynarodowe rozpoznanych w wybranych sądach w okresie od 2 listopada 1995 r do 31 marca 1996 r (s 265)
III. Pomoc udzielana wnioskodawcom przez pełnomocników lub inne podmioty w trakcie postępowania 265
1. Pełnomocnicy procesowi i inne podmioty pomagające wnioskodawcom (s 265)
2. Pełnomocnicy do doręczeń (s 268)
IV. Charakterystyka przebiegu postępowania w sprawach o przysposobienie międzynarodowe, rozpoznanych w okre­sie od 1 lipca 1992 r do 30 czerwca 1993 r270
1. Osoby wezwane przez sąd na rozprawę (s 271)
2. Postępowanie dowodowe (s 272)
3. Ocena postępowania dowodowego w wybranych kwestiach (s 276)
4. „Okres przedadopcyjny” (s 286)
5. Szybkość postępowania (s 287)
6. Wynik postępowania (s 290)
7. „Losy” prawomocnego orzeczenia polskiego sądu o przysposobieniu za granicą (s 291)
V. Krótka charakterystyka postępowań w sprawach o przy­sposobienie międzynarodowe rozpoznanych w okresie od 2 listopada 1995 r do 31 marca 1996 r292
1. Osoby wezwane przez sąd na rozprawę (s 292)
2. Postępowanie dowodowe (s 292)
3. Orzekanie o osobistej styczności wnioskodawców z dzieckiem (s 299)
4. Orzeczenia (s 302)
5. Szyb­kość postępowania (s 303)
6. „Losy” prawomocnego orzeczenia polskiego sądu o przysposobieniu za granicą (s 304)
7. Ocena postępowania w zbadanych sprawach o przysposobienie między­narodowe, które toczyło się między 2 listopada 1995 r a 31 marca 1996 r (s 304)
VI. Ogólna ocena postępowania 307
1. Stosowanie prawa obcego (s 307)
2. Ustalenia dotyczące sposobu doboru stron planowanego przysposobienia (s 308)
3. Ustalenia dotyczące sytuacji faktycznej i prawnej dzieci (s 309)
4. Ustalenia dotyczące wnioskodawców (s 310)
5. Przebieg postępowania (s 310)

 

Rozdział dziewiąty. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O PRZYSPOSOBIENIE „KRAJOWE” W PORÓWNANIU Z POSTĘPOWANIEM O PRZYSPOSOBIENIE „ZAGRANICZNE” 311

I. Przebieg postępowania o przysposobienie „krajowe” 311
1. Właściwość sądu (s 311)
2. Pełnomocnicy wnioskodawców i podmioty udzielające im pomocy (s 312)
3. Osoby wezwane przez sąd na rozprawę (s 312)
4. Zgoda na przysposobienie (s 313)
5. Postępowanie dowodowe (s 314)
6. Wynik postępowania (s 317)
7. Szybkość postępowania (s 318)
II. Porównanie wybranych elementów postępowania w sprawach o przysposobienie „krajowe” i „zagraniczne” 319
1. Pełnomocnicy wnioskodawców i inne podmioty udzielające im pomocy (s 319)
2. Szybkość postępowania i czas trwania rozprawy (s 320)
3. Ustalenia dotyczące przysposabianych dzieci (s 322)
4. Ustalenia dotyczące wnioskodawców (s 323)
III. Ocena przysposobienia przez osoby zamieszkałe w kraju jako środka przeciwdziałania negatywnym skutkom sieroctwa społecznego 324
1. Cele przysposobienia (s 325)
2. Przygotowanie przysposobienia (s 326)
3. Postępowanie przed sądem (s 327)

 

Rozdział dziesiąty. CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O PRZYSPOSOBIENIE PASIERBÓW 330

I. Postępowanie w sprawie o przysposobienie pasierba przez wnioskodawcę zamieszkałego za granicą 331
1. Właściwość sądu Uczestnicy postępowania (s 331)
2. Po­stępowanie dowodowe (s 332)
3. Wynik postępowania (s 334)
4. Szybkość postępowania (s 335)
II. Postępowanie w sprawie o przysposobienie pasierba przez osobę zamieszkałą w kraju337
1. Właściwość sądu Uczestnicy postępowania (s 337)
2. Zgoda na przysposobienie (s 338)
3. Postępowanie dowodowe (s 338)
4. Wynik postępowania (s 340)
5. Szybkość postępowania (s 341)
III. Porównanie wybranych elementów postępowania w sprawach o przysposobienie pasierbów przez wnioskodawców zamieszkałych w kraju i za granicą 342
1. Zakres postępowania dowodowego w sprawach o przysposobie­nie pasierbów w porównaniu z pozostałymi sprawami o przyspo­sobienie przez osoby zamieszkałe za granicą (s 342)
2. Zakres postępowania dowodowego w sprawach o przysposobienie pasier­bów przez osoby zamieszkałe w kraju i za granicą (s 344)

