Inauguracja Polsko-Węgierskiej Platformy 2023

2023-04-13

Naukowcy z Polski i Węgier zajmą się badaniami nad skuteczniejszą ochroną rolników i dzieci z niepełnosprawnościami, cyberprzestępczością oraz wolnością sumienia. – Chcielibyśmy wypracować uniwersalne modele rozwiązań prawnych, które byłyby korzystne dla naszych społeczności, nie tylko w Polsce i na Węgrzech, ale także w całej Europie Środkowej – podkreślił prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.

 

Celem polsko-węgierskiego projektu jest ożywienie międzynarodowej współpracy prawników oraz wypracowanie nowych metod przygotowywania projektów i postulatów legislacyjnych. Inauguracja Polish-Hungarian Research Platform 2023 odbyła się w trakcie wideokonferencji on-line, podczas której profesorowie z Warszawy łączyli się z Budapesztem. – Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że mogę świętować z Państwem początek nowego roku na tej wyjątkowej międzynarodowej platformie badawczej, która jest jednym z najlepszych przykładów polsko-węgierskiej przyjaźni – mówił dr Gábor  Tóth z Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Madla w Budapeszcie.

 

W poprzednich edycjach analizowane były takie zagadnienia jak: mediacja, reforma sądownictwa administracyjnego, praworządność, prawo konstytucyjne, skuteczność wymiaru sprawiedliwości, zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości, prawne aspekty sztucznej inteligencji, ochrona prawna osób starszych. – W tym roku  zajmiemy się  takimi obszarami badawczymi jak kwestia skuteczniejszej ochrony rolników, ochrony dzieci z niepełnosprawnościami, problematyką wolności sumienia w aspekcie instytucjonalnym oraz zwiększeniem skuteczności prawa w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości – powiedział dr hab. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości i profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Dyrektor IWS mówił, że trzy edycje Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej to kawał dobrej, owocnej i efektywnej pracy, która przynosi efekty. -Każda edycja kończy się publikacją 4 książek o tematyce badawczej. Łatwo więc policzyć, że po skończeniu tegorocznych badań  będziemy mieli jedenaście publikacji, które będą zawierać dogłębne analizy  wybitnych przedstawicieli nauk prawnych z Polski i Węgier – podkreślił prof. Wielec.

 

W ramach projektu Polish-Hungarian Research Platform 2023 powołane zostaną cztery międzynarodowe zespoły badawcze. Każdy zespół będą tworzyć wybitni przedstawiciele nauk prawnych zarówno teoretycy, jak i praktycy prawa. – Na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości RP i po licznych konsultacjach proponujemy badania w obszarze ochrony prawnej rolników, dzieci niepełnosprawnych, zagadnienie wolność sumienia w aspekcie instytucjonalnym oraz cyberprzestępczości. Naszym celem jest przeprowadzenie pogłębionego badania i otwartej dyskusji korelującej z problematyką badawczą oraz opracowanie propozycji de lege ferenda, a nasze wyniki powinny mieć zastosowanie zarówno w teorii, jak i w praktyce prawa – mówił dr hab. Paweł Sobczyk, zastępca dyrektora IWS oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

 

Efektem pracy zespołów badawczych będzie dogłębna analiza 4 obszarów prawa, publikacja co najmniej 4 recenzowanych monografii oraz 24 recenzowanych prac naukowych, a także organizacja otwartych seminariów naukowych i międzynarodowej konferencji w listopadzie 2023 roku.

 

Celem pierwszego zespołu badawczego jest opracowanie propozycji rozwiązań prawnych  skuteczniejszej ochrony rolników, a także pogłębiona analiza takich zagadnień jak dobrostan zwierząt gospodarskich, współczesne uwarunkowania prawne rynku nieruchomości rolnych oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

 

Drugi zespół ma wypracować propozycję ram prawnych dla skuteczniejszej ochrony dzieci z niepełnosprawnościami. Wśród ważnymi tematów badawczych ma być ocena istniejącego i planowanego ustawodawstwa w świetle standardów prawa krajowego i międzynarodowego, a także przyszłe wyzwania jak np. nowe technologie w aspekcie ochrony prawnej dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Zadaniem trzeciego zespołu badawczego jest wypracowanie projektu rozwiązań prawnych odnośnie wolności sumienia w aspekcie instytucjonalnym. Ważnymi tematami badań naukowych są poglądy na doktrynę wolności, orzecznictwo dotyczące wolności sumienia, a także działalność w tym aspekcie np. szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, szkół, zakładów opieki, fundacji, stowarzyszeń i spółek handlowych.

 

Celem czwartego zespołu naukowego jest przygotowanie propozycji zmian prawnych zwiększającą skuteczność zwalczania cyberprzestępczości. Wśród ważnych tematów znajdą się badania rozwiązań zwiększających efektywność prawa w tym zakresie, nowe rodzaje cyberprzestępczości, propozycje metod ochrony grup wrażliwych na cyberprzestępczości, a także aktualne i przyszłe trendy takich przestępstw.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online