Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Raport z badań.

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz używanych skrótów aktów prawnych 7

 

Wstęp 9

 

Rozdział pierwszy: OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH I GOSPODARCZYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH REGULACJI PRAWNYCH 11
Uwagi ogólne 11
Nowe zasady ustalania wpisów w sprawach cywilnych 13
Przesłanki kształtujące wysokość opłat 14
Opłaty sądowe a stałe wydatki na utrzymanie sądów powszechnych w latach 1982-1991 20

 

Rozdział drugi: PRAWNA REGULACJA ZWOLNIEŃ OD KOSZTÓW SĄDOWYCH 23
Uwagi wstępne 23
Podstawy prawne zwalniania od kosztów osób fizycznych 24
Podstawy prawne zwalniania podmiotów gospodarczych od ponoszenia kosztów sądowych 25
Oczywista bezzasadność powództwa jako podstawa odmowy zwolnienia 28

 

Rozdział trzeci: ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA 30
Uwagi ogólne 30
Stanowisko Rady Europy 31
Australia 34
Austria 38
Dania 41
Francja 41
Grecja 44
Holandia 45
Irlandia 46
Niemcy 47
Portugalia 50
Szwajcaria 51
Szwecja 57
Wielka Brytania 58
Włochy 59
Wnioski i podsumowanie 60

 

Rozdział czwarty: ZWOLNIENIA OD KOSZTÓW W ŚWIETLE PRAKTYKI SĄDOWEJ 66
Uwagi wstępne 66
Wnioski o zwolnienie od kosztów 68
Orzecznictwo dotyczące zwolnień od kosztów sądowych 69
Zwrot pozwów z powodu nieuiszczenia wpisu 72
Zwolnienia od kosztów w sprawach z oskarżenia prywatnego 75
Koszty biegłych sądowych 77

 

Rozdział piąty: OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH 85
Ogólna charakterystyka spraw gospodarczych 85
Sprawy gospodarcze w sądach wojewódzkich 86
Sądownictwo polubowne 89

 

Rozdział szósty: SĘDZIOWIE WOBEC PROBLEMATYKI OPŁAT I ZWOLNIEŃ OD KOSZTÓW SĄDOWYCH 93

 

WNIOSKI KOŃCOWE 98
ANEKS 102
Załącznik 1. Oświadczenie dla Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim  102
Załącznik 2. Projekty aktów prawnych dotyczących opłat sądowych w Sądzie Wojewódzkim w Opolu 104
Załącznik 3. Rezolucja (78)8 w sprawie pomocy sądowej i konsultacji prawnej (przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy 2 marca 1978) 121
Załącznik 4. Deklaracja na temat sytuacji osobistej i majątkowej [RFN Załącznik do wniosku o zwolnienie od kosztów procesowych] 125
Załącznik 5. Fragmenty ustawy dotyczącej regulacji opłat sądowych w Holandii 130
Załącznik 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych 136

 

Summary 151


qq online qq online qq online qq online