Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Conterporary problems in the criminal procedure”

2022-10-26

Dnia 17 października 2022 obyła się druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowa pt. „Conterporary problems in the criminal procedure”. Wydarzenie zostało przeprowadzone  się w formie zdalnej. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Partnerami wydarzenia byli: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenc Mádla, Central European Academy – University of Miskolc i Towarzystwo Naukowe Komparatystyki Prawniczej.

 

Konferencja jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW od 2018 roku. Pierwsze trzy edycje miały charakter krajowy, a od 2021 roku konferencja skierowana jest także do uczestników zagranicznych.

 

Wydarzenie uroczyście otworzył dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW – Prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, Kierownik Katedry Postępowania Karnego oraz opiekun Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego. Profesor Wielec życzył owocnych obrad prelegentom oraz uczestnikom wydarzenia.

 

Co więcej uświetnił on konferencję wystąpieniem otwierającym pierwszy panel, które dotyczyło problematyki tajemnicy spowiedzi w polskim postępowaniu karnym w perspektywie wybranych standardów konstytucyjnych.

 

Ponadto w wydarzeniu wzięli udział znamienici praktycy, teoretycy oraz pracownicy naukowi, doktoranci a także studenci z Węgier, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Bośni i Hercegowiny, Węgier oraz Polski. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać referatów dotyczących rozmaitych zagadnień związanych z postępowaniem karnym, których przedmiotem była analiza aktualnych problemów legislacyjnych w ujęciu krajowym oraz międzynarodowym.

 

Obrady konferencji były niepowtarzalną okazją do rozważenia perspektywy i kierunkuów rozwoju prawa karnego procesowego, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. Prezentowane referaty były zatem istotnym punktem wyjścia do próby określenia różnic i podobieństw pomiędzy porządkami prawnymi współczesnych państw w zakresie prawa karnego procesowego. Tematy wystąpień prelegentów odnosiły się m.in. do wpływu przyznania się do winy na postępowaniu sądowym, młodzieży stawianej przed sądami oraz wynikającej z tego bariery komunikacyjnej, regulacji mediów społecznościowych w kontekście procedury karnej. Prelegenci w swoich referatach odnosili się także do regulacji prawnych i najistotniejszych kwestii dotykających państw, które reprezentowali m.in. ramy prawne przestępstwa tortur w rozporządzeniu i jurysdykcji Słowacji, przejawy prawa do prywatności w polskim prawie karnym, dochodzenie i ściganie cyberprzestępczości na Węgrzech oraz rokowania w sprawie okrucieństw w kontynentalnym otoczeniu prawnym: sprawa Bośni i Hercegowiny.

 

Uczestnikom konferencji, w zastępstwie za Prezesa Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW mgr Tomasza Bojanowskiego, podziękowała Wiceprezes Julia Starybrat.

 

Tytułu zaprezentowanych referatów podczas konferencji:

 

dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw) – The issue of the secret of confession in Polish criminal proceedings – perspective of selected constitutional standards

 

Prof. Dr. habil. Erika Roth PhD (University of Miskolc) – The effect of a guilty plea on the judicial proceedings

 

PhD Erika Varadi-Csema (University of Miskolc) – Youth before the judges – communication barriers to effectivenes

 

PhD Christian Mihes (University of Oradea) – Considerations on the use of e-evidence in criminal investigation

 

PhD János Tamás Papp (Pázmány Péter Catholic University) – Social Media regulation and its possible overlaps with criminal procedures

 

PhD Rebecca Lilla Hassanová PhD (Central European Academy/ Pan-European University) – Legislative framework of the crime of torture in the regulation and jurisdiction of Slovakia

 

M.A. Bartłomiej Oręziak (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw) – Manifestations of the Right to Privacy in Polish Criminal Law

 

M.A. Árpád Varga (Eötvös Loránd University) – Investigation and Prosecution of cybercrime in Hungary

 

M.A. Nedzad Smailagic (University of Zagreb) – Bargaining for Atrocity Crimes in a Continental Legal Setting: The Case of Bosnia and Herzegovina

 

M.A. Klaudia Łuniewska (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw) – The limits of the freedom of expression in Polish criminal proceedings

 

M.A. Iwona Lewandowska-Pierzynka (University of Warsaw) – Analysis of juvenile awareness of mediation

 

M.A. Nikolina Vidović (University of Novi Sad) – Usage of information technology in contemporary criminal procedurę

 

M.A. Nadia Majda (University of Silesia in Katowice) – Criminal law protection of religious freedom

 

M.A. Laszlo Dornfeld (University of Miskolc) – Current Issues of Gathering Digital Evidence in Hungary

 

M.A. Ewa Płocha (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw) – The possibility of the use of ‘real time’ remote biometric identification systems in the proposal for an Artificial Intelligence Act

 

M.A. Roland Szymczykiewicz (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw) – Procedural tools facilitating the performance of the function of a defence attorney in penal trials

 

M.A. Tomasz Bojanowski (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw) – Arguments for the reinstatement of investigating judge in Polish criminal proceedings

 

Roland Lindt (University of Miskolc) – An Unharmonized Area in Our Increasingly Harmonizing World: Criminal Law Regulation of Illegal Gambling in Different Legal Cultures

qq online qq online qq online qq online