Granice wykładni sędziowskiej (IWS – współwydawca) Hugues Rabault

 

 

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP 5

 

Wprowadzenie modele hermeneutyki prawniczej 7
Dział 1 – Sądy i hermeneutyka prawnicza 9
Dział 2 – Metodologiczne konsekwencje różnych modeli hermeneutyki prawniczej 15
Dział 3- Typy hermeneutyki prawniczej 18
Zasada obiektywizmu formalnego w odczytaniu prawa 
Rozdział 1 – definicja zasady obiektywizmu formalnego 27
Dział 1 – Pozytywizm i prawnonaturalizm: formalna istota prawa 27
Dział 2 – Formalny obiektywizm interpretacji jako przesłanka hermeneutyczna 31

 

ROZDZIAŁ 2 – FORMALNY OBIEKTYWIZM HERMENEUTYCZNY JAKO WSPÓLNA ZASADA PRAWNICZYCH TEORII INTERPRETACJI 35
Dział 1 – Subiekływistyczna egzegeza normy 37
Dział 2 – Obiektywistyczna hermeneutyka tekstu 40
Rozdział 3 – stosowanie zasady obiektywizmu w odczytaniu prawa w interpretacji sądowej 46
Formalizm prawniczy jako granica władzy sędziego 
Rozdział 1 – ustawa i determinanty jej znaczenia 53
Dział 1 – Formalny charakter determinant znaczenia ustawy 53
Dział 2 – Interpretacja systemowa i jej kontekst 68

 

ROZDZIAŁ 2 – FORMALNE DETERMINANTY SENSU NORMY 78
Dział 1 – Prymat formalnych determinant 78
Dział 2 – Formalny kontekst interpretacji 85
Dział 3 – Wchłonięcie pozatekstowych determinant interpretacji (naddeterminacja) przez ustawę (predeterminacja) 94
Usystematyzowanie pozytywnego porządku prawnego jako granica interpretacji 

 

ROZDZIAŁ 1 – SYSTEMOWA INTERPRETACJA NORM – PRZYKŁADY107
Dział 1 – Techniki interpretacji systemowej na tle systemowej jedności ustawy 108
Dział 2 – Techniki interpretacji systemowej na tle systemowej jedności porządku prawnego 124

 

ROZDZIAŁ 2 – OBIEKTYWNE GRANICE INTERPRETACJI SYSTEMOWEJ – PRZYKŁADY130
Dział 1 – Pojęcie systemu 130
Dział 2 – Ustawowe determinanty sensu norm 137

 

ROZDZIAŁ 3 – OCENA FAKTÓW A INTERPRETACJA SYSTEMOWA – PRZYKŁADY 146
Dział 1 – Ocena faktów jako przejaw usystematyzowania prawa pozytywnego 147
Dział 2 – Ocena faktów jako zjawisko leżące między predeterminacja i naddeterminacja 152
Granice hermeneutyczne (odczytanie normy) wynikające z naddeterminacji jej sensu

 

ROZDZIAŁ 1 – NADDETERMINACJA INTERPRETACJI 163
Dział 1 – Statocentryczne (etatystyczne) postacie naddeterminacji – przykłady 163
Dział 2 – Nomocentryczne postacie naddeterminacji (odwołanie do rzeczywistości) – przykłady
Dział 3 – Socjocentryczne postacie naddeterminacji (odesłanie do uwarunkowań społecznych) 180

 

ROZDZIAŁ 2 – OCENA FAKTÓW JAKO WYRAZ NADDETERMINACJI 186
Normatywne znaczenie faktów 186

 

ZAKOŃCZENIE 195

 

ANEKS I BIBLIOGRAFIA 201


qq online qq online qq online qq online