OCHRONA PRAWNO-KARNA

 

1. Prawnokarne aspekty pedofilii (art. 200 k.k.). Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – prof. dra hab. Marek Mozgawa, prof. IWS dr hab. Magdalena Budyn – Kulik, 2006
2. Prawnokarne aspekty dzieciobójstwa (art. 149 k.k.). Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – Agnieszka Księżopolska (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy), 2008
3. Przemoc w rodzinie – analiza wiktymologiczna oraz prawnokarne środki przeciwdziałania (Raport cząstkowy – praktyka stosowania prawnokarnych środków przeciw sprawcom przemocy w rodzinie, wprowadzonych przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. w art. 14 oraz w art. 41a k.k.) – prof. IWS dr hab. Magdalena Budyn – Kulik, 2008
4. Przemoc w rodzinie – analiza wiktymologiczna oraz prawnokarne środki przeciwdziałania – prof. IWS dr hab. Magdalena Budyn – Kulik, 2009
5. Prawnokarne aspekty pornografii dziecięcej – prof. dr hab. Marek Mozgawa, Patrycja Kozłowska-Kalisz, 2010
Zgwałcenie w małżeństwie (w świetle badań empirycznych) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, Patrycja Kozłowska-Kalisz, 2012
Konwencja Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, jej ogólna ocena oraz celowość przystąpienia do niej przez RP – prof. dr hab. Eleonora Zielińska, 2012
6. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie przez sądy poprzez nakładanie obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych – prof. IWS dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, 2012
7. Przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego lub osoby nieporadnej – art. 211 k.k. (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. uprowadzeń rodzicielskich) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr hab. Marek Kulik, Agnieszka Szczekala, 2013
„Porwania rodzicielskie”. Analiza umorzeń i odmów wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k. – Katarzyna Drapała, dr Konrad Buczkowski, 2013
8. Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki. Analiza orzeczeń sądowych w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k. – dr Konrad Buczkowski, 2014
9. Przestępstwo kazirodztwa w ujęciu dogmatycznym i kryminologicznym – prof. dr hab. Marek Mozgawa, 2015
Orzekanie i wykonywanie środka zabezpieczającego wobec sprawców przestępstw seksualnych wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych – Anna Więcek-Durańska, 2015

 

INNE ZAGADNIENIA

 

BADANIA DNA

1. Uwagi do Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy Nr R(92)1 w sprawie wykorzystania analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w postępowaniu karnym oraz komentarza do tejże rekomendacji – Wanda Stojanowska, 1999

WYSŁUCHANIE DZIECKA

1. Praktyka sądowa w zakresie wysłuchiwania małoletnich w postępowaniach cywilnych w kontekście idei przyjaznego wysłuchiwania dziecka. Raport z badań – dr Marcin Cieśliński, 2015
2. Badanie idei przyjaznego wysłuchania dziecka – raport z analizy wywiadów pogłębionych – dr Stanisław Burdziej, 2015

 

qq online qq online qq online qq online