Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO ADIUNKTA W SEKCJI PRAWA I PROCESU KARNEGO

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI („IWS”)

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

 • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

 • korzysta z pełni praw publicznych.

 

W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 • posiadające dorobek naukowy w dziedzinie prawa karnego,

 • posiadające znajomość orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego,

 • władające językiem angielskim oraz innym językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,

 • posiadające doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz prowadzenia badań aktowych,

 • dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;

 • wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko adiunkta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

–      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

–      oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

–      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

–      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. w sekretariacie Instytutu lub przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta w Sekcji Prawa i Procesu Karnego”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 31 stycznia 2018 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu prawa karnego lub karnego procesowego.

Dyrektor IWS
dr Marcin Romanowski

 

ZAŁĄCZNIKI

 

  Zarządzenie Stanowisko adiunkta w sekcji parawa i procesu karnego [252.2 KB] (752 pobrania)

 

Zgłoszenia [18.8 KB] (1028 pobrań)

qq online qq online qq online qq online