20.07.2022

 

Dyrektor

 

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

ogłasza

 

K O N K U R S

 

NA STANOWISKO PROFESORA INSTYTUTU W SEKCJI PRAWA I PROCESU CYWILNEGO

INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI („IWS”)

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

a) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób stale zamieszkujących za granicą, co najmniej stopień doktora;

 

b) włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

 

c) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

 

d) korzysta z pełni praw publicznych.

 

II. W ramach konkursu preferowane będą osoby:

 

a) posiadające dorobek z zakresu prawa cywilnego porównawczego, które odbyły studia prawnicze za granicą lub ukończyły którąś ze Szkół Prawa Obcego w Polsce,

 

b) władające przynajmniej jednym innym (poza angielskim) językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury obcej,

 

c) posiadające doświadczenie w zakresie praktyki prawniczej, a także organizacji konferencji naukowych, uczestniczenia w zespołach badawczych oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w jednostkach naukowych,

 

d) dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych w ramach Instytutu oraz dysponujące czasem niezbędnym do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w IWS.

 

III. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

a) kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub w przypadku osób stale zamieszkujących za granicą, stopnia naukowego doktora;

 

b) kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;

 

c) wypełnionego „Zgłoszenia na stanowisko profesora instytutu w sekcji Prawa i Procesu Cywilnego” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IWS), a w nim:

 

–      oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne;

 

–      oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust.3 Ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.;

 

–      oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

 

–      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla celów konkursu.

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IWS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 4 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iws@iws.gov.pl, lub w sekretariacie Instytutu bądź przesyłać na adres: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko profesora instytutu – SPPC”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 5 sierpnia 2022 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie numeru telefonu i adresu e-mail, na które może zostać przekazane ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i informacje o sposobie jej przeprowadzenia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie wybranego przez kandydata zagadnienia z zakresu prawa cywilnego.

 

 

Dyrektor IWS

dr hab. Marcin Wielec

 

 

ZARZĄDZENIE

 

 

ZGŁOSZENIE

qq online qq online qq online qq online