Data: 12.12.2019

Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO ADIUNKTA W SEKCJI PRAWA I PROCESU CYWILNEGO

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI („IWS”)

 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • korzysta w pełni z praw publicznych;
 • włada językiem angielskim.

 

W ramach konkursu preferowane będą osoby:

  • posiadające dorobek z zakresu prawa porównawczego, które odbyły studia prawnicze za granicą lub ukończyły którąś ze Szkół Prawa Obcego w Polsce,
  • władające przynajmniej jednym innym (poza angielskim) językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,
  • posiadające doświadczenie w zakresie praktyki prawniczej, a także organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w jednostkach naukowych,
  • dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

   

  Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

  • kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko adiunkta” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

  –      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

  –      oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

  –      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

  –      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w zgłoszeniu dla celów konkursu.

   

  Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r., godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu lub przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 7 stycznia 2020 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu prawa cywilnego.

   

  Dyrektor IWS

  Marcin Wielec

   

  Zarządzenie

  Zgłoszenie

  qq online qq online qq online qq online