Prawo upadłościowe w świetle praktyki sądowej

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych skrótów 9

 

Wstęp 11

 

Rozdział pierwszy. ROLA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO W GOS­PODARCE RYNKOWEJ15
1. Uwagi ogólne 15
2. Funkcja prawa upadłościowego 16
3. Upadłość a egzekucja i bankructwo 18
4. Układ i ugoda bankowa jako alternatywy upadłości  21
5. Międzynarodowe aspekty postępowania upadłościowego 26
5.1. Zasada terytorialności postępowania upadłościowego według prawa polskiego(26)
5.2. Konwencja Europejska Nr 136 o pewnych międzynarodowych aspektach upadłości (27)
5.3. Francus­kie rozwiązania ustawodawcze (29)

 

Rozdział drugi. ZAKŁADANA I FAKTYCZNA ROLA UPADŁOŚCI W ŚWIETLE PRAKTYKI SĄDOWEJ 31
1. Postępowanie upadłościowe w świetle statystyki sądowej 31
2. Realizacja funkcji prawa upadłościowego w świetle badań aktowych 33
3. Przyczyny zjawisk patologicznych w postępowaniu upadłościowym 35

 

Rozdział trzeci. PODSTAWY OGŁASZANIA UPADŁOŚCI 41
1. Zdolność upadłościowa 41
1.1. Pojęcie „podmiot gospodarczy” (41)
1.2. Zdolność upadło­ściowa organizacji społecznych prowadzących ubocznie działal­ność gospodarczą (45)
1.3. Osoby fizyczne jako podmioty gospodarcze (51)
1.4. Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi jako podmioty gospodarcze (52)
1.5. Zdolność upadło­ściowa osób prawnych prowadzących działalność rolniczą (55)
1.6. Wygaśnięcie zdolności upadłościowej (58)
2. Przesłanki upadłości 59
2.1. Uwagi ogólne (59)
2.2. Trwałe zaprzestanie płacenia długów jako przesłanka ogłoszenia upadłości(60)
3. Problemy związane z biegiem terminu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości64
4. Niedopuszczalność ogłoszenia upadłości w razie istnienia jednego wierzyciela 66
5. Wpływ postępowania układowego i bankowego postępowa­nia ugodowego na postępowanie upadłościowe 67

 

Rozdział czwarty. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁO­SZENIA UPADŁOŚCI 70
1. Zakres stosowania przepisów kpc 70
2. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jako obowiązek ustawowy dłużnika 73
3. Formalne wymagania wniosku 74
4. Zasadność obowiązku wierzyciela uiszczenia zaliczki na koszty postępowania 77
5. Orzekanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości 78
5.1. Postanowienie ogłaszające upadłość dłużnika (78)
5.2. Prak­tyka oddalania wniosków w związku z brakiem majątku dłużnika (79)
5.3. Zaskarżalność postanowień sądu wydawanych w przedmiocie ogłoszenia upadłości (84)
5.4. Zaskarżalność innych postanowień sądu (86)

 

