Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO

adiunkta

w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

 • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

 • korzysta z pełni praw publicznych.

 

W ramach konkursu preferowane będą osoby:

•      posiadające znaczący dorobek naukowy w dziedzinie prawa cywilnego,

•      posiadające znajomość orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego,

•      posiadające doświadczenie legislacyjne w przygotowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych w zakresie prawa prywatnego oraz doświadczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych UE,

•     władające językiem angielskim oraz innym językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,

•      posiadające doświadczenie w zakresie organizacji i udziału w konferencjach naukowych oraz uczestniczenia w zespołach badawczych,

•      dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

   

   

  Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

  kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;

  wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko adiunkta w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego” zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, a w nim:

  –      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

  –    oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

  –      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

  –      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

  w zgłoszeniu dla celów konkursu.

   

  Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

   

  Dokumenty należy składać terminie do dnia 16 lutego 2017 r. w sekretariacie Instytutu lub przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko adiunkta – SPPC”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 20 lutego 2017 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu prawa cywilnego.

  Dyrektor IWS
  dr Marcin Romanowski

   

  ZAŁĄCZNIKI

   

  [download id=”860″]

   

  [download id=”863″]

  qq online qq online qq online qq online