Postępowanie zabezpieczające. Komentarz do art. 730-757 K.p.c.

 

 

 

SPIS TREŚCI

Uwagi wprowadzające

 

 

Rozdział 1. Istotne rozwiązania nowej regulacji postępowania zabezpieczającego
Zakres spraw, w których dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia
Podstawy zabezpieczenia 13
Granice zabezpieczenia  14
Rozpoznanie wniosku na rozprawie i na posiedzeniu niejawnym 14
Wymagania formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia 15
Zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym 17
Uchylenie lub zmiana postanowienia o zabezpieczeniu 18
Stosowanie przepisów o egzekucji do wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 19
Zabezpieczenie na majątku wspólnym małżonków 19
Upadek zabezpieczenia 20
Roszczenia odszkodowawcze 21
Sposoby zabezpieczeń roszczeń pieniężnych 22
Zabezpieczenie alimentów 24
Zabezpieczenie rent i wynagrodzeń 25
Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych 25

 

Rozdział 2 Komentarz do artykułów 730-757 kpc 28
Tytuł I Przepisy ogólne 28
Tytuł II Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych 92
Tytuł III Inne wypadki zabezpieczenia 128


qq online qq online qq online qq online