OPIS PROJEKTU

O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie

Logo - koncentryczne kręgi rozchodzące się jak fala symbolizują głos. Są dwa źródła tego głosu - oznacza to dialog. Tam, gdzie fale łączą się ze sobą, powstaje z nich obiekt przypominający w kształcie rybę - nawiązuje to do słów św Pawła, że "wiara rodzi się ze słuchania", ale jednocześnie jest to sugestia, że tam, gdzie jest dialog, tam powstają nowe rzeczy. Te nowe rzeczy wyrażone są kolorem, który stał się bardziej nasycony w wyniku interakcji dwóch głosów w dialogu.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości rozumiane jako ochrona osób przed prześladowaniami na tle religijnym poprzez analizę sytuacji w czterech aspektach prawnych: wolność religijna, wolność słowa, wolność sumienia i mowa nienawiści.

Kluczowym aspektem realizacji projektu jest analiza sytuacji prześladowań chrześcijan w świecie, która czyni z nich jedną z grup najbardziej pokrzywdzonych, nieposiadających ochrony prawnej w różnych systemach prawnych i poddawanej różnorakim formom nacisku i prześladowań. Przestrzeń presji obejmuje zarówno uprzedzenia, które przekazuje się w systemie edukacji wielu krajów, na co zwraca się ostatnio uwagę choćby w systemie brytyjskim (D. Moulin), ograniczania praw udziału w życiu publicznym (w krajach azjatyckich), a także podprogowe działania w kulturze, które izolują i przyczyniają się do tragicznego łańcucha wydarzeń, które kończą się eksterminacją.

Współcześnie prześladowania mają dwoisty charakter. Z jednej strony, chrześcijanie doznają prześladowań, które zagrażają ich życiu i zdrowiu, stosowana jest wobec nich przemoc fizyczna, dyskryminacja sankcjonowana nie tylko przez władzę państwową, lecz także wynikająca z wrogiego nastawienia innych religii, co wydaje się kontrskuteczne i niekorzystne dla szacunku wobec każdej religii jako takiej. Światowy Indeks Prześladowań publikowany co roku przez organizację Open Doors podaje w 2018 r. listę 50 państw w których żyje 650 mln chrześcijan, z których 200 mln jest narażonych na szczególnie silne prześladowania.

Z punktu widzenia prawnego, kluczem do analizy będzie odpowiedź na pytanie o sposoby i stopień przestrzegania przez te państwa powszechnych regulacji odnoszących się do praw człowieka. W tym celu konieczna będzie również ocena możliwości wpływu organizacji międzynarodowych oraz społeczności międzynarodowej na przemiany polityczne, za którymi mogą pójść przemiany prawne, mające na celu zwiększenie ochrony wolności religijnej, a tym samym zapewnienie co najmniej tolerowania społeczności chrześcijańskich. Z drugiej strony, chrześcijanie doznają prześladowań i dyskryminacji w państwach, które nie są indeksowane przez organizację Open Doors. Analiza prawna w ramach projektu będzie miała na celu zbadanie, na ile regulacje prawne rozpoznają swobodę wyznawania chrześcijaństwa, a na ile zapoznają, że chrześcijanie stanowią część społeczeństwa. W obrębie analizy znajdzie się zjawisko dyskryminacji chrześcijan za pomocą środków prawnych, zarówno jeśli chodzi o stanowienie praw o charakterze dyskryminatoryjnym, jak i o stosowanie i interpretację powszechnie obowiązującego prawa w stosunku do chrześcijan.

PROJEKT

Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan