Quo vadis iustitia. Stan i perspektywy wymiaru sprawiedliwości w Polsce

 

 

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP 1 

 

2. SĄDY 4 
2.1. UWAGI OGÓLNE 4 
2.2. SĄDOWNICTWO CYWILNE 6 
2.2.1. Sprawy cywilne i gospodarcze  6 
2.2.2. Sprawy wieczystoksięgowe 9 
2.2.3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 11 
2.2.4. Sprawy rodzinne i opiekuńcze 12 
2.2.5. Egzekucja sądowa 17 
2.3. SĄDOWNICTWO KARNE  20 
2.3.1. Sprawy karne  20 
2.3.2. Wykonywanie orzeczeń sądów karnych 21 
2.3.3. Kolegia do spraw wykroczeń  22 
2.4. KADRY SĄDOWNICTWA  26 
2.4.1. Sędziowie 26 
2.4.2. Ławnicy  29 
2.4.3. Kuratorzy sądowi  30 
2.5. ZMIANY ORGANIZACYJNO-USTROJOWE SĄDOWNICTWA  33 
2.5.1. Organizacja jednostek wymiaru sprawiedliwości 33 
2.5.2. Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych 34 
2.5.3. Referendarz sądowy 36 
2.5.4. Sądy upadłościowo-ukladowe 37 
2.5.5. Probacja 38 
2.6. ILUSTRACJE GRAFICZNE 40 

 

3. PROKURATURA 79 
3.1. UWAGI OGÓLNE 79 
3.2. CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI 80 
3.3. DZIAŁALNOŚĆ PROKURATURY  83 
3.3.1. Efektywność pracy prokuratorów 83 
3.3.2. Czas trwania postępowania przygotowawczego  84 
3.4. OBCIĄŻENIE PRACĄ I KADRY PROKURATURY 85 
3.4.1. Obciążenie pracą  85 
3.4.2. Kadry prokuratury 86 
3.5. ZMIANY ORGANIZACYJNO-USTROJOWE PROKURATURY 88 
3.5.1. Prokuratura Krajowa  88 
3.5.2. Wydziały ds zwalczania przestępczości zorganizowanej 89 
3.6. ILUSTRACJE GRAFICZNE 91 

 

4. WIĘZIENNICTWO 103 
4.1. ZBIOROWOŚĆ OSADZONYCH 103 
4.2. DZIAŁALNOŚĆ PENITENCJARNA 105 
4.2.1. Zatrudnienie 105
4.2.2. Nauczanie i szkolenie zawodowe 106 
4.2.3. Działalność kulturalno-oświatowa 107 
4.2.4. Przygotowanie do wyjścia na wolność 107 
4.2.5. Warunkowe przedterminowe zwolnienie 108 
4.2.6. Przepustki 108 
4.3. PORZĄDEK, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZAKŁADÓW 109
4.4. BAZA MATERIALNA 110 
4.5. KADRY WIĘZIENNICTWA 111 
4.7. ILUSTRACJE GRAFICZNE 115 

 

5. ZAWODY PRAWNICZE I PERSONEL POMOCNICZY 121 
5.1. NAUKA ZAWODU 121 
5.2. NOTARIUSZE 123 
5.3. ADWOKACI I RADCY PRAWNI 124 
5.4. BIEGLI I TŁUMACZE 127 

 

6. BUDŻET I INWESTYCJE 129 
6.1. BUDŻET SĄDÓW I PROKURATUR 129 
6.2. INWESTYCJE SĄDÓW I PROKURATUR 129 
6.2.1. Inwestycje budowlane 131 
6.2.2. Zakupy inwestycyjne 132 
6.2.3. Remonty 133 
6.3. BUDŻET I INWESTYCJE WIĘZIENNICTWA 134 
6.4. ILUSTRACJE GRAFICZNE 139 

 

7. WNIOSKI 153 
7.1. SĄDOWNICTWO 153 
7.1.1. Dostęp do sądu 153 
7.1.2. Granice kognicji sądów 153 
7.1.3. Sąd jako gwarant interesu publicznego 155 
7.1.4. Kadra sędziowska 155 
7.1.5. Pracownicy administracyjni 157 
7.1.6. Centralna informacja o podmiotach gospodarczych 158 
7.1.7. Usprawnienia organizacyjno-biurowe 158 
7.1.8. Komornicy i egzekucje sądowe 159 
7.1.9. Sprawy karne 159 
7.2. PROKURATURA 160 
7.2.1. Efektywność postępowania przygotowawczego 160 
7.2.2. Kadry i szkolenie 160 
7.2.3. Rola Prokuratury Krajowej 161 
7.3. WIĘZIENNICTWO 162 
7.3.1. Dylemat: przeludnienie lub budowa nowych więzień 162
7.3.2. Izolacja przestępców niebezpiecznych 163
7.3.3. Zatrudnienie więźniów 164

 

ZAŁĄCZNIKI 165
Zmiany w systemie prawa w latach 1989-1994 powodujące wzrost obciążenia sądów powszechnych 167
Zakres i przyczyny odchodzenia ze służby sędziowskiej 170
Zagrożenie niektórymi rodzajami przestępczości 173
Wpływ i sposób załatwiania skarg i wniosków w resorcie sprawiedliwości 181


qq online qq online qq online qq online