Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

DWA K O N K U R S Y

NA STANOWISKA ASYSTENTÓW W SEKCJI PRAWA I PROCESU KARNEGO

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI (IWS)

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

 • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

 • korzysta z pełni praw publicznych.

 

W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 • których praca magisterska dotyczyła problematyki prawa karnego;

 • posiadające dorobek naukowy w dziedzinie prawa karnego oraz doświadczenie w zakresie badań aktowych;

 • posiadające predyspozycje do pracy w zespołach badawczych;

 • władające językiem angielskim, niemieckim lub francuskim w stopniu umożliwiającym samodzielne korzystanie z literatury obcej;

 • dające rękojmie terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu i dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS

  .

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kopii dyplomu nadania tytułu zawodowego magistra nauk prawnych;

 • wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko asystenta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

–      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

–      oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach

określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

–      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

–      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.04.2017 r. w sekretariacie Instytutu lub przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko asystenta. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 26 kwietnia 2017 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu prawa karnego.

Dyrektor IWS
dr Marcin Romanowski

 

ZAŁĄCZNIKI

 

[download id=”851″]

 

[download id=”854″]

qq online qq online qq online qq online