Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO

adiunkta

w Sekcji Praw Podstawowych

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;

  • włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

  • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

  • korzysta z pełni praw publicznych.

 

W ramach konkursu preferowane będą osoby:

  • posiadające znaczący dorobek naukowy w dziedzinie prawa konstytucyjnego, w szczególności porównawczego,

  • będące młodymi naukowcami w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o zasadach finansowania nauki,

  • władające językiem angielskim oraz innym językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,

  • posiadające doświadczenie w zakresie przygotowywania ekspertyz, organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w jednostkach naukowych,

  • posiadające ukończony inny nieprawniczy kierunek z obszaru nauk społecznych,

  • dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko adiunkta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:
– oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;
– oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;
– oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Instytutu lub przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta – SPP”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 11 kwietnia 2018 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego.

Dyrektor IWS
dr Marcin Romanowski

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 [download id=”798″]

 

 [download id=”801″]

qq online qq online qq online qq online