CENTRUM ANALIZ STARTEGICZNYCH

 

 

Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości stanowi wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, powstałą na mocy zarządzenia Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2016.

 

Działalnością Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości kieruje Koordynator Centrum Analiz Strategicznych powoływany przez Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Cele i działalność

Do zadań realizowanych przez Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości należy m.in. monitorowanie i wypracowywanie średnio i długookresowych strategii w obszarze działania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, którego przedmiotem działalności (§ 3 Statutu IWS) jest prowadzenie badań dotyczących tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej, a także upowszechnianie wyników tych badań oraz edukacja prawna.

 

Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości osiąga swoje cele statutowe poprzez realizowanie, koordynowanie, przeprowadzanie oraz monitorowanie prac o znaczeniu strategicznym oraz badawczym w zakresie dotyczącym kształtu polskiego porządku prawnego, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce i innych krajach, prowadzonych w celu polepszenia prawodawstwa w Polsce, jak również poprzez realizację projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, koordynację współpracy z ekspertami zewnętrznymi, współpracę międzynarodową, organizowanie konferencji, seminariów, kursów, a także realizację działań w zakresie edukacji prawnej i obywatelskiej.

 

Efekty współpracy międzynarodowej

 

W ramach działalności Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości podjęto współpracę międzynarodową z uznanymi na skalę europejską, ale i światową, jednostkami badawczymi oraz instytutami, których głównym przedmiotem badawczym jest problematyka prawna. Do tej pory podjęto współpracę m.in. z  Harvard Business School, SRI International (Stanford Research Institute), MIT (Massachusetts Institute of Technology), China Europe International Business School, IESE Business School, Uniwersytetem w Stavanger, MFI (Ferenc Mádl Institute of Comparative Law) oraz CEA (Central European Academy of the University of Miskolc).

 

Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wspiera działalność Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie ścisłej współpracy z węgierskim Instytutem Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w zakresie dotyczącym badań prawniczych. Celem planowanych prac badawczych jest przede wszystkim wzmocnienie pozycji regionu Europy Środkowej w debatach eksperckich z zakresu nauk prawnych oraz wypracowanie rozwiązań w zakresie spraw związanych z przejrzystością pracy sądów międzynarodowych, ochroną rodziny w prawie międzynarodowym oraz wolnością sumienia i religii w Europie. Współpraca naukowa z Instytutem Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla będzie okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń badawczych oraz wypracowania nowych, uniwersalnych i kompleksowych odpowiedzi na zagadnienia natury prawnej.

 

Współpraca międzynarodowa pozwala na podejście komparatystyczne i analizę regulacji prawnych istniejących w ramach prawa międzynarodowego oraz porządków normatywnych innych państw, jak również zbadanie kontekstu społecznego ich funkcjonowania, co może przyczynić się do poprawy polskich regulacji prawnych poprzez dopasowanie wzorców zagranicznych do standardów wynikających z polskiego porządku prawnego z uwzględnieniem rodzimego kontekstu społecznego. Ujęcie komparatystyczne i zaangażowanie do współpracy zagranicznych ośrodków naukowych daje możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami pochodzącymi z różnych części świata, co niewątpliwie umożliwia poszerzenie perspektywy i daje szanse na wypracowanie jak najlepszych rozwiązań. W ramach współpracy międzynarodowej powstają zespoły naukowo-badawcze skupiające ekspertów pochodzących z Polski oraz z zagranicznych jednostek naukowo-badawczych, w tym badaczy specjalizujących się w naukach prawnych, ale i innych dziedzinach nauki, niżeli nauki prawne, co daje możliwość interdyscyplinarnego i kompleksowego podejścia do zgłębianej problematyki. Nie bez znaczenia jest interdyscyplinarne podejście wykraczające poza dziedzinę prawa, co daje możliwość pozyskania wiedzy kluczowej dla funkcjonowania prawa również i z innych dziedzin naukowych odnoszących się do danej problematyki, dzięki czemu dane kwestie prawne są konsultowane z przedstawicielami nie tylko nauk prawnych.

 

Współprace z zagranicznymi jednostkami badawczymi i instytutami zakończyły się wypracowaniem m.in. poniższych rezultatów:

 

1) Publikacje naukowe:

 

 – EPUB   

 – MOBI

 

 

 

2) Konferencje i seminaria:

 

 

Działalność z zakresu edukacji prawnej i obywatelskiej

 

W zakresie dotyczącymi edukacji prawnej i obywatelskiej Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości organizuje konkursy oraz olimpiady, które są skierowane do młodych osób zainteresowanych prawem. Dotychczas CAS IWS podjął się następujących przedsięwzięć:

 

  1. Konkurs „153+1”;
  2. Konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej;
  3. Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Projekty badawcze realizowane przez Centrum Analiz Strategicznych

 

Pracownia Liderów Prawa Junior Akademia Komunikacji Społecznej

Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości

O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych Projekt badawczy dotyczący założeń do strategii rozwoju usług cyfrowych dla sądownictwa powszechnego w Polsce Cyberbezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości Projekt w ramach Grantu Norweskiego pt.: Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej Polsko-Węgierska Platforma Badawcza Comparative Research Platform 2023 Orzecznictwo wojskowych sądów rejonowych w sprawach politycznych – próba rozliczenia z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej