Konferencja „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwania dla organów ścigania i Inspekcji Ochrony Środowiska”

2021-04-16

15 kwietnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwania dla organów ścigania i Inspekcji Ochrony Środowiska”, która została przeprowadzona za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach współpracy podjętej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Celem konferencji było omówienie najważniejszych zagadnień związanych z walką z przestępczością środowiskową w Polsce zarówno w aspekcie praktycznym jak i teoretycznym. Konferencja była podzielona na trzy panele. Konferencja została uroczyście zainaugurowana przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacka Ozdobę, oraz p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marka Chibowskiego .

 

W pierwszym panelu głos zabrali naukowcy, którzy omówili zagadnienie z perspektywy teoretycznej. Wystąpienie otwierające dr Kingii Makuch (UKSW) dotyczyło tematyki odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska. Następnie dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk (UKSW) omówiła rolę i zadania Interpolu w wykrywaniu przestępczości związanej z transgranicznym przemieszczeniem odpadów. Z kolei referat dr. hab. Bartosza Majchrzaka, prof. UKSW dotyczył form realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska oraz przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Dr hab. Szymon Pawelec, prof. UW wskazał na istotne zagadanienie identyfikacji i pozycji procesowej pokrzywdzonych przestępstwami środowiskowymi w zakresie gospodarowania odpadami. Następnie dr hab. Marcin Jurgiliewicz prof. PRz omówił zagadnienie mediacji w sprawach czynów zabronionych przeciwko środowisku.

 

W drugim panelu jako pierwszy głos zabrał dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, który omówił kwestię odpowiedzialności za nielegalne składowanie odpadów. Następnie prokurator delegowana do DPP PK Ewa Ścierzyńska omówiła wnioski i uwagi wynikające z prowadzonej w Prokuraturze Krajowej koordynacji postępowań o przestępstwa polegających na nielegalnym postępowaniu z odpadami. Z kolei Główny Specjalista Wydział Prawa Karnego, Departament Legislacyjny Prawa Karnego sędzia Rafał Kierzynka przedstawił ocenę polskiego systemu zwalczania przestępczości środowiskowej w ramach 8 rundy ewaluacyjnej Rady Unii Europejskiej. Następnie Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą BK KGP mł. insp. Piotr Trzciński wyłożył temat roli Policji w przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej.

 

W dalszej części Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Piotr Żak  omówił działania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Dalej Dyrektor DZPŚ GIOŚ Krzysztof Gołębiewski  zreferował działania IOŚ w zakresie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości środowiskowej”. Z kolei Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej Lidia Cieślik  wygłosiła referat na temat roli Straży Granicznej w kontroli przemieszczania odpadów oraz materiałów niebezpiecznych, a Naczelnik Wydziału Analiz, Strategii i Planowania w Biurze Nadzoru Inspekcyjnego GITD Ewa Wiaksa przedstawiła wyniki działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie przewozu drogowego odpadów.

 

Podsumowania konferencji dokonali p.o. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski, p.o. Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz i Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcin Wielec. Podczas dyskusji prelegenci doszli do wniosków, że dyskusja zarówno w ujęciu praktycznym jak teoretycznym na temat przestępczości środowiskowej jest niezbędna. Tylko w ten sposób można wypracować mechanizmy, które mają jej przeciwdziałać. Ponadto wskazali na konieczność podjęcia działań zarówno w zakresie legislacyjnym oraz  w celu wypracowania mechanizmów skoordynowanej współpracy pomiędzy wyspecjalizowanymi służbami.

 

Transmisja z I panelu:

Transmisja z II panelu i podsumowania:

qq online qq online qq online qq online