Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „The Right to Privacy in the Digital Age – in general terms”

2022-06-03

Dnia 1 czerwca 2022 r. w siedzibie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „The Right to Privacy in the Digital Age – in general terms”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu badawczego Central European Professors’ Network 2022, który jest realizowany w zakresie prawa porównawczego od 1 stycznia 2022 r., przy aktywnym udziale ekspertów z siedmiu krajów Europy Środkowej (tj. Czech, Chorwacji, Polski, Węgier, Serbii, Słowacji, Słowenii).

 

 

Wydarzenie zostało uroczyście zainaugurowane przez Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec. W części otwierającej konferencję udział wzięli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, Dyrektor Central European Academy of the University of Miskolc dr Katarzyna Zombory, Dyrektor Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie prof. dr. habil. Ede János Szilágyi, a także Koordynator Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości mgr Bartłomiej Oręziak.

 

Jako gość specjalny wystąpił dr Grzegorz Ocieczek, doradca Prokuratura Krajowego, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoim przemówienie pt. „Analysis of the institution of a crown witness in the context of the right to privacy” dokonał analizy instytucji świadka koronnego w kontekście prawa do prywatności. Referat stanowił zaczątek do dalszej dyskusji na temat problematyki świadka koronnego i prawa do prywatności. W przemówienie dr Grzegorz Ocieczek nawiązał do efektu, jaki osiągnął w trakcie prowadzenia wieloletnich badań nad instytucją świadka koronnego, których zwieńczenie stanowi autorska publikacja naukowa pt. „Świadek koronny. Ocena wiarygodności”.

 

Podczas obrad konferencji głos zabrał prof. Vanja-Ivan Savić z Uniwersytetu w Zagrzebiu w Chorwacji, który zaprezentował referat pt. „Whom the Privacy Laws Protect? – Concepts and Developments”. Swoje przemówienie poświęcił rozważaniom na temat zakresu podmiotowego przepisów prawa do prywatności, w ramach którego przedstawił powstałe dotychczas koncepcje, jak również nawiązał do ich rozwoju.

 

W obradach konferencji uczestniczył prof. Koltay András, Przewodniczący Krajowego Urzędu ds. Mediów i Telekomunikacji Węgier, który reprezentował również the University of Public Service, a także the Pázmány Péter Catholic University. Prof. Koltay András zaprezentował referat pt. „The protection of the private sphere in Hungary and freedom of expression”, w ramach którego dokonał analizy regulacji dotyczących ochrony sfery prywatnej na Węgrzech i wolność wypowiedzi.

 

Jako kolejny prelegent wystąpił prof. Matija Damjan z Uniwersytetu Lublańskiego w Słowenii. Zaprezentował on referat pt. „The protection of communication privacy of legal entities – Slovenian view”, który dotyczył słoweńskiej perspektywy na kwestie ochrony prywatności komunikacyjnej osób prawnych.

 

Podczas konferencji głos zabrała prof. Marta Dragičević Prtenjača z Uniwersytetu w Zagrzebiu w Chorawacji, która wygłosiła przemówienie pt. „Protection of Privacy in Croatian Contemporary Criminal Law”. Referat dotyczył ochrona prywatności we współczesnym chorwackim prawie karnym.

 

Jako kolejny prelegent wystąpił prof. Dušan Popović, który reprezentował Uniwersytet w Belgradzie w Serbii. Zaprezentował on referat pt. „Privacy and data protection in Serbian law: challenges in the digital environment”, który dotyczył problematyki prywatność i ochrony danych w prawie serbskim z perspektywy wyzwań istniejących w społeczeństwie cyfrowym.

 

Podczas konferencji głos zabrał prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który zaprezentował referat pt. „Implementation of the Right to Privacy in Polish criminal proceedings on the example of the secret of confession”, w ramach którego zwrócił uwagę na problematykę prawa do prywatności w kontekście postępowania karnego na przykładzie instytucji tajemnicy spowiedzi.

 

W obradach konferencji uczestniczył prof. David Sehnálek z Uniwersytetu Masaryka w Brnie w Czechach, który wystąpił z przemówieniem pt. „Current Problems of the Right to Privacy in the Czech Republic”, w ramach którego odniósł się do aktualnych problemów prawa do prywatności w Czechach.

 

Jako kolejna głos zabrała prof. Katarína Šmigová reprezentująca the Pan-European University in Bratislava na Słowacji.  Zaprezentowała ona referat pt. “Challenges of the Right to Privacy in the Digital Age in the Slovak Republic”, który poruszał kwestie dotyczące prawa do prywatności w erze cyfrowej w Republice Słowackiej z perspektywy współeczesnych wyzwań.

 

Następnie wystąpił mgr Bartłomiej Oręziak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który przedstawił referat pt. „Legal aspects of the Right to Privacy. Perspective of the Republic of Poland”, odnoszący się do prawnych aspektów prawa do prywatności z perspektywy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na zakończenie wydarzenia głos zabrał prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec, który uroczyście podsumował obrady konferencji.

 

Zakres tematyczny konferencji koncentrował się wokół bieżących zagadnień związanych z prawem do prywatności i upowszechnieniem się nowych technologii, a także rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Podczas obrad konferencji uwaga została zwrócona w szczególności na aktualne wyzwania i problemy, stojące przed prawem do prywatności w dobie przemian społeczno-gospodarczych, do jakich doszło na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci za sprawą rewolucji cyfrowej. Konferencja obejmowała omówienie bieżących zagadnień związanych z prawem do prywatności i rozwojem nowych technologii, a także wytworzeniem się społeczeństwa informacyjnego. W ramach obrad konferencji ukazane zostały uniwersalne standardy dotyczące prawa do prywatności, ale i również problemy, z którymi mierzą się ustawodawcy i wymiar sprawiedliwości państw Europy Środkowej. Szczególna uwaga została skierowana na ustalenie granic prawa do prywatności, jak również zapewnienie skutecznych mechanizmów ochrony prawnej możliwych do wprowadzenia do krajowych porządków prawnych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyzwania i rozwiązania prawne funkcjonujące w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce, Czechach, Słowenii, Serbii, Chorwacji, na Węgrzech, jak również Słowacji.

 

Podczas wydarzenia głos zabrali znamienici praktycy i naukowcy specjalizujący się w ochronie praw człowieka, prawie cywilnym, prawie karnym, postępowaniu karnym, prawie administracyjnym, a więc szeregu przedstawicieli różnych gałęzi prawnych, co zapewni rozszerzenie kontekstu prawa do prywatności o inne obszary prawa, dzięki czemu ukazane zostanie całe spektrum problemu.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu badawczego Central European Professors’ Network 2022, który jest realizowany w zakresie prawa porównawczego od 1 stycznia 2022 r., przy aktywnym udziale ekspertów z siedmiu krajów Europy Środkowej (tj. Czech, Chorwacji, Polski, Węgier, Serbii, Słowacji, Słowenii). Jego celem jest kompleksowa, międzynarodowa działalność naukowa. Główne zagadnienia projektu obejmują: odpowiedzialność rodzicielską, ochronę środowiska, ochronę symboli narodowych oraz prawa do prywatności.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online