CENTRUM ANALIZ STARTEGICZNYCH

 

Centrum Analiz Strategicznych zajmuje się monitorowaniem i wypracowywaniem średnio- i długookresowych działań w obszarze działu sprawiedliwość, koordynacją współpracy z ekspertami zewnętrznymi w tym zakresie, w tym w ramach współpracy międzynarodowej, organizowaniem konferencji, seminariów, kursów oraz realizowaniem działań w zakresie edukacji prawnej.

Pracownia Liderów Prawa

Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości

O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych Projekt badawczy dotyczący założeń do strategii rozwoju usług cyfrowych dla sądownictwa powszechnego w Polsce