Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Tom I – Prawo spółek

 

 

 

SPIS TREŚCI

– Wprowadzenie — Marek Safian 9

– Pierwsza dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 9 marca 1968 (68/151/EWG) zmierzająca do zharmonizowania gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek, w znaczeniu art 58 ust 2 Traktatu, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich 29

– Iwona Hykawy: Komentarz do pierwszej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 40

– Druga dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 13 grudnia 1976 (Nr 77/91) zmierzająca do zharmonizowania gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek, w znaczeniu art 58 ust 2 Traktatu, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, oraz utrzymania i zmian jej kapitału 55

– Jacek Krauss: Komentarz do drugiej dyrektywy Rady Wspólnot Eu­ropejskich 84

– Trzecia dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 9 października 1978 (78/855/EWG) wydana na podstawie artykułu 54 ust 3 pkt g Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych 110

– Szósta dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 17 grudnia 1982 (82/891/EWG), wydana na podstawie artykułu 54 ust 3 pkt g Traktatu, dotycząca podziału spółek 128

– Jerzy Modrzejewski: Komentarz do trzeciej dyrektywy oraz do szóstej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 146

– Jedenasta dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1989 (89/666/EWG) dotycząca ogłaszania danych o oddziałach utworzonych w państwie członkowskim przez pewne typy spółek podlegające prawu innego państwa 151

– Iwona Hykawy, Irena Kleniewska: Komentarz do jedenastej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 161

– Dwunasta dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1989 (89/667/EWG) w zakresie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 165

– Jerzy Modrzejewski: Komentarz do dwunastej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 171

– Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich Nr 2137/85 (EWG) z 25 lipca 1985 dotyczące Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych (EUIG) 178

– Iwona Hykawy: Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodar­czych Komentarz do Rozporządzenia Rady Wspólnot Europej­skich Nr 2137/85 (EWG) 200

– Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Nr 77/187 z 14 lutego 1977 w sprawie zbliżenia przepisów prawa państw członkowskich od­noszących się do zabezpieczenia praw pracowniczych w przy­padku przeniesienia przedsiębiorstw lub ich części 209

– Jan Brol: Komentarz do dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 77/187 216

Zbigniew Mrowieć: Komentarz do dyrektywy Rady Wspólnot Euro­pejskich z 13 listopada 1989 (89/592/EWG) 231

– Iwona Hykawy: W poszukiwaniu nowych rozwiązań — koncepcja spółki europejskiej (Societas Europaea) 243

– Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 13 listopada 1989 (89/592/EWG) dotycząca harmonizowania przepisów odnoszących się do transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych 223


qq online qq online qq online qq online