Analiza zjawiska uchylania się od alimentów

2022-10-12

 „Między przemocą ekonomiczną a karaniem za długi. Kryminologiczne studium przestępstwa niealimentacji” – to tytuł nowej monografii, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Publikacja  dr. Pawła Ostaszewskiego jest całościową analizą zjawiska uchylania się od alimentów  w Polsce, zakładająca diagnozę jego rozmiarów i uwarunkowań, czynników na nie wpływających oraz jego konsekwencji.

 

Szczegółowym celem publikacji była także ocena wpływu najistotniejszej zmiany treści przepisów penalizujących  przestępstwo niealimentacji, jaka miała miejsce od momentu ich ogłoszenia w Polsce w 1932 r., czyli nowelizacji treści art. 209 kodeksu karnego wprowadzonej ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.”Oddawana do rąk czytelników praca stanowi niezwykle ciekawe studium przestępstwa niealimentacji dokonane głównie z perspektywy kryminologicznej, choć nie brak w nim także elementów dogmatycznych i prawnoporównawczych. Monografia jest aktualnym i cennym opracowaniem podbudowanym żmudną pracą badawczą, a wzbogacają ją liczne tabele i wykresy, które pozwalają na lepszą percepcję przekazywanych treści. Autor pracy dołożył wszelkiej staranności, aby uzyskane w toku procesu badawczego dane i informacje wykorzystać w sposób możliwie pełny, obiektywny i rzetelny. Do grona odbiorców pracy można z całą pewnością zaliczyć teoretyków i praktyków w obszarze szeroko pojętych nauk penalnych, a także studentów, aplikantów i doktorantów, którzy mogą nie tylko czerpać wiedzę, ale też kształtować swój warsztat badawczy, analizując tok procesu badawczego zaprezentowany w monografii” – podkreśla w swojej recenzji prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk.

 

Zdaniem dr hab. Barbary NamysłowskiejGabrysiak monografia jest wyczerpującym opracowaniem szeregu zagadnień kryminologicznych dotyczących problemu przemocy domowej, przemocy w rodzinie, przemocy ekonomicznej czy w ogóle zagadnień koncepcji przemocy. Na wyróżnienie zasługuje też część prawnoporównawcza. W pracy opracowano również część badawczą stanowiącą, w najważniejszej części, badania aktowe, które objęły losową próbę 311 spraw sądowych o przestępstwo z art. 209 k.k., zakończonych w 2020 r., i skupiły się na przebiegu postępowania, osobie sprawcy i pokrzywdzonego, charakterystyce czynu i prawno-karnej reakcji na ten czyn. „Autor uwzględnia w monografii i wnikliwie omawia na najwyższym poziomie naukowym szereg pojawiających się – teoretycznych i praktycznych – problemów związanych ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi niewywiązywania się z obowiązku alimentacji”- dodaje dr hab. NamysłowskaGabrysiak.

 

***

 

Publikację można zamówić w Wydawnictwie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

http://wydawnictwo.iws.gov.pl/produkt/miedzy-przemoca-ekonomiczna-a-karaniem-za-dlugi-kryminologiczne-studium-przestepstwa-niealimentacji/

qq online qq online qq online qq online