Pierwszy Krajowy Plan zwalczania przemocy seksualnej wobec dzieci (zapowiedź)

2023-11-17

„Pierwsza polska strategia walki z przemocą seksualną wobec dzieci – geneza i wdrażanie” – to tytuł konferencji organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, podczas której grono ekspertów zaprezentuje Krajowy Plan przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich. Konferencja rozpocznie się 17 listopada o godz. 11.00 w siedzibie IWS.

 

W trakcie konferencji zostanie przedstawiony Krajowy Plan przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, który jest efektem pracy powołanego przez Ministra Sprawiedliwości specjalnego Zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci. W trakcie dyskusji z udziałem ekspertów podjęty zostanie temat przemocy seksualnej wobec dzieci i nowych rozwiązań, których celem jest zwiększenie ochrony małoletnich.

 

Przyjęty Plan zapewnia kompleksowe wzmocnienie systemu ochrony przed przestępstwami seksualnymi m.in. poprzez skoordynowaną analizę zagrożeń przestępczością seksualną, programy edukacyjne dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli), szkolenia dotyczące rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia, wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów.

 

Rządowa strategia  zakłada także utworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści, np. w internecie, kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin, wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych, działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych – zapewnienie etycznego przekazu medialnego.

 

Zaproponowane w Krajowym Planie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności zyskały poparcie UNICEF oraz WEPROTECT Global Alliance, a sam Plan był opracowany na modelu przygotowanym przez organizację Model National Response.

 

W pracach specjalnego zespołu uczestniczyło wielu zaangażowanych ekspertów z Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Instytutu im. Prof. Jana Sehna oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej.  W pracach grona eksperckiego uczestniczyli także specjaliści z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Głównej Straży Granicznej, NASK PIB/Dyżurnet.pl, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu  małoletnich poniżej lat 15.

 

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości serdecznie zapraszam do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. od godz. 11.00 w siedzibie IWS przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie.

 

 

 

 

qq online qq online qq online qq online