ORZECZNICTWO WOJSKOWYCH SĄDÓW REJONOWYCH W SPRAWACH POLITYCZNYCH – PRÓBA ROZLICZENIA Z PERSPEKTYWY SPRAWIEDLIWOŚCI TRANZYCYJNEJ

 

 

 

 

CEL PROJEKTU

 1. Ustalenie wad prawa obowiązującego w zakresie rozliczenia spraw politycznych.
 2. Ustalenie w obowiązującym prawie przeszkód uniemożliwiających pełne rozliczenie orzecznictwa wojskowych sądów rejonowych w sprawach politycznych.
 3. Sformułowanie postulatów zmian w obowiązującym prawie, które pozwoliłyby na wyeliminowanie z obrotu prawnego orzeczeń naruszających prawa ofiar ustroju komunistycznego w sprawach politycznych.
 4. Postulowany projekt badawczy ma na celu przeprowadzenie badań ukierunkowanych na wykonanie krytycznego pogłębionego opisu obecnego stanu, przeprowadzeniu ewaluacji prac wykonywanych na ww. obszarze i identyfikację konieczności dalszych prac.
 5. Zakres przedmiotowy inicjatywy to przede wszystkim analiza prawa obowiązującego, analiza porównawcza, przygotowanie projektu zmian prawa.

 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA

 

 1. Etap pierwszy – organizacja zespołu
 • spotkanie organizacyjne;
 • podział prac w ramach zespołu;
 • sformułowanie generalnych postulatów legislacyjnych w zakresie sprawiedliwości tranzycyjnej w odniesieniu do spraw politycznych, rozpoznawanych przez wojskowe sądy rejonowe w okresie stalinowskim
 • przygotowanie sposobu doboru aktów prawnych do opracowania – z uwzględnieniem rodzaju aktów, jakie poddać należy analizie, oraz metodyki tej analizy
 • przygotowanie finalnego harmonogramu prac;
 • ustalenie finalnej listy aktów prawnych do opracowania w kontekście celów projektu.
 1. Etap drugi – analiza stanu de lege lata
 • spotkania robocze;
 • analiza obowiązującego stanu prawnego wg planu i podziału prac ustalonego na etapie pierwszym;
 • analiza urzeczywistniania dyrektyw sprawiedliwości tranzycyjnej na podstawie przepisów ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w sprawach politycznych rozpoznawanych przez wojskowe sądy rejonowe w Katowicach i w Krakowie wraz z analizą stosowania tej ustawy;
 • sporządzenie listy regulacji stojących na przeszkodzie urzeczywistnieniu dyrektyw sprawiedliwości tranzycyjnej w kontekście orzecznictwa wojskowych sądów rejonowych w sprawach politycznych.
 1. Etap trzeci – sformułowanie postulatów de lege ferenda
 • spotkania robocze;
 • wyprowadzenie wniosków z badań przeprowadzonych na etapie drugim;
 • sformułowanie postulatów zmian w prawie obowiązującym;
 • analiza potencjalnych kosztów proponowanych zmian legislacyjnych.
 1. Etap czwarty – podsumowanie prac zespołu
 • spotkanie podsumowujące;
 • sporządzenie projektu ustawy uwzględniającej wnioski wyprowadzone w ramach etapu trzeciego;
 • sporządzenie motywów ustawodawczych, uwzględniających uzasadnienie oraz analizę kosztów wprowadzenia ustawy w życie.

 

 

 

 

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

 1. Analiza prawa obowiązującego.
 2. Analiza porównawcza.
 3. Przygotowanie projektu zmian prawa.

 

 

 

Projekt został zrealizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w 2022 r. Jego zwieńczeniem była konferencja naukowa pt. "Sprawiedliwość tranzycyjna a orzecznictwo wojskowych sądów rejonowych w sprawach politycznych w okresie stalinowskim”, która odbyła się 21 października 2022 r.

 


Więcej informacji na temat przebiegu konferencji:
https://iws.gov.pl/rozliczenie-skutkow-stalinowskiego-sadownictwa/

 

 

qq online qq online qq online qq online