Inauguracja Pracowni Zarządzania Strategicznego

2023-11-07

Podczas pierwszego zjazdu zainaugurowano nowy projekt edukacyjny IWS – Pracownia Zarządzania Strategicznego. Celem programu, realizowany w ramach Centrum Analiz Strategicznych IWS, jest rozwój kompetencji uczestników w obszarze szeroko pojętego zarządzania oraz analitycznego i strategicznego myślenia.

 

Pracownia Zarządzania Strategicznego (PZS) ma rozwijać kompetencje uczestników programu, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli kształtować rzeczywistość w swoim otoczeniu zawodowym, społecznym i instytucjonalnym. Absolwenci PZS zdobędą umiejętności innowacyjnych sposobów zarządzania, czyli będą lepiej przygotowani do wprowadzania zmian zwiększających efektywność funkcjonowania swoich organizacji. Zdobędą także wiedzę i kompetencje zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz zarządzania kryzysowego.

 

W ramach programu szczególny nacisk położony jest również na zagadnienia zarządzania w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, administrowania jednostkami publicznymi, jak również szkolenie z retoryki i argumentacji prawniczej. Podniesienie kompetencji absolwentów programu będzie skutkowało wzmocnieniem ich pozycji na rynku pracy, ale przede wszystkim zapewni podmiotom z nimi współpracującym możliwość przemian na płaszczyźnie planowania, podejmowania decyzji, motywowania zespołowego i podniesienia jakości kontroli.

 

Ideą programu jest również stworzenie przestrzeni do doskonalenia kwalifikacji kadr w służbie Państwu Polskiemu i przyszłych pokoleń. Program adresowany jest przede wszystkim do młodych liderów społeczności, osób piastujących lub przygotowujących się do pełnienia kierowniczych stanowisk w instytucjach publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem struktur wymiaru sprawiedliwości – organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach o strategicznym znaczeniu dla państwa.

 

W czasie pierwszego, trzydniowego zjazdu, który rozpoczął się 3 listopada 2023 roku uczestnicy odbyli certyfikowane szkolenie z zakresu zarządzania projektami, prowadzone przez wykładowcę m. in. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Szkoły Głównej Handlowej – dr hab. prof. SGH Pawła Wyrozębskiego. Tematyka szkolenia uwzględniała przede wszystkim kontekst realizowania projektów w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości, zaś dotychczasowe, bogate doświadczenia uczestników posłużyły niejednokrotnie jako casestudy praktycznych warsztatów.

 

W ramach tej edycji Pracowni Zarządzania Strategicznego przewidzianych jest jeszcze pięć weekendowych zjazdów. Więcej na temat programu można przeczytać na stronie internetowej: www.pzs.iws.gov.pl

 

 

qq online qq online qq online qq online