Interdisciplinary Summer School on Religious Freedom

2020-07-20

W dniach 20-23 lipca 2020 r. odbyła się Interdyscyplinarna Szkoła Letnia o Wolności Religijnej (Interdisciplinary Summer School on Religious Freedom). Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu badawczego pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych IWS i który jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Celem Szkoły Letniej było zwiększenie wiedzy na temat wolności religijnej, przejawów dyskryminacji i uprzedzeń na tle religijnym/wyznaniowym, prześladowań ze względu na przekonania religijne oraz sposobów przeciwdziałania przestępczości w tym zakresie.

 

Wydarzenie miało charakter międzynarodowy i skierowane było przede wszystkim do młodych naukowców, doktorantów i studentów. Do udziału w Szkole Letniej zaproszeni zostali polscy i zagraniczni eksperci specjalizujący się w tematyce wolności religijnej: prof. Fernando Simón Yarza (University of Navarra), dr hab. Krzysztof Koźmiński (Uniwersytet Warszawski), dr Georgia Duplessis (University of Leuven) oraz dr Jonathan Price (University of Oxford). Uczestnicy wysłuchali wykładów zaproszonych gości, a także brali udział w ożywionych dyskusjach po każdej z sesji wykładowych. Jednocześnie była to dla nich okazja do przedstawienia w krótszych, 15-minutowych prelekcjach, wyników własnych badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki wolności religijnej.

 

Interdyscyplinarna Szkoła o Wolności Religijnej rozpoczęła się 20 lipca 2020 r. Uroczystego otwarcia obrad wideokonferencji dokonał Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Pan dr hab. Marcin Wielec. Po nim zabrał głos p. Bartłomiej Oręziak – dyrektor Centrum Analiz Strategicznych oraz ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK – Koordynator Projektu „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”. Przedpołudniowa sesja rozpoczęła się od wykładów dr. Jonathana Price’a (Uniwersytet Oxfordzki), które nakreśliły historyczne, filozoficzne i teologiczne rozumienie wolności religijnej. Uczestnicy licznie i chętnie skorzystali z możliwości dyskusji z zaproszonym gościem. Popołudniowa sesja obejmowała referaty uczestników reprezentujących ośrodki akademickie z Białegostoku, Krakowa i Mainz. Zwieńczeniem sesji popołudniowej była dyskusja nad referatami i poruszoną w nich tematyką.

 

Dzień drugi Szkoły Letniej, a zwłaszcza sesja przedpołudniowa przebiegła pod znakiem relacji wolności religijnej i wolności gospodarczej. Dr hab. Krzysztof Koźmiński (Uniwersytet Warszawski) nakreślił konstytucyjnoprawną panoramę zagadnienia, a także ekonomiczną i prawnogospodarczą. W popołudniowej sesji wzięli udział uczestnicy z Warszawy, Wrocławia, Torunia i Guadalajary (Meksyk), a referaty prelegentów stały się punktem wyjścia do dyskusji.

 

Trzeci dzień Szkoły Letniej rozpoczęły wykłady dr Georgii Duplessis (Uniwersytet Leuven) poświęcone wolności religijnej na gruncie europejskich i międzynarodowych aktów prawnych oraz wolności religijnej w edukacji, a także problematyce wolności religijnej a wolności słowa. Wykłady wzbudziły ożywioną dyskusję. W sesji popołudniowej udział wzięli akademicy reprezentujący uniwersytety w Barcelonie, Guadalajara (Meksyk) i Rzeszowie. Sesję zwieńczyła dyskusja, podczas której prelegenci rozwinęli dodatkowo niektóre z wątków poruszanych w referatach.

 

Ostatni, czwarty dzień Szkoły Letniej, zapoczątkowały prelekcje profesora Fernando Simóna Yarzy z Uniwersytetu w Nawarrze poświęcone zagadnieniom: neutralności państwa, wolności religijnej, wolności słowa. Prof. Yarza odniósł się także do współczesnych wyzwań sprzeciwu z powodów religijnych, a także problematyki wolności religijnej w kontekście pandemii. Po wykładach prof. Yarza odpowiadał na pytania słuchaczy. W sesji popołudniowej uczestniczyli przedstawiciele ośrodków akademickich w Bydgoszczy, Nowego Targu, Krakowa i Warszawy. Ostatnią sesję Szkoły Letniej miała miejsce ożywiona dyskusja nad referatami. Następnie, Ks. Prof. dr hab. Piotr Roszak dokonał zamknięcia obrad Szkoły Letniej.

 

Interdyscyplinarna Szkoła Letnia o Wolności Religijnej była okazją do szerokiej wymiany myśli i poglądów. W czasie jej trwania jej uczestnicy – młodzi adepci nauk prawnych pod okiem specjalistów z zakresu m. in. filozofii, praw człowieka, prawa gospodarczego, prawa konstytucyjnego poszerzali swoją wiedzę w zakresie rozumienia wolności religijnej, szans i zagrożeń związanych z tą tematyką oraz współczesnych wyzwań związanych z problematyką wolności religijnej.

 

Wystąpienia uczestników, wywiady oraz głosy w dyskusji zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Projektu, do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy: https://iws.gov.pl/projekt-o-wolnosc-wyznawania-religii-we-wspolczesnym-swiecie/opis-projektu/

 

qq online qq online qq online qq online