Data: 12.12.2019

Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO ASYSTENTA W SEKCJI PRAWA I PROCESU KARNEGO

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI („IWS”)

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiada tytuł magistra uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • korzysta w pełni z praw publicznych;
 • włada językiem angielskim.

 

W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 • posiadające dorobek naukowy w dziedzinie prawa karnego,
 • posiadające znajomość orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego,
 • władające językiem angielskim oraz innym językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,
 • posiadające doświadczenie w prowadzeniu badań aktowych,
 • posiadające doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w jednostkach naukowych,
 • dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kopii dyplomu magisterskiego;
 • wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko asystenta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

–      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

–      oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010r.;

–      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

–      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS. 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu lub przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta w Sekcji Prawa i Procesu Karnego”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 8 stycznia 2020 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu prawa karnego.

 

Dyrektor IWS

dr Marcin Wielec

 

Zarządzenie

Zgłoszenie

qq online qq online qq online qq online