Geopolityka, strategia i zarządzanie kryzysowe

2023-11-24

W Centrum Analiz Strategicznych IWS odbył się drugi zjazd Pracowni Zarządzania Strategicznego. Uczestnicy wzięli udział w wykładach i warsztatach nt. bezpieczeństwa, geopolityki i strategii zarządzania kryzysowego, które poprowadzili specjaliści z think tanku Strategy & Future. 

 

Uczestników Pracowni Zarządzania Strategicznego oraz specjalistów think tanku Strategy & Future przywitał dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. Marcin Wielec. – Głównym zadaniem IWS jest prowadzenie badań naukowych nt. funkcjonowania prawa, sądów i prokuratury. Drugim filarem działalności Instytutu to programy edukacyjne, by poszerzać kompetencje miękkie przyszłych elit naszego państwa. Dlatego bardzo się cieszę, że Strategy & Future przyjęło nasze zaproszenie i poprowadzi zajęcia dla uczestników naszego nowego programu Pracowni Zarządzania Strategicznego – mówił prof. Marcin Wielec.

 

Tematem przewodnim zjazdu było szeroko pojęte identyfikowanie ryzyka w decyzjach strategicznych, którą to umiejętność ćwiczyli uczestnicy programu pod okiem dr. Jacka Bartosiaka i innych specjalistów z think tanku Strategy & Future. Zajęcia rozpoczęły się w piątek 17 listopada wieczornym wykładem dr. Bartosiaka, który na przykładach geostrategicznych, a także zapoznawał słuchaczy z technikami identyfikowania ryza. W sobotę, 18 listopada, zajęcia przybrały formę warsztatową. Podzieleni na grupy uczestnicy mogli wcielić się w różne państwa lub regiony świata, by symulować działania strategiczne zgodne z uprzednio zdefiniowanymi, interesami strategicznymi. Prowadzący grę symulacyjną – dr Jacek Bartosiak oraz Albert Świdziński jako arbitrzy określali warunki, w jakich poszczególne grupy muszą podejmować decyzje.

 

Pracownia Zarządzania Strategicznego (PZS) ma rozwijać kompetencje uczestników programu, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli kształtować rzeczywistość w swoim otoczeniu zawodowym, społecznym i instytucjonalnym. Absolwenci PZS zdobędą umiejętności innowacyjnych sposobów zarządzania, czyli będą lepiej przygotowani do wprowadzania zmian zwiększających efektywność funkcjonowania swoich organizacji. Zdobędą także wiedzę i kompetencje zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz zarządzania kryzysowego.

 

W ramach programu szczególny nacisk położony jest również na zagadnienia zarządzania w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, administrowania jednostkami publicznymi, jak również szkolenie z retoryki i argumentacji prawniczej. Podniesienie kompetencji absolwentów programu będzie skutkowało wzmocnieniem ich pozycji na rynku pracy, ale przede wszystkim zapewni podmiotom z nimi współpracującym możliwość przemian na płaszczyźnie planowania, podejmowania decyzji, motywowania zespołowego i podniesienia jakości kontroli.

 

Ideą programu jest również stworzenie przestrzeni do doskonalenia kwalifikacji kadr w służbie Państwu Polskiemu i przyszłych pokoleń. Program adresowany jest przede wszystkim do młodych liderów społeczności, osób piastujących lub przygotowujących się do pełnienia kierowniczych stanowisk w instytucjach publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem struktur wymiaru sprawiedliwości – organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach o strategicznym znaczeniu dla państwa.

 

Następny zjazd Pracowni Zarządzania Strategicznego odbędzie się w dniach 15-17 grudnia 2023 r. Więcej na temat programu można przeczytać na stronie internetowej: www.pzs.iws.gov.pl

 

 

qq online qq online qq online qq online