Naruszenie dóbr osobistych przez media. Analiza praktyki sądowej

 

 

 

SPIS TREŚCI

Rozdział pierwszy. Uwagi wstępne  7

 

Rozdział drugi. Przesłanki ochrony  15
1. Obiektywne i subiektywne kryteria naruszenia dóbr osobistych 15
2. Rodzaje dóbr osobistych i formy ich naruszenia 26
3. Bezprawność działań naruszających dobra osobiste 42

 

Rozdział trzeci. Okoliczności wyłączające bezprawność  47
1. Działanie w obronie uzasadnionego interesu  49
2. Zgoda uprawnionego  76

 

Rozdział czwarty. Procesowe środki ochrony  83
1. Roszczenia niemajątkowe  85
1.1. Złożenie oświadczenia w odpowiedniej formie i odpowiedniej treści 85
1.2. Żądanie zaniechania przyszłych naruszeń  96 
1.3. Ustalenie naruszenia dóbr osobistych 101
2. Roszczenia majątkowe 102
2.1. Zadośćuczynienie 102
2.2. Odszkodowanie 115
3. Efektywność ochrony – czas trwania postępowania 118

 

Rozdział piąty. Zabezpieczenie roszczeń  121
1. Spory wokół instytucji zabezpieczenia 121
2. Przedmiot postępowania zabezpieczającego 127
3. Przesłanki i formy zabezpieczenia 133
4. Ochrona interesów dłużnika i wierzyciela 149
5. Wnioski de lege lata i de lege ferenda  154

 

Rozdział szósty. Ochrona dóbr osobistych w praktyce sądowej – uwagi końcowe 161

 

Załącznik. Wykaz spraw objętych analizą 167


qq online qq online qq online qq online