Niemieckie prawo insolwencyjne

 

 

 

SPIS TREŚCI

Jan Bröl, WSTĘP  7
Hans-Georg Landfermann, NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY REFORMY NIEMIECKIEGO PRAWA O NIEWYPŁACALNOŚCI  12
Historia reformy niemieckiej 12
Cele postępowania w przedmiocie niewypłacalności  17
Przebieg przyszłego postępowania w przedmiocie niewypłacal­ności w związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa  18
Marek A Zieliński, OCHRONA WIERZYCIELA W PRAWIE INSOLWENCYJNYM RFN  29
NIEMIECKIE PRAWO INSOLWENCYJNE  40

 

Część pierwsza. PRZEPISY OGÓLNE  40

 

Część druga. OTWARCIE POSTĘPOWANIA INSOLWENCYJNEGO MAJĄTEK I STRONY POSTĘPOWANIA 43
Rozdział pierwszy. Przesłanki otwarcia postępowania insolwencyjnego i postępowanie otwierające  43
Rozdział drugi. Masa insolwencyjna Podział wierzycieli  51

 

Część trzecia. SKUTKI WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA INSOLWENCYJNEGO 62
Rozdział pierwszy. Skutki ogólne  62
Rozdział drugi. Wykonywanie czynności prawnych Współdziałanie Rady Zakładowej  68
Rozdział trzeci. Zaskarżenie insolwencji  78

 

Część czwarta. ZARZĄDZANIE MASĄ INSOLWENCYJNA I SPIENIĘŻENIE JEJ 
Rozdział pierwszy. Zabezpieczenie masy insolwencyjnej 
Rozdział drugi. Postanowienie o spieniężeniu 
Rozdział trzeci. Wierzytelności z prawem do uprzywilejowanej spłaty 

 

Część pląta. ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI INSOLWENCYJNYCH UMORZENIE POSTĘPOWANIA 92
Rozdział pierwszy. Ustalenie wierzytelności 92
Rozdział drugi. Podział 
Rozdział trzeci. Umorzenie postępowania 

 

Część szósta. PLAN INSOLWENCYJNY103
Rozdział pierwszy. Sporządzenie planu 103
Rozdział drugi. Przyjęcie i zatwierdzenie planu 108
Rozdział trzeci. Skutki zatwierdzonego planu Nadzór nad wykonaniem planu 112
Część siódma. ZARZĄD WŁASNY 117

 

Część ósma. ZWOLNIENIE Z RESZTY ZADŁUŻENIA 121

 

Część dziewiąta. POSTĘPOWANIE INSOLWENCYJNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW I POZOSTAŁE POSTĘPOWANIA W DROBNYCH SPRAWACH 127
Rozdział pierwszy. Zakres zastosowań 127
Rozdział drugi. Plan uregulowania długów 128
Rozdział trzeci. Uproszczone postępowanie insolwencyjne 131

 

Część dziesiąta. SZCZEGÓLNE RODZAJE POSTĘPOWANIA INSOLWENCYJNEGO 132
Rozdział pierwszy. Spadkowe postępowanie insolwencyjne 132
Rozdział drugi. Postępowanie insolwencyjne wobec wspólnego majątku ciągłej wspólnoty majątkowej 137
Rozdział trzeci. Postępowanie insolwencyjne wobec wspólnie za­rządzanego wspólnego majątku wspólnoty majątkowej 137

 

Część jedenasta. WEJŚCIE W ŻYCIE 138

 

SŁOWNICZEK TERMINOLOGICZNY 139


qq online qq online qq online qq online