Statut

STATUT INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Nadanie statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2016.167 z dnia 2016.09.12

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 16 maja 2020r.

Wejście w życie:

12 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE

 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

z dnia 9 września 2016 r.

 

w sprawie nadania statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości

 

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaje się statut Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości – jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącej działalność naukowo-badawczą, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

 

 1. Z dniem wejścia w życie zarządzenia przestaje działać rada naukowa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w dotychczasowym składzie.
 2. Nowy skład rady naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zostanie wybrany do dnia 31 grudnia 2016 r.

   

  § 3.

   

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   

  ZAŁĄCZNIK

   

  STATUT INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

   

  § 1.

   

  1. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukowo-badawczą.
  2. Instytut może używać skróconej nazwy „IWS”.
  3. [1]  Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą „Instytut Wymiaru Sprawiedliwości” w otoku.

     

    § 2.

     

     

    Siedziba Instytutu znajduje się w Warszawie.

     

    § 3. [2]

     

    1. Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych nad tworzeniem, stosowaniem, aksjologią prawa, zjawiskami przestępczości, patologii społecznej, pokrzywdzenia przestępstwem oraz przystosowywanie wyników tych badań do potrzeb praktyki, ich wdrażanie, a także upowszechnianie i edukacja prawna.
    2. W szczególności przedmiotem działalności Instytutu jest badanie:

    1) funkcjonowania instytucji prawnych w praktyce wymiaru sprawiedliwości;

    2) ustroju, organizacji i funkcjonowania organów ochrony prawnej, również na tle otoczenia społecznego;

    3) systemu kształcenia kadr do służby publicznej w wymiarze sprawiedliwości, funkcjonowania zawodów prawniczych, systemu pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego;

    4) aksjologii prawa oraz etyki zawodów prawniczych;

    5) w zakresie ekonomicznej analizy prawa i wymiaru sprawiedliwości;

    6) zagadnień informatyzacji wymiaru sprawiedliwości;

    7) przyczyn i uwarunkowań naruszeń prawa;

    8) rozmiarów, struktur i dynamiki przestępczości oraz innych zjawisk i zachowań patologicznych;

    9) problematyki wykonywania kary oraz resocjalizacji i readaptacji przestępców;

    10) instytucji prawa polskiego w ich historycznym rozwoju, z uwzględnieniem badań interdyscyplinarnych oraz na tle prawnoporównawczym;

    11) alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

    12) wykrywania, zapobiegania, przeciwdziałania przyczynom i uwarunkowaniom przestępczości oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem;

    13) systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem;

    14) systemu wspierania osób i rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością.

    1. W związku z prowadzoną działalnością Instytut może:

    1) organizować krajowe i międzynarodowe konferencje, seminaria, przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym, edukacyjnym, informacyjnym oraz prowadzić działalność wydawniczą i dokumentacyjną;

    2) organizować i prowadzić kształcenie, studia podyplomowe, kursy doszkalające i szkolenia, a także studia doktoranckie związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

    3) podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizować i zlecać badania.

     

     

    § 4.

     

    1. W prowadzeniu prac naukowo-badawczych Instytut może współpracować z innymi instytucjami, a w szczególności z Komisją Europejską, organizacjami międzynarodowymi oraz krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi oraz akademickimi.
    2. Współpraca może polegać w szczególności na współuczestnictwie w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, konferencjach, seminariach oraz zbieraniu i wymianie danych o przestępczości oraz wymiarze sprawiedliwości.

     

    § 5.

     

    1. Instytut wykonuje swoje zadania w ramach rocznych lub wieloletnich planów naukowo-badawczych ustalanych przez dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej i biorąc pod uwagę tematykę proponowaną przez Ministra Sprawiedliwości.
    2. W szczególnie pilnych sprawach Minister Sprawiedliwości może zlecić Instytutowi realizację badań nieobjętych planem naukowo- -badawczym.
    3. [3] W celu prowadzenia badań naukowych udostępnia się i przesyła Instytutowi akta sądowe oraz akta organów prowadzących postępowanie przygotowawcze lub egzekucyjne.

     

    § 6.

     

    Organami Instytutu są:

    1) dyrektor;

    2) rada naukowa.

    § 7. 

     

    1. Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:

    1) ustala roczne i wieloletnie plany naukowo-badawcze Instytutu;

    2) organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne i podległe stanowiska samodzielne;

    3) prowadzi politykę kadrową Instytutu;

    4) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych;

    5) reprezentuje Instytut na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Sprawiedliwości, w szczególności zawiera umowy z ekspertami zewnętrznymi;

    6) sporządza i przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości roczne sprawozdanie z wykonania zadań Instytutu;

    7) przygotowuje plany wydawnicze Instytutu;

    8) zatwierdza, po zasięgnięciu opinii rady naukowej, regulamin organizacyjny Instytutu, określający jego wewnętrzną strukturę, w szczególności jednostki organizacyjne Instytutu i zakres ich zadań oraz specjalizację;

    9) zatwierdza, po zasięgnięciu opinii rady naukowej, regulamin wyborów do rady naukowej;

    10) przedstawia radzie naukowej inne sprawy wymagające jej opinii oraz zapewnia wykonanie uchwał rady;

    11) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej;

    12) zatrudnia głównego księgowego.