 

Rozdział jedenasty. PRZYSPOSOBIENIA PRZEZ OSOBY ZA­MIESZKAŁE W WYBRANYCH PAŃSTWACH 346

I. Przysposobienia przez osoby zamieszkałe we Francji, orzeczone przez polskie sądy w okresie od 1 lipca 1992 r do 30 czerwca 1993 r 346
1. Sposób doboru stron wnioskowanego przysposobienia (s 349)
2. Styczność stron zamierzonego przysposobienia przed złożeniem wniosku o jego orzeczenie (s 350)
3. Związki wnioskodawców z Polską (s 352)
4. Przysposabiane dzieci (s 353)
5. Różnica wieku między dziećmi i wnioskodawcami (s 354)
6. Krótka charakterystyka postępowania w sprawach toczących się z wniosków osób zamieszkałych we Francji {s 356)
7. Aktywność sądu dotycząca „losów” prawomocnego orzeczenia o przysposobieniu oraz sytuacji faktycznej dziecka po jego wyjeździe do Francji (s 359)
II. Przysposobienie przez osoby zamieszkałe we Francji, orze­czone przez wybrane polskie sądy, w okresie od 2 listopada 1995 r do 31 marca 1996 r 360
III. Przysposobienia przez osoby zamieszkałe we Włoszech, orzeczone przez polskie sądy w okresie od 1 lipca 1992 r do 30 czerwca 1993 r 363
1. Sposób doboru stron przysposobienia, o którego orzecze­nie wnioskowały osoby zamieszkałe we Włoszech (poza Sycylią) (s 366)
2. Styczność stron wnioskowanego przysposobienia przed złożeniem wniosku o jego orzeczenie (s 367)
3. Związki wnioskodawców z Polską (s 368)
4. Przysposabiane dzieci (s 368)
5. Różnica wieku między dziećmi i wnioskodawcami (s 370)
6. Krótka charakterystyka postępowań w sprawach toczących się z wniosku osób zamieszkałych we Włoszech, poza Sycylią (s 372)
7. Aktywność sądu dotycząca „losów” prawo­mocnego orzeczenia o przysposobieniu oraz sytuacji faktycznej dziecka po jego wyjeździe do Włoch (s 374)
IV. Przysposobienia przez wnioskodawców zamieszkałych na Sycylii, orzeczone przez polskie sądy w okresie od 1 lipca 1992 r do 30 czerwca 1993 r 374
1. Sposób doboru stron przysposobienia, o którego orzeczenie wnioskowały osoby zamieszkałe na Sycylii (s 375)
2. Styczność stron wnioskowanego przysposobienia przed złożeniem wniosku o jego orzeczenie (s 376)
3. Związki wnioskodawców z Polską (s 377)
4. Przysposabiane dzieci {s 377)
5. Różnica wieku między dziećmi i wnioskodawcami (s 378)
6. Krótka charakte­rystyka postępowań w sprawach toczących się z wniosku osób zamieszkałych na Sycylii (s 380)
7. Aktywność sądu dotycząca „losów” prawomocnego orzeczenia o przysposobieniu oraz sytuacji faktycznej dziecka po jego wyjeździe na Sycylię (s 381)
V. Przysposobienia przez osoby zamieszkałe we Włoszech, orzeczone przez wybrane polskie sądy, w okresie od 2 listopada 1995 r do 31 marca 1996 r 381
VI. Przysposobienia przez osoby zamieszkałe w USA, orzeczone przez sądy polskie w okresie od 1 lipca 1992 r do dnia 30 czerwca 1993 r 384
1. Sposób doboru stron przysposobienia, o którego orzeczenie wnioskowały osoby zamieszkałe w USA (s 385)
2. Styczność stron wnioskowanego przysposobienia przed złożeniem wniosku o jego orzeczenie (s 387)
3. Związki wnioskodawców z Polską (s 388)
4. Przysposabiane dzieci (s 388)
5. Różnica wieku między dziećmi i wnioskodawcami (s 390)
6. Krótka charakterystyka postępowań w sprawach toczących się z wniosku osób zamieszkałych w USA (s 391)
7. Aktywność sądu dotycząca „losów” prawomocnego orzeczenia o przysposobieniu oraz sytuacji faktycznej dziecka po jego wyjeździe do USA (s 393)
VII. Przysposobienia przez osoby zamieszkałe w USA, orze­czone przez wybrane polskie sądy, w okresie od 2 listopada 1995 r do 31 marca 1996 r 394
VIII. Przysposobienia przez osoby zamieszkałe w Szwecji, orze­czone przez polskie sądy w okresie od 1 lipca 1992 r do 30 czerwca 1993 r 396
1. Sposób doboru stron przysposobienia, o którego orzeczenie wnioskowały osoby zamieszkałe w Szwecji (s 398)
2. Styczność stron wnioskowanego przysposobienia przed jego orzeczeniem (s 400)
3. Związki wnioskodawców z Polską (s 401)
4. Przysposabiane dzieci (s 401)
5. Różnica wieku między dziećmi i wnioskodawcami (s 402)
6. Krótka charakterystyka postępowania w sprawach toczących się z wniosków osób zamieszkałych w Szwecji (s 404)
7. Aktywność sądu dotycząca „losów” prawomocnego orzeczenia o przysposobieniu oraz sytuacji fak­tycznej dziecka po jego wyjeździe do Szwecji (s 405)
IX. Przysposobienia przez osoby zamieszkałe w Szwecji, orzeczone przez wybrane polskie sądy w okresie od 2 listopada 1995 r do 31 marca 1996 r 406
X. Realizacja zasady subsydiarności przysposobienia międzynarodowego i ochrony dobra dziecka przy orzekaniu przysposobienia przez osoby zamieszkałe we Francji, Włoszech, USA i Szwecji 407
1. Sieroctwo społeczne przysposabianych dzieci (s 408)
2. Dobór stron zamierzonego przysposobienia (s 409)
3. Realizacja zasady subsydiarności przysposobienia „zagranicznego” (s 410)
4. Prawdopodobieństwo zachowania związków dziecka z językiem i kulturą narodową (s 412)

