Polska coraz lepiej chroni prawa dzieci

2022-10-13

Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości we współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowała konferencję naukową pt. „Ochrona praw dziecka w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej”. – To właśnie dzięki młodym ludziom, zaangażowanym w działania na rzecz dzieci i młodzieży, jesteśmy w stanie wypracować nowe rozwiązania, które pozwolą lepiej chronić najmłodszych – mówił dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.  

 

W ogólnopolskiej konferencji, która odbyła sie 13 października 2022 r., udział wziął m. in. Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji i Nauki, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz inni eksperci z zakresu praw dziecka. Jednak przede wszystkim w debacie wzięło udział wielu młodych osób zarówno obecnych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości , jak i tych uczestniczących zdalnie przez internet.

 

Konferencję rozpoczął wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, który wskazał na rolę głosu młodych z Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości  w tworzeniu prawa na rzecz ochrony najwrażliwszego elementu społeczeństwa. – To właśnie dzięki młodym ludziom, zaangażowanym w działania na rzecz dzieci i młodzieży, jesteśmy w stanie wypracować nowe rozwiązania, które pozwolą lepiej chronić najmłodszych. Poprzez ochronę dzieci wspomagamy rodziny, a poprzez wsparcie rodzin przyczyniamy się do budowy zdrowego i sprawnego społeczeństwa – wskazał Romanowski.

 

Minister podkreślił również, jak bardzo ceni wkład Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w działalność naukowo-badawczą z zakresu tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej. – Misją Instytutu jest działalność nie tylko badawcza, ale i dydaktyczna. Dlatego też cieszy mnie niezmiernie nie tylko znaczna liczba opracowań merytorycznych, publikacji i długoterminowych projektów badawczych, ale również liczne konferencje i spotkania, które są doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Z tego miejsca, za całą tę działalność serdecznie Państwu dziękuję – dodał Romanowski.

 

Podczas konferencji został odczytany list Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka. Do młodych słuchaczy zwrócił się także Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który wskazał, że ochrona praw dziecka ma silne oparcie w ustawie zasadniczej. – Nasza konstytucja podaje kilka podstawowych praw dziecka: począwszy od prawa do życia, przez prawo do wychowania w rodzinie, ale także prawo do edukacji i prawo do ochrony przez wymiar sprawiedliwości. Według konstytucji dzieci powinny być chronione przed deprawacją, demoralizacją, przed przestępczością i przemocą. Przez ONZ w zakresie ochrony praw dziecka jesteśmy stawiani za wzór na arenie międzynarodowej Sam fakt, że Rzecznik Praw Dziecka jest urzędem wpisanym do konstytucji, jest ewenementem na skalę światową – mówił Mikołaj Pawlak.

 

Główny organizator konferencji była Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości, czyli organ doradczy przy Ministrze Sprawiedliwości powołany z inicjatywy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego. W skład Rady wchodzą uczniowie i studenci, którzy zajmują się promowaniem znajomości prawa wśród rówieśników oraz nowymi regulacjami prawnymi uwzględniającymi potrzeby dzieci i młodzieży. – Podejmujemy dziś żywą i naukową dyskusję na temat ochrony praw dziecka i praw ucznia, bo jest to temat ważny szczególnie z perspektywy młodego człowieka. Musimy sobie uświadomić, że ochrona prawa dziecka nie jest tylko kwestia międzynarodowych regulacji prawnych, czy konstytucyjnych. To także kwestia pracy organicznej, pracy u podstaw szerzenia świadomości prawa. I to właśnie staramy się robić podczas dzisiejszej konferencji oraz wielu innych inicjatywach edukacyjnych – mówił Adrian Góra, przewodniczący Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości.

 

Konferencja składała się z panelu eksperckiego, w którym udział wzięli sędziowie, prokuratorzy i adwokaci oraz kilku paneli studencko doktoranckich. – Konstytucja mówi wprost o prawie dziecka w art. 72, ale wielokrotnie wskazuje na prawa każdej osoby i każdego obywatela. I te prawa też są przyznane dzieciom – mówiła podczas panelu eksperckiego sędzia Justyna Baduchowska.

 

Art. 72 konstytucji nie można interpretować w oderwaniu od art. 18, gdzie wyłożone są zasady ustrojowe. Konstytucja w art. 18 zobowiązuje do opieki państwa nad małżeństwem i rodziną. – Z samego założenia zakłada sie istnienie dzieci w rodzinie, co oznacza, że ochrona prawa dzieci jest jednym z elementów ochrony rodziny i tak powinna być interpretowana. Dlatego priorytetem dla właściwej ochrony praw dzieci jest sprawowanie opieki i ochrona tych praw przez rodziców. Mamy też zapis art. 48, gdzie wprost jest zapisane, że rodzice maja prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnym przekonaniem.  Ochrona prawa dziecka mieści się więc w ochronie życia rodzinnego – podkreśliła Baduchowska.

 

Wydarzenie zorganizowała Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości, we współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości oraz Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki.

 

 

 

 

qq online qq online qq online qq online