Międzynarodowe studia doktoranckie

2023-02-28

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na międzynarodowe studia doktoranckie oraz do skorzystania ze stypendiów Central Europen Academy. Prestiżowy program „Central European Comparative Law” skierowany jest do absolwentów prawniczych studiów magisterskich z krajów Europy Środkowej, w szczególności Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji i Serbii.

 

Cały okres programu doktoranckiego wynosi 8 semestrów, podczas których studenci otrzymują stypendium i nie muszą płacić czesnego. Stypendium Central Europen Academy (CEA) ma na celu zapewnienie możliwości akademickich i naukowych dla kandydatów przyjeżdżających na Węgry zza granicy. Do międzynarodowego programu kształcenia elit prawniczych Europy Centralnej dołączyli kolejni promotorzy doktoratów z Polski –  dyrektor IWS prof. Marcin Wielec oraz zastępca dyrektora IWS prof. Paweł Sobczyk.

 

Siedzibą studiów doktoranckich „Central European Comparative Law” (CECL) w języku angielskim jest Budapeszt. Studenci uczestniczący w anglojęzycznym programie doktoranckim w Ferenc Deák Doctoral School na Uniwersytecie w Miszkolcu wezmą udział w programie stażowym CEA, rozpoczynającym się we wrześniu 2023 roku. Międzynarodowe środowisko CEA daje wyjątkowe możliwości naukowe dla doktorantów, którym zapewniony będzie udział w procesach badawczych i publikacjach z różnych dziedzin prawa porównawczego Europy Centralnej. W ramach programu stażyści mogą m.in. zbierać literaturę, przyczyniać się do pisania raportów badawczych, pisać i publikować artykuły naukowe itp. Studenci mają możliwość organizowania i uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach oraz innych wydarzeniach naukowych organizowanych przez CEA.

 

Stażyści CEA mają również możliwość przystąpienia do innych programów zagranicznych, szkół letnich i wielu dalszych szkoleń oraz uzyskają możliwość publikowaniu swoich prac naukowych. Wiedza zdobyta podczas programu stażowego w znacznym stopniu przyczyni się do postępów badawczych i zawodowych kandydata, a także kompetencji umiejętności nabytych podczas międzynarodowych studiów doktoranckich.

 

Wroku akademickim 2023/2024 współpracę z międzynarodowym programem kształcenia doktorów podjęlinaukowcy z Polski – dr hab. Marcin Wielec, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dr hab. Paweł Sobczyk, prof. Uniwersytetu Opolskiego. Od bieżącego roku będą oni pełnić funkcję promotorów prac doktoranckich studentów Central European Comparative Law CECL.

 

 

Dr hab. Marcin Wielec jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie na tym Wydziale pełni również funkcje Prodziekana ds. Studenckich na kierunku „Prawo” i kierunku „Człowiek w Cyberprzestrzeni” oraz Kierownika Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Jest absolwentem programu typu MBA – Top Public Executive w IESE Business School University of Navarra w Barcelonie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie, Członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.Członek wielu gremiów programowych czasopism naukowych w krajów i zagranicą, między innymi: Redaktor główny kwartalnika „Prawo w Działaniu” wydawanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Członek Rady Naukowej czasopisma „Probacja” wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Członek Rady Programowej międzynarodowego pisma naukowego „Central European Journal of Comparative Law”, wydawanego przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie, Członek Rady Programowej międzynarodowego pisma naukowego „Law, Identity and Values” wydawanego przez Central European Academic na Węgrzech, członek Rady Programowo Naukowej czasopisma naukowego „Prawo i Klimat” wydawanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Członek Sieci Profesorskiej Europy Centralnej (Central European Professor Network), współtwórca międzynarodowego projektu badawczego – Polsko Węgierska Platforma Badawcza prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.Prof. Wielec jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Prawniczej oraz członkiem Central European Association of Comparative Law z siedzibą w Miskolc (Węgry). Jest autorem wielu opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa i postępowania dyscyplinarnego, prawa karnego wykonawczego, aksjologii prawa etc.

 

 

Dr hab. Paweł Sobczyk jest profesorem Uniwersytetu Opolskiego, dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, kierownikiem Katedry Nauk o Państwie i Prawie, koordynatorem Centrum Badań nad Prawami Podstawowymi. Prof. Sobczyk jest członkiem kilku towarzystw naukowych, komitetów naukowych i redakcyjnych („Przegląd Sejmowy”),  autorem ponad 100 publikacji naukowych, ponad 30 ekspertyz i opinii prawnych i ponad 70 recenzji wydawniczych. Zainteresowania naukowe (w klasycznym ujęciu): prawo konstytucyjne, prawo wyznaniowe, prawa człowieka. Najnowsze pasje naukowe: aksjologia prawa, multicentryczność systemów prawnych, zasada sprawiedliwości.

 

***

 

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do programu doktoranckiego „Central European Comparative Law” pod opieką naukową polskich profesorów prosimy o kontakt przez maila iws@iws.gov.pl

 

 

INFORMACJA – ULOTKA

qq online qq online qq online qq online