Szkolenie specjalistów zapobiegania przemocy domowej

2022-12-14

50 uczestników z 14 samorządów wzięło udział szkoleniu specjalistów dla pracowników gmin i instytucji pomocowych w ramach projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, który realizowany jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Szkolenia są częścią projektu współpracy polsko-norweskiej.

 

Specjalistyczne szkolenie odbyło się  5-7 grudnia 2022 roku w Toruniu. Wzięli w nim udział specjaliści z 14 różnych gmin, które przeszły pozytywną ocenę formalnoprawną związaną z konkursem realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu „Sprawiedliwość” – Fundusz Małych Grantów 1 –„Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej”. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie procesu rozpoczęcia realizacji projektów dla gmin, które otrzymają dofinansowanie, a także przygotowanie specjalistów (z różnych instytucji) do przeprowadzenia programu na najniższym poziomie.

 

Pierwszego dnia w części otwierającej konferencję udział wzięli reprezentanci Operatora Programu – mgr Tomasz Gajewski, Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz mgr Justyna Chrapkowska, Główny Specjalista Wydziału do spraw Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Pomocy Technicznej oraz przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – mgr Joanna Tomczuk oraz Julia Starybrat, którzy na co dzień zajmują się realizacją Projektu.

 

Dr Jarosław Przeperski, kierownik zespołu badawczego, przedstawił model zintegrowanego systemu zapobiegania przemocy domowej, który został opracowany przez członków zespołu badawczego (zarówno z Polski, jak i z zagranicy). Dr Przeperski wskazał również na różnicę między obecnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi programów wdrażanych przez gminy. Nowy model zapobiegania przemocy domowej różni się od obecnych przepisów przede wszystkim tym, że koncentruje się na poprawie relacji na wczesnym etapie, zanim jeszcze dojdzie do przemocy domowej.

 

Kolejne wystąpienie dotyczyło przeglądu aktualnie obowiązujących przepisów na temat przeciwdziałania przemocy domowej. Przeglądu tego dokonały mgr Joanna Tomczuk i Julia Starybrat z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu autorki główną uwagę zwróciły na różnorodność aktów prawnych, w których znajdują się odpowiednie regulacje – zarówno te o charakterze krajowym, jak i na szczeblu międzynarodowym, których akty zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego. Autorki szerzej omówiły ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej  oraz procedurę tzw. „Niebieskich Kart”.

 

Po panelach dyskusyjnych dla wszystkich uczestników przewidziano część warsztatowa, podczas której uczestnicy zmierzyli się z dwoma zagadnieniami:

 

  1. Tworzenie polityk oraz kwestie dotyczące wdrażania i rozliczania modelu projektu zintegrowanego systemu zapobiegania przemocy domowej – dla decydentów z gmin oraz dla osób zajmujących się technicznymi aspektami projektu.
  2. Zastosowanie i ocena skali ryzyka relacyjnego – dla pracowników instytucji pomocowej pracujący bezpośrednio z klientami.

 

Drugiego dnia szkolenia skupiono sie na dwóch zagadnieniach. Pierwszym z nich był zorganizowany blok prawniczy z adw. dr Michałem Poniatowskim, który wskazał w głównej mierze na praktyczny aspekt pracy w obszarze zapobiegania przemocy domowej. Przedstawił on szereg wzorów prawnych, które pomogą instytucjom pomocowym w zwalczaniu przemocy domowej, jak chociażby wzór zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Wskazał on także inne wzory pism, które mogą być przydatne na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego.

 

Kolejnym etap szkolenia poprowadziła mgr Magdalena Maciejewska, która przedstawiła efekty swoich badań opublikowanych w monografii pt. „Czy relacyjna praca się opłaca? Podręcznik dotyczący podstaw inwestowania w relacje o charakterze romantycznym.” Podczas wystąpienia wskazała ona, że relacje należy traktować jako ważną, choć niedowartościowaną inwestycję. Maciejewska przedstawiła wskazówki dla gmin, jako organizacji, które mogą się stać jednym z najważniejszych miejsc inicjujących i wspierających przedsięwzięcia relacyjne.

 

 

qq online qq online qq online qq online