Spółki prawa handlowego

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie — Marek Safian 9

 

Część I. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej 27
Iwona Hykawy: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki w rozumieniu art 43 Traktatu o utworzeniu Wspól­noty Europejskiej 29
Jacek Sadomski: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w świetle Układu Europejskiego 46
Jerzy Modrzejewski, Wiesław Opalski: Podstawy prawne działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce 68

 

Część II. Prawo spółek Dyrektywy i rozporządzenia 83
Pierwsza Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 9 marca 1968 roku zmierzająca do zharmonizowania gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek, w znaczeniu art 58 ust 2 Traktatu, dla ochrony interesów zarówno wspól­ników, jak i osób trzecich (68/151/EWG) 85
Iwona Hykawy: Komentarz do Pierwszej Dyrektywy Rady dotyczącej ogłaszania danych, ważności zobowiązań i nieważności spółek 95
Druga Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 13 grudnia 1976 roku zmierzająca do zharmonizowania gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek, w znaczeniu art 58 ust 2 Traktatu, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej oraz utrzymania i zmian jej kapitału (77/91) 120
Jacek Krauss: Komentarz do Drugiej Dyrektywy Rady dotyczącej tworzenia spółki akcyjnej oraz utrzymania i zmian jej kapitału 146
Trzecia Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 9 października 1978 roku wydana na podstawie artykułu 54 ust 3 lit g) Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (78/855/EWG) 163
Wiesław Opalski: Komentarz do Trzeciej Dyrektywy Rady dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych 179
Szósta Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 17 grudnia 1982 roku wydana na podstawie artykułu 54 ust 3 lit g) Traktatu, dotycząca podziału spółek (82/891/EWG) 187
Małgorzata Modrzejewska, Jerzy Modrzejewski: Komentarz do Szóstej Dyrektywy Rady dotyczącej podziału spółek akcyjnych 204
Jedenasta Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1989 roku, dotycząca ogłaszania danych o oddziałach utworzonych w państwie członkowskim przez pewne typy spółek podlegające prawu innego państwa (89/666/EWG) 211
Iwona Hykawy: Komentarz do Jedenastej Dyrektywy Rady dotyczącej ogłaszania danych o oddziałach 220
Dwunasta dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1989 roku w zakresie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (89/667/EWG) 232
Jerzy Modrzejewski: Komentarz do Dwunastej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich dotyczącej jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością238
Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich Nr 2137/85 (EWG) z 25 lipca 1985 roku dotyczące Europejskiego Ugrupowania In­teresów Gospodarczych (EUIG) 249
Iwona Hykawy: Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych — nowa formuła współpracy gospodarczej w prawie wspólnotowym 269

 

Część III. Prawo spółek Orzecznictwo 337
Iwona Hykawy: Dyrektywy dotyczące prawa spółek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 339
Orzeczenie Trybunału (szósta izba) z 20 września 1988 r. 362
Orzeczenie Trybunału (szósta izba) z 13 listopada 1990 r. 369
Orzeczenie Trybunału (szósta izba) z 30 maja 1991 r. 375

 

Część IV. Prawo spółek Projekty 387
Konwencja EWG o wzajemnym uznawaniu spółek i innych osób prawnych 389
Jacek Sadomski: Uwagi o Konwencji EWG o wzajemnym uznawaniu spółek i innych osób prawnych 394
Iwona Hykawy: Spółka Europejska (Societas Europaea) 408
Wiesław Opalski: Organy nadzoru spółek akcyjnych w propozycji Piątej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 426
Jan Brok Grupy kapitałowe w Polsce 430

 

Część V. Prawo upadłościowe 465
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r o postępowaniu insolwencyjnym 467
Jan Brok Z problematyki międzynarodowych aspektów upadłości i przyszłego prawa insolwencyjnego 495


qq online qq online qq online qq online