POLSKI WKŁAD W ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA KARNEGO, W TYM WKŁAD W SĄDZENIE ZBRODNI MIĘDZYNARODOWYCH

Syntetyczna notatka o projekcie

Celem głównym Projektu jest podniesienie świadomości wśród krajowych i zagranicznych prawników, historyków, politologów, a także osób spoza kręgów naukowych (dziennikarzy, polityków, dyplomatów) na temat wkładu polskich naukowców w rozwój międzynarodowego prawa karnego oraz polskiego doświadczenia w zakresie sądzenia oraz innych form rozliczania zbrodni międzynarodowych.
Kluczowym aspektem realizacji Projektu jest analiza wkładu polskich prawników w rozwój międzynarodowego prawa karnego, jego rozpowszechnienie oraz propagowanie osiągnięć Polski w tej dyscyplinie nauki, a także wskazanie, w jaki sposób obecnie regulacje prawa polskiego są zgodne z wymogami prawa międzynarodowego. Rozpowszechnienie wiedzy i osiągnięć z tej dziedziny może w szerokim spectrum wpłynąć na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez zmiany w różnych obszarach życia np. w dziedzinie edukacji czy legislacji, co może przyczynić się do minimalizacji i eliminacji zjawisk negatywnych zagrażających pokojowi w kraju i na świecie.

Koncepcja (Charakterystyka działań)

Kluczowym aspektem realizacji Projektu „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych” jest analiza wkładu polskich prawników w rozwój międzynarodowego prawa karnego, jego rozpowszechnienie oraz propagowanie osiągnięć Polski w tej dziedzinie nauki, a także wskazanie, w jaki sposób w jaki sposób obecne regulacje prawa polskiego (kodeks karny, ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej) odpowiadają na wyzwania prawa międzynarodowego.

Syntetyczna notatka o projekcie

 Świadomość dotycząca wkładu polskich prawników w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w kraju i w Europie, jest niewielka. Projekt ma w zamierzeniu wypełnić tę lukę i przyczynić się do pozytywnego odbioru Polski za granicą. W szczególności należy przypomnieć, że w okresie międzywojennym jak i bezpośrednio po II wojnie światowej mieliśmy ogromny wpływ na rozwój międzynarodowego prawa karnego.
Kwestia sądzenia zbrodni międzynarodowych takich jak zbrodnia ludobójstwa, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia agresji nie jest tylko problemem historycznym w przypadku Polski, lecz aktualnym zagadnieniem, z którym muszą mierzyć się obecnie polskie instytucje takie jak sądy, prokuratura czy IPN.
Szczególnie problematyczne jest rozliczanie zbrodni komunistycznych. Kwestią sporną jest już kwalifikacja tych zbrodni z punktu widzenia prawa krajowego, jak i prawa międzynarodowego oraz związku między odpowiedzialnością jednostek oraz państw, a także określenie ewentualnego organu, który byłby władny zając się tymi sprawami.

Realizacja (Prace)

Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości na temat wkładu polskich naukowców w rozwój międzynarodowego prawa karnego oraz polskiego doświadczenia w zakresie sądzenia oraz innych form rozliczania zbrodni międzynarodowych. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
Zwiększenie wiedzy na temat wkładu polskich prawników w rozwój międzynarodowego prawa karnego poprzez wydanie publikacji naukowej o tytule „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego 1918-2018”;
Rozpropagowanie wiedzy poprzez organizację konferencji na temat krajowych i zagranicznych przepisów prawa międzynarodowego i unijnego dotyczących negowania zbrodni prawa międzynarodowego oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej;
Rozpropagowanie wiedzy poprzez organizację konferencji na temat sądzenia zbrodni międzynarodowych oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej;
Rozpropagowanie wiedzy poprzez organizację konferencji na temat obowiązku i sposobie penalizacji zbrodni międzynarodowych w prawie krajowym oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Efekty (Pozytywne skutki)

Planowanymi pozytywnymi skutkami są:
 Poszerzenie zakresu znajomości i wiedzy wśród odbiorców zadania na temat osiągnięć polskich prawników w zakresie międzynarodowego prawa karnego;
 Poszerzenie wiedzy wśród krajowych i zagranicznych prawników, historyków, politologów, a także osób spoza kręgów naukowych (dziennikarzy, polityków, dyplomatów) na temat aspektów międzynarodowoprawnych ustawy o IPN;
 Zwiększenie wiedzy na temat zbrodni komunistycznych;
 Zwiększenie wiedzy o obowiązku i sposobie penalizacji zbrodni międzynarodowych w prawie krajowym.
    REZULTATY

qq online qq online qq online qq online