07.11.2023 r.

Dyrektor

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

ogłasza

K O N K U R S

NA STANOWISKO PROFESORA INSTYTUTU W SEKCJI ANALIZ EKONOMICZNYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI („IWS”)

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 1. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób stale zamieszkujących za granicą, co najmniej stopień doktora;
 2. włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;
 3. nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

 

II. W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 

 1. posiadające dorobek naukowy z zakresu prawa, kryminologii, analiz wymiaru sprawiedliwości,
 2. władające językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej, publikowanie i występowanie publiczne, znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem,
 3. posiadające doświadczenie w zakresie organizacji projektów badawczych, konferencji naukowych, kierowania zespołami badawczymi i uczestniczenia w nich,
 4. posiadające wiedzę o metodach i technikach badań i analiz oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania,
 5. dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

III. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 

 1. kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub w przypadku osób stale zamieszkujących za granicą, stopnia naukowego doktora;
 2. kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora;
 3. wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko profesora instytutu w sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

–      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

–      oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

–      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

–      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 listopada 2023 r. do godz. 12:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iws@iws.gov.pl, lub w sekretariacie Instytutu bądź przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko profesora instytutu – SAEWS”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 27 listopada 2023 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, na który ma zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i informacje o sposobie jej przeprowadzenia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata projektu badawczego związanego z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Dyrektor IWS

dr hab. Marcin Wielec

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZGŁOSZENIE

qq online qq online qq online qq online