Orzekanie przepadku świadczenia „niegodziwego” (art. 412 K.c.)

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów 7
Od Autora 9

 

Rozdział 1. Rys historyczny 13

 

Rozdział 2. Model ustawowy instytucji przepadku świadczenia 19

2.1. Zagadnienia ogólne 19

2.1.1 Wstępna charakterystyka regulacji 19

2.1.2 Miejsce instytucji przepadku w systemie prawa cywilnego 21

2.2. Przedmiot przepadku 26

2.2.1. Przepadek przedmiotu świadczenia 26

2.2.2. Przepadek wartości przedmiotu świadczenia 31

2.3. Przesłanki przepadku 36

2.3.1. Ogólna charakterystyka 36

2.3.2. Świadczenie spełnianie świadomie w celu niegodziwym 36

2.3.3. Świadczenie spełnianie świadomie w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę 50

2.4.Podmioty postępowania 60

2.4.1. Podmioty po stronie powodowej 60

2.4.2. Podmioty po stronie pozwanej 62

2.5. Skutki przepadku świadczenia 74

2.5.1. Ogólna charakterystyka 74

2.5.2. Sytuacja prawna przed orzeczeniem przepadku 75

2.5.3. Sytuacja prawna po orzeczeniu przepadku 79

2.6. Zagadnienia szczegółowe 90

2.6.1. Przedawnienie 90

2.6.2. Odsetki 95

2.6.3. Pożytki, nakłady 100

2.7. Podsumowanie: ustawowy model postępowania w sprawach przepadku świadczenia na rzecz Skarbu Państwa 101

 

Rozdział 3. Praktyka stosowania przepadku świadczenia na rzecz Skarbu Oaństwa w świetle badań aktowych 109

3.1. Dynamika wpływu spraw z art. 412 k.c. do sądów, ogólna charakterystyka spraw objętych badaniem 109

3.2. Przedmiot przepadku 116

3.2.1. Przepadek świadczenia głównego 116

3.2.2.Odsetki 122

3.3. Praktyka stosowania przesłanek z art. 412 k.c. 125

3.3.1. Charakterystyka ogólna 125

3.3.2. Przesłanka orzeczenia przepadku w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę 127

3.3.3. Przesłanka świadczenia spełnionego w celu niegodziwym 132

3.3.4. Przesłanka świadomości czynu zabronionego przez ustawę/celu niegodziwego 134

3.3.5. Podsumowanie 137

3.4. Podmioty postępowania138

3.4.1. Strona powodowa 138

3.4.2.Strona pozwana 141

3.5. Wybrane wyniki badania dotyczące działań prokuratorów 149

3.5.1. związek spraw z art. 412 k.c. z postępowaniami karnymi 149

3.5.2. Czynności dokonywane przed wytoczeniem powództwa 151

3.5.3. Wytoczenie powództwa 152

3.6. Wybrane wyniki badania dotyczące postepowania sądowego 154

3.6.1. Czas trwania postępowanie 154

3.6.2. Postępowanie dowodowe 155

3.7. Rozstrygnięcie sądów I instancji 158

3.7.1. Ogólna charakterystyka. Orzeczenia uwzględniające powództwo 158

3.7.2. Umorzenie postępowania 159

3.7.3. Wyroki oddalające powództwo 161

3.8. Empiryczny model postępowania w sprawach z art. 412 k.c. 166

 

Rozdział 4. Uwagi końcowe 173

4.1. Podsumowanie empiryczne modelu stosowania art. 412 k.c. 173

4.2. Analiza propozycji zmiany art. 412 k.c. 176

4.3. Wnioski 201

Aneks 205

Bibliografia 223


qq online qq online qq online qq online