Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów 9

 

Od Autora 13

 

Uwagi wprowadzające – założenia i przedmiot pracy 15

 

Rozdział 1. Sprawy o ochronę dóbr osobistych jako sprawy trudne 31
1. Reguły i zasady prawne 31
1.1. Koncepcja Ronalda Dworkina 33
1.2. Koncepcja Roberta Alexy’ego 41
1.3. Wnioski 45
2. Ochrona dóbr osobistych – trzy poziomy luzu decyzyjnego 50
2.1. Pojęcie dóbr osobistych 53
2.2. Relacja bezprawności 61
2.3. Środki ochrony prawnej 76
2.3.1. Niemajątkowe środki ochrony 77
2.3.2. Majątkowe środki ochrony 86

 

Rozdział 2. Dobra osobiste naruszone lub zagrożone przez media – analiza zasad
cywilnoprawnej ochrony  97
1. Zasada autonomii informacyjnej jednostki 97
1.1. Godność osobowa i osobista 97
1.2. Autonomia jednostki w świetle art. 47 Konstytucji RP 106
1.3. Pojęcie autonomii informacyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 112
2. Konkretyzacja zasady autonomii informacyjnej jednostki w prawie cywilnym 120
2.1. Model cywilnoprawnej ochrony- zagadnienia konstrukcyjne 120
2.2. Dobre imię i godność osobista 142
2.3. Prywatność 159
2.4. Wizerunek 176

 

Rozdział 3. Dobra osobiste naruszone lub zagrożone przez media – wzorce cywilnoprawnej ochrony 193
1. Dualizm wzorców ochrony 193
2. Próby zatarcia dualizmu – sierpniowa nowela kodeksu cywilnego 207
3. Wzorzec ochrony majątkowej – zasada odpowiedzialności 225

 

Rozdział 4. Zasada wolności prasy 239
1. Mity wolnej prasy 239
2. Normatywne podstawy wolności prasy 249
2.1. Normy i standardy międzynarodowe 249
2.2. Regulacje konstytucyjne 261
2.3. Akty ustawowe 270

 

Rozdział 5. Kolizja zasad – wyznaczanie warunkowych relacji pierwszeństwa 281
1. Relacja jednostka – media jako warunkowa relacja pierwszeństwa 281
2. „Kontekstowe” naruszenia dóbr osobistych w ramach warunkowych relacji pierwszeństwa 296
3. „Pozakontekstowe” naruszenia dóbr osobistych w ramach warunkowych relacji pierwszeństwa 326

 

Konkluzje 355

 

Bibliografia 365


qq online qq online qq online qq online