    1. Dyrektor wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, przy pomocy zastępców dyrektora oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą zastępców dyrektora, a także głównego księgowego oraz kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych Instytutu, podporządkowanych dyrektorowi na podstawie regulaminu organizacyjnego Instytutu.
    2. Dyrektor odpowiada za wyniki działalności naukowo-badawczej Instytutu.
    3. [4]  Dyrektor może powoływać zespoły w sprawach należących do przedmiotu działania Instytutu. Członkom zespołu może przysługiwać wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu, doradztwa lub przygotowywanych opinii.

    § 8. 

     

    1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-naukowej.
    2. Do zadań rady naukowej należy:

    1) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;

    2) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów naukowo-badawczych Instytutu oraz rocznych sprawozdań z wykonania zadań Instytutu;

    3) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowo-badawczej;

    4) [5]  (uchylony);

    5) opiniowanie wniosków w sprawie stałej współpracy Instytutu z innymi podmiotami;

    6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu wyborów do rady naukowej oraz rocznego planu finansowego;

    7) wydawanie opinii na temat kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;

    8) występowanie z wnioskiem do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.

    1. [6] Rada naukowa podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
    2. Posiedzenia rady naukowej zwołuje dyrektor, zastępca dyrektora lub przewodniczący rady naukowej.
    3. [7] Członkowie rady naukowej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
    4. [8] Członkowie rady naukowej mogą uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewniającego zachowanie tajności głosowania.

     

    § 9.

     

    1. Rada naukowa liczy 12 członków.
    2. W skład Rady wchodzi:

    1) 4 pracowników Instytutu ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej;

    2) 1 pracownik Instytutu ze stopniem naukowym doktora, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy;

    3) 1 pracownik naukowy nieposiadający stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego lub pracownik badawczo-techniczny Instytutu, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy;

    4) 6 osób spoza Instytutu posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze objętej działalnością Instytutu, w tym w szczególności będących sędzią, prokuratorem, notariuszem, adwokatem, radcą prawnym, komornikiem lub kuratorem, powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości.

    1. [9] Członkowie rady naukowej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 4 lata. Mandat członka rady naukowej powołanego w trakcie danej kadencji, wygasa wraz z upływem mandatu pozostałych członków rady. Mandaty członków rady naukowej wygasają wraz z upływem 4 lat od przeprowadzenia wyborów do rady naukowej wśród pracowników Instytutu.

    § 10.

     

    W celu prowadzenia badań naukowych Instytut zatrudnia pracowników naukowych na stanowiskach: profesora, adiunkta i asystenta oraz pracowników badawczo-technicznych na stanowiskach: głównego specjalisty badawczo-technicznego, starszego specjalisty badawczo-technicznego oraz specjalisty badawczo-technicznego.

    § 11. 

     

    1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.
    2. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podejmuje dyrektor Instytutu z inicjatywy własnej, na wniosek swojego zastępcy lub kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony.
    3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie można zamieścić także w prasie krajowej lub zagranicznej oraz na innych stronach internetowych.
    4. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania stawiane kandydatowi, wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów.
    5. Termin na zgłoszenie udziału w konkursie nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Instytutu.
    6. [10] Dyrektor Instytutu powołuje spośród pracowników Instytutu lub członków rady naukowej komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja powinna liczyć co najmniej trzech członków.
    7. Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury zgłoszone na konkurs po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją. Komisja może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku znacznej liczby kandydatów, na rozmowę kwalifikacyjną mogą zostać zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
    8. Komisja konkursowa wyłania kandydata bądź stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia postawionych wymagań. Kwalifikacje wyłonionego w konkursie kandydata podlegają zaopiniowaniu przez radę naukową Instytutu.
    9. Jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że żaden z kandydatów nie spełnia postawionych wymagań, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty. W takim wypadku dyrektor Instytutu może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.
    10. Dyrektor Instytutu może zrezygnować z zatrudnienia kandydata i ogłosić nowy konkurs także wtedy, gdy rada naukowa Instytutu wyrazi negatywną opinię o kandydacie.

     

     

    [1] Załącznik: § 1 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.196) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 2017 r.

    [2] Załącznik: § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.196) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 2017 r.

    [3] Załącznik: § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 maja 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 maja 2020 r.

    [4] Załącznik: § 7 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.196) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 2017 r.

    [5] Załącznik: § 8 ust. 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.196) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 2017 r.

    [6] Załącznik: § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2a zarządzenia z dnia 13 maja 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 maja 2020 r.

    [7] Załącznik: § 8 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2b zarządzenia z dnia 13 maja 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 maja 2020 r.

    [8] Załącznik: § 8 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2b zarządzenia z dnia 13 maja 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 maja 2020 r.

    [9] Załącznik: § 9 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 13 maja 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 maja 2020 r.

    [10] Załącznik: § 11 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 13 maja 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 maja 2020 r.

    qq online qq online qq online qq online