Rozdział piąty. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE 88
1. Organy postępowania upadłościowego 88
1.1. Sędzia-komisarz (88)
1.2. Syndyk masy upadłości (92)
1.3. Rada wierzycieli (98)
2. Skutki ogłoszenia upadłości dotyczące osoby upadłego 99
2.1. Obowiązek wskazania i wydania majątku (99)
2.2. Uczestnictwo upadłego będącego osobą prawną w postępowaniu upadłościowym(101)
3. Skutki ogłoszenia upadłości dotyczące majątku upadłego 108
3.1. Objęcie majątku przez syndyka (108)
3.2. Wyłączenia z masy upadłości (109)
3.3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez syndyka (111)
3.4. Zakaz obciążania masy upadłości (114) 
4. Z problematyki stosunków pracy pracowników upadłego pracodawcy 118 
4.1. Syndyk jako kierownik zakładu pracy (118)
4.2. Rozwiązy­wanie przez syndyka umów o pracę (wybrane zagadnienia) (119)
4.3. Wypłata należności ze stosunku pracy (123)
4.4. Wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (124)
5. Modyfikacja stosunków zobowiązaniowych z udziałem upadłego125
6. Wpływ ogłoszenia upadłości na czynności prawne zdziałane przez upadłego ze szkodą dla wierzycieli 128
6.1. Bezskuteczność czynności upadłego (128)
7. Wpływ upadłości na postępowania sądowe i administracyjne z udziałem upadłego (syndyka) 131
7.1. Wpływ upadłości na toczące się postępowania sądowe i administracyjne (131)
7.2. Niedopuszczalność zwykłej drogi procesu o należność obciążającą masę upadłości (133)
8. Zaspokajanie wierzytelności zabezpieczonych zastawem, hipoteką i przewłaszczeniem powierniczym 137
8.1. Uprawnienia zastawnika (137)
8.2. Uprawnienia wierzyciela hipotecznego (140)
8.3. Realizacja zobowiązań zabezpieczonych hipoteką ustawową i zastawem ustawowym (142)
8.4. Przewła­szczenie ruchomości na zabezpieczenie (144) 
9. Likwidacja majątku masy upadłości 145
9.1. Sposoby likwidacji majątku (145)
9.2. Praktyka zbywania składników majątkowych masy przez syndyka (147) 
10. Lista wierzytelności i jej znaczenie prawne 150 
11. Miejsce należności za pracę w podziale funduszu masy 152
12. Zakończenie postępowania upadłościowego i jego skutki prawne 155
12.1. Przesłanki orzeczenia o ukończeniu postępowania upad­łościowego (155)
12.2. Umorzenie postępowania upadłościowego (155)
12.3. Likwidacja i wykreślenie z rejestru upadłego, będącego osobą prawną, po zakończeniu postępowania (157) 

 

Rozdział szósty. SZCZEGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 160
1. Uwagi ogólne 160 
2. Postępowanie upadłościowe wobec spółdzielni 160
3. Problem wyłącznej legitymacji Prezesa NBP do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku 163
4. Postępowanie upadłościowe wobec ubezpieczyciela 168 

 

SUPLEMENT 171 Dane statystyczne 171
Tabela 1. Wpływ i załatwianie wniosków o ogłoszenie upadłości 171
Tabela 2. Wpływ i załatwianie przez sądy spraw upadłościowych w latach 1991 i 1992 172
Tabela 3. Sposoby załatwiania spraw przez sąd po ogłoszeniu upa­dłości w okresie od 1 I 1992 r do 30 VI 1993 r 173 
Tabela 4. Wpływ i załatwianie wniosków o otwarcie postępowania układowego 173
Tabela 5. Wpływ i załatwianie przez sądy spraw układowych w latach 1991 i 1992174
Podstawowe akty prawne dotyczące upadłości 175 
1. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 X 1934 r — Prawo upadłościowe 175
2. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 X 1991 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 X 1934 r — Prawo upadłościowe 223
3. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 X 1934 r — Przepisy wprowadzające prawo upadłościowe (wyciąg) 227
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 I 1935 r o trybie dokonywania licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowym 230
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 I 1935 r o zawiadomieniach w postępowaniu upadłościowym spółek akcyjnych, spółek z oo oraz przedsiębiorstw bankowych 233
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 IX 1991 r w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia syndyka masy upadłości i zarządcy odrębnej części majątku wchodzącego w skład masy upadłości 234
7. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 VI 1934 r — Kodeks handlowy (wyciąg)236
8. Ustawa z dnia 16 IX 1982 r — Prawo spółdzielcze (wyciąg) 240
9. Ustawa z dnia 25IX 1981 r o przedsiębiorstwach państwowych (wyciąg) 242
10. Ustawa z dnia 31 I 1989 r — Prawo bankowe (wyciąg) 243
11. Ustawa z dnia 28 VII 1990 r o działalności ubezpieczeniowej (wyciąg) 248
12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości — Regulamin wewnętrznego urzędowania w postępowaniu upadłościowym i u-kładowym (zbiór systematyczny rozporządzeń i okólników Ministra Sprawiedliwości z 1935 r, poz 46) 250

 

Summary 254


qq online qq online qq online qq online