ZAKOŃCZENIE 422

Aneks 1. OPISY WYBRANYCH SPRAW 427
SPRAWY ROZPOZNANE OD 1 LIPCA 1992 R DO 30 CZERWCA 1993 R 429
I. Dobór stron wnioskowanego przysposobienia bez udziału organizacji adopcyjnych429
II. Postępowanie dowodowe — ustalenie stanu zdrowia i rozwoju dziecka oraz poszukiwania dla niego rodziny w Polsce 447
III. Przysposobienia zagraniczne jako jedyny środek zapewnienia dziecku wychowania w rodzinie 467
IV. Dzielenie rodzeństw 472
V. Przysposobienie pasierbów 477 
SPRAWY ROZPOZNANE OD 2 LISTOPADA 1995 R DO 31 MARCA 1996 R 479

Aneks 2. ADOPTION IN POLAND 493
INTERNAL ADOPTION 495
I. Introduction 495
1. Legal eligibility of a child to benefit from a substitute family environment (s 495)
2. History of adoption (s 498)
3. Charac-teristics of internal adoption (s 499)
II. Reąuirements for internal adoption 500
1. Child (s 500)
2. Family of origin (s 501)
3. Adopters (s 504)
III. Competent bodies for internal adoption 506
1. Competent authorities (s 506)
IV. Procedures for internal adoption 510
1. Report/Home study/Conselling preparation (s 510)
2. Waiting period/Probationary period (s 515)
3. Parties present du-ring the court (s 516)
4. Registration (s 517)
5. Post-placement service (s 519)
V. Effects of internal adoption 519
VI. Termination of internal adoption 526
1. Revocation (Art 125 fc) (s 526)
2. Termination of adoption by second adoption (s 528)
INTERCOUNTRY ADOPTION529
I. Introduction 529
1. Characteristics of intercountry adoption (s 529)
2. Principle of subsidiary (s 530)
II. Competent authorities 531
1. Central authority (s 531)
2. Courts (s 531)
3. National accredited bodies (s 531)
4. Obligatlon for the prospective parent to go through national accredited bodies (s 533)
5. Provision in the law on improper gain/traffic/sale/abduction (s 534)
III. Procedures for international adoption 534
1. Child (s 534)
2. Family of origin (s 535)
3. Prospective adoptive parents — PAPs (s 535)
4. Matching (s 537)
5. Court (s 539)
6. Waiting/Probationary period (s 539)
7. Post-placement reports (s 539)
IV. Protection of the child in specific cases of intercountry adoption 540
1. Civil/Social/Immigration status/Nationality of the child (s 540)
2. Failure of the adoptive relationship (s 541)
V. Private international law 542
1. Jurisdiction (s 542)
2. Applicable law (s 543)
3. Legał representation of the child during the adoption process (s 544)
4. Requirements and consents (s 544)
5. Effects of adoption (s 545)
6. Revocation of adoption (s 545)
VI. Main legał sources of adoption law 546
1. Internal law (s 546)
2. Private international law (s 546)
3. Other rules (s 546)
4. Legislation on alternative family care (s 547)
5. International instruments (s 547)

SUMMARY  553


qq online qq online qq online qq online