Podsumowanie badań prawnoporównawczych Europy Centralnej (zapowiedź)

2023-11-13

Naukowcy z Węgier, Czech, Gruzji, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Rumunii, Ukrainy i  Polski wezmą udział międzynarodowej konferencji naukowej, która jest zwieńczeniem tegorocznych badań prawno-porównawczych. Konferencja zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości odbędzie się 15-17 listopada br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.   

 

Konferencja jest zwieńczeniem tegorocznych badań naukowych, które kilka lat temu zainicjował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. W ramach trzydniowych obrad naukowych zostaną przedstawione rezultaty badawcze ośmiu zespołów, w których wzięło udział prawie 50 naukowców z 18. ośrodków naukowych Europy Środkowej oraz Gruzji.

 

Władze Instytutu Wymiary Sprawiedliwości wskazują, że istnieje potrzeba integracji środowiska naukowego z Europy Środkowej oraz stworzenia kompleksowej platformy wymiany myśli i idei odpowiadającej dziedzictwu państw tego regionu, która uwzględni ich specyfikę, dorobek naukowy oraz kulturę prawną. – W naszej części Europy brakowało silnego ośrodka badawczo-naukowego, który jednoczyłby środowisko naukowe prawników. Ta współpraca powinna nadawać ton w dyskursie naukowym, a wyniki naszych badań powinny być rzetelnym wzorem także dla krajów Europy Zachodniej. Można powiedzieć, że naśladujemy zachodnie ośrodki naukowe, które od wielu lat  miały nieformalny monopol na badania i granty naukowe. Liczymy, że nasze projekty badawcze z Europy Środkowej przełamią ten monopol – mówi prof. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

 

W ramach Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej (Polish-Hungarian Research Platform) zaprezentowane zostaną badania nad prawną ochroną rolników, ochroną dzieci z niepełnosprawnościami, wolnością sumienia w aspekcie instytucjonalnym i cyberprzestępczością.  Kolejne cztery zespoły naukowców z Czech, Gruzji, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Rumunii i Ukrainy w ramach Platformy Badań Porównawczych  (Comparative Research Platform) zaprezentują wyniki swoich badań nad procesem legislacyjnym w celu zmiany Konstytucji, praworządnością, reformą sądownictwa administracyjnego oraz efektywnością wymiaru sprawiedliwości. – Naszym celem jest  przeprowadzenie pogłębionego badania oraz opracowanie licznych propozycji de lege ferenda, które powinny mieć zastosowanie zarówno w teorii, jak iw praktyce prawa – mówi dr hab. Paweł Sobczyk, zastępca dyrektora IWS oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 15 – 16 – 17 listopada 2023 roku (godz. 9.00) w Auli Schumana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3.

 

 

AGENDA

 

 

qq online qq online qq online qq online