Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO

adiunkta

w Sekcji Prawa i Procesu Karnego

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • korzysta z pełni praw publicznych.

 

W ramach konkursu preferowane będą osoby:

– posiadające znaczący dorobek naukowy w dziedzinie prawa karnego procesowego,

– posiadające znajomość orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego,

– władające językiem angielskim oraz innym językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,

– posiadające doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń dla praktyków prawa,

– posiadające doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w jednostkach naukowych,

– dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

   

   

  Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

   – kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;

   – wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko adiunkta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

   – oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

   – oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

   – oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

   – oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów konkursu.

    

   Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

    

   Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2017 r. w sekretariacie Instytutu lub przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko adiunkta”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 1 lutego 2017 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego.

   Dyrektor IWS
   dr Marcin Romanowski

    

   ZAŁĄCZNIKI

    

   [download id=”890″]

    

   [download id=”893″]

   qq online qq online qq online